Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ καταγγέλλει την επίθεση του Ευρωκοινοβουλίου στις αξιώσεις του λαού μας για τις γερμανικές αποζημιώσεις

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη νέα απα­ρά­δε­κτη επί­θε­ση των πολι­τι­κών ομά­δων του Λαϊ­κού Κόμ­μα­τος, των Σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών και των Φιλε­λευ­θέ­ρων ενά­ντια στις δίκαιες αξιώ­σεις του λαού μας για τις πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις που του οφεί­λει το γερ­μα­νι­κό κρά­τος από τα εγκλή­μα­τα των ναζι­στι­κών κατο­χι­κών στρα­τευ­μά­των. Συγκε­κρι­μέ­να, αναφέρει:

«Οι πολι­τι­κές αυτές δυνά­μεις με τρο­πο­λο­γί­ες που κατέ­θε­σαν στην Επι­τρο­πή Ανα­φο­ρών του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου δια­γρά­φουν από το αρχι­κό κεί­με­νο της ετή­σιας έκθε­σης δρά­σης της για το 2016 ακό­μη και τη μνεία της Ανα­φο­ράς που είχε κατα­θέ­σει από τις 15-10-2014 η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ με τη στή­ρι­ξη της Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας του ΚΚΕ για τις οφει­λό­με­νες από τη Γερ­μα­νία πολε­μι­κές απο­ζη­μιώ­σεις. Οι ίδιες πολι­τι­κές δυνά­μεις ήταν αυτές που στις 8–9‑2016 ψήφι­σαν στην Επι­τρο­πή Ανα­φο­ρών να κλεί­σει η Ανα­φο­ρά της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ χωρίς καμία διε­ρεύ­νη­ση, με τη σαθρή και προ­σχη­μα­τι­κή δικαιο­λο­γία ότι δήθεν δεν εμπί­πτει στις αρμο­διό­τη­τες της ΕΕ.

Θυμί­ζου­με τις μεγά­λες ευθύ­νες της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ που με την άρνη­σή της να απα­ντή­σει σε σχε­τι­κή επι­στο­λή της Επι­τρο­πής Ανα­φο­ρών υπο­νό­μευ­σε την Ανα­φο­ρά της ΠΕΑΕΑ ‑ΔΣΕ και συνέ­πρα­ξε στο “κλεί­σι­μό” της, όπως άλλω­στε έκα­ναν και όλα τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτά­μι και το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα της ΧΑ στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο με τη σιω­πή τους.

Για ακό­μη μια φορά στην πρά­ξη απο­δει­κνύ­ε­ται ότι το Ευρω­κοι­νο­βού­λιο και η ΕΕ, που απο­δε­δειγ­μέ­να στρέ­φο­νται κατά των λαϊ­κών συμ­φε­ρό­ντων, κινή­θη­καν για άλλη μια φορά κατά των δίκαιων διεκ­δι­κή­σε­ων του λαού μας.

Το ΚΚΕ θα συνε­χί­σει με συνέ­πεια να αξιο­ποιεί κάθε δυνα­τό­τη­τα για την προ­βο­λή των λαϊ­κών δικαιω­μά­των και διεκ­δι­κή­σε­ων του λαού μας σε κάθε τομέα και θα συμ­βάλ­λει στην προ­σπά­θεια για την ισχυ­ρο­ποί­η­ση του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος σε αντι­πα­ρά­θε­ση με τα μονο­πώ­λια και την εξου­σία τους».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο