Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει τις απαράδεκτες δηλώσεις Ταγιάνι για τον Μουσολίνι

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τις απα­ρά­δε­κτες δηλώ­σεις του προ­έ­δρου του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου Αντό­νιο Ταγιά­νι. Συγκε­κρι­μέ­να, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Το ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τις απα­ρά­δε­κτες και προ­κλη­τι­κές δηλώ­σεις νοσταλ­γί­ας του φασί­στα Μου­σο­λί­νι από τον πρό­ε­δρο του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου Α. Ταγιά­νι, αντι­πρό­ε­δρο του κόμ­μα­τος του Μπερ­λου­σκό­νι και στε­λέ­χους του Ευρω­παϊ­κού Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος. Τέτοιες δηλώ­σεις, που δεν γίνο­νται για πρώ­τη φορά, κινού­νται στα πλαί­σια της συστη­μα­τι­κής παρα­χά­ρα­ξης της ιστο­ρί­ας κι απο­κα­λύ­πτουν την αντι­δρα­στι­κό­τη­τα τόσο της ίδιας της ΕΕ, όσο και του πολι­τι­κού της προσωπικού».

Ο πρόεδρος της Ευρωβουλής δηλώνει ότι ο Μουσολίνι «έκανε θετικά πράγματα»

Ο πρό­ε­δρος του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου Αντό­νιο Ταγιά­νι προ­κά­λε­σε σφο­δρές επι­κρί­σεις χθες, καθώς φέρε­ται να είπε πως ο Μπε­νί­το Μου­σο­λί­νι έκα­νε «θετι­κά πράγ­μα­τα» για την Ιταλία.

Σύμ­φω­να με τα ιτα­λι­κά ΜΜΕ, σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε ο Ταγιά­νι στη δημο­φι­λή ραδιο­φω­νι­κή εκπο­μπή «La Zanzara» (Το Κου­νού­πι), είπε: «Ο Μου­σο­λί­νι; Μέχρι που κήρυ­ξε τον πόλε­μο σε όλο τον κόσμο, ακο­λου­θώ­ντας τον Χίτλερ, μέχρι που προ­ώ­θη­σε ρατσι­στι­κούς νόμους [ενα­ντί­ον των Εβραί­ων], εκτός από το δρα­μα­τι­κό γεγο­νός με τον [Τζιά­κο­μο] Ματε­ό­τι [έναν αντι­φρο­νού­ντα που σκο­τώ­θη­κε από το καθε­στώς], έκα­νε θετι­κά πράγ­μα­τα για την υλο­ποί­η­ση υπο­δο­μών στη χώρα μας».

«Πρέ­πει να είμα­στε αντι­κει­με­νι­κοί», φέρε­ται να είπε ο Ταγιά­νι. «Δεν είμαι φασί­στας. Δεν ήμουν ποτέ φασί­στας και δεν συμ­με­ρί­ζο­μαι τις πολι­τι­κές του από­ψεις, όμως πρέ­πει να είμα­στε τίμιοι, έφτια­ξε δρό­μους, γέφυ­ρες, κτίρια…ανέπλασε τόσα μέρη της Ιτα­λί­ας μας».

Τα «λάθος πράγ­μα­τα είναι πολύ σοβα­ρά: Ο Ματε­ό­τι, οι ρατσι­στι­κοί νόμοι, ο πόλε­μος. Όλα αυτά είναι απα­ρά­δε­κτα πράγ­μα­τα», είπε ακόμη.

Ο Ταγιά­νι αντέ­δρα­σε στις επι­κρί­σεις στο Twitter, λέγο­ντας: «Ντρο­πή σ’ αυτούς που εργα­λειο­ποιούν τα λόγια μου για τον φασι­σμό! Είμαι ανέ­κα­θεν πεπει­σμέ­νος αντι­φα­σί­στας, δεν θα επι­τρέ­ψω σε κανέ­ναν να υπαι­νι­χθεί το αντί­θε­το. Η φασι­στι­κή δικτα­το­ρία, οι ρατσι­στι­κοί νόμοι της, οι νεκροί που αυτή προ­κά­λε­σε είναι η πιο σκο­τει­νή σελί­δα της ιτα­λι­κής και της ευρω­παϊ­κής ιστορίας».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο