Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ευρώπη και οι δρόμοι της — Έρευνα: Η θέση της Ελλάδος

Η παρά­δο­ση των οδι­κών δικτύ­ων στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα είναι δεδο­μέ­νη σε όλη τη “γηραιά ήπειρο”.

Σε ότι μας αφο­ρά σαν χώρα έχει την υπο­γρα­φή όλων δια­χρο­νι­κά των κυβερ­νή­σε­ων, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, που τσα­κώ­νο­νται για τις ευθύ­νες πίσω από κάθε πρό­βλη­μα που «σκά­ει» (θυμί­ζου­με τον εγκλω­βι­σμό των οδη­γών στην Αττι­κή Οδό το Γενά­ρη πέρ­σι) ή για τα προ­βλή­μα­τα στους εθνι­κούς δρό­μους. Μάλι­στα, ο ένας έρχε­ται να προ­σθέ­σει στην αντι­λαϊ­κή νομο­θε­σία του προη­γού­με­νου, φτιά­χνο­ντας ένα γαϊ­τα­νά­κι από νόμους που θωρα­κί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα των ανά­δο­χων εταιρειών.

Για παρά­δειγ­μα, στο όνο­μα του «να ξεκολ­λή­σουν τα έργα», ο ΣΥΡΙΖΑ απάλ­λα­ξε το 2016 τους κατα­σκευα­στι­κούς ομί­λους από συμ­βα­τι­κές τους υπο­χρε­ώ­σεις, όπως η εξα­σφά­λι­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης για τα νέα έργα. Το κρά­τος ανέ­λα­βε πλή­ρως την ευθύ­νη για τις όποιες καθυ­στε­ρή­σεις, αλλά και το κόστος επι­πρό­σθε­της απο­ζη­μί­ω­σης των ομί­λων για «παρα­λεί­ψεις» του Δημο­σί­ου στην κατα­σκευή τους. Στη συνέ­χεια, μάλι­στα, έδω­σε διά­φο­ρα πακέ­τα κρα­τι­κής στή­ρι­ξης ως «πανω­προί­κια» για την επα­νέ­ναρ­ξη των έργων, όπως είχαν κάνει και στο παρελ­θόν οι ΝΔ — ΠΑΣΟΚ.

Είναι επί­σης χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι τον Ιού­λη του 2021 ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ από κοι­νού ψήφι­σαν στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής την τρο­πο­ποί­η­ση της σύμ­βα­σης για τον οδι­κό άξο­να Ε65, για τη συνέ­χι­ση του «χορού» δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων που είχαν στή­σει στις πλά­τες του λαού η μία κυβέρ­νη­ση μετά την άλλη, μπου­κώ­νο­ντας τους κατα­σκευα­στι­κούς ομί­λους με τα «μεγά­λα έργα» των οδι­κών αξό­νων και «τρέ­χο­ντας» ταυ­τό­χρο­να στρα­τη­γι­κές επι­λο­γές της εγχώ­ριας αστι­κής τάξης για Ελλά­δα δια­με­τα­κο­μι­στι­κό και ενερ­γεια­κό κόμ­βο, ενταγ­μέ­νο στα διευ­ρω­παϊ­κά δίκτυα της ΕΕ.

Στην τρο­πο­ποι­η­μέ­νη σύμ­βα­ση προ­βλέ­πο­νται μετα­ξύ άλλων ενι­σχυ­μέ­νες ασφα­λι­στι­κές δικλί­δες για την εξα­σφα­λι­σμέ­νη κερ­δο­φο­ρία των ομί­λων, π.χ. κρα­τι­κή επι­δό­τη­ση αν υπάρ­χει κίν­δυ­νος χαμη­λής από­δο­σης από την εκμε­τάλ­λευ­ση, απα­γό­ρευ­ση κατα­σκευ­ής και λει­τουρ­γί­ας «αντα­γω­νι­στι­κών έργων», δηλα­δή του υπό­λοι­που οδι­κού δικτύ­ου που καταρ­ρέ­ει, και, φυσι­κά, νέα διόδια.

Όπως τεκ­μαί­ρε­ται από τα στοι­χεία της έκθε­σης αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας 2019 του Παγκό­σμιου Οικο­νο­μι­κού Φόρουμ, από τη μία υπάρ­χουν οι χώρες της Δυτι­κής και Βόρειας Ευρώ­πης όπου οι πολί­τες κυκλο­φο­ρούν σε προ­σεγ­μέ­νους και ασφα­λείς δρό­μους, και από την άλλη οι χώρες της Ανα­το­λι­κής και Νοτιο­α­να­το­λι­κής Ευρώ­πης όπου το οδι­κό δίκτυο δυσχε­ραί­νει την κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των, απο­τε­λώ­ντας μία από τις κύριες αιτί­ες πρό­κλη­σης τρο­χαί­ων ατυχημάτων.

Για τη συγκρό­τη­ση της έκθε­σης αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας διε­νερ­γή­θη­κε έρευ­να γνώ­μης στην οποία συμ­με­τεί­χαν 12.987 στε­λέ­χη από 139 οικο­νο­μί­ες σε όλο τον κόσμο. Τα στε­λέ­χη κλή­θη­καν να απα­ντή­σουν σε μία πολύ απλή και σαφή ερώ­τη­ση: “Στη χώρα σας, ποια είναι η ποιό­τη­τα των οδι­κών υποδομών;”

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι έρευ­να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε από το 2006 μέχρι το 2019, ενώ χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε μία κλί­μα­κα τύπου Likert‑5, δια­βαθ­μί­σε­ων από το 1 (πάρα πολύ κακή ποιό­τη­τα δρό­μων) έως το 7 (πάρα πολύ καλή ποιό­τη­τα δρόμων).

Από τις συνο­λι­κά 40 χώρες της Γηραιάς Ηπεί­ρου που συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στην έκθε­ση, «πρω­τα­θλή­τρια», σε επί­πε­δο οδι­κών υπο­δο­μών ανα­δεί­χθη­κε η Ολλαν­δία με σκορ 6,4, ακο­λου­θού­με­νη από την Ελβε­τία (6.3), ενώ την τρί­τη θέση μοι­ρά­στη­καν με σκορ 6,0 οι χώρες Αυστρία και Πορτογαλία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Πολύ καλές επι­δό­σεις, επί­σης, σημεί­ω­σε η Ισπα­νία (5,7), η Κρο­α­τία (5,6), η Δανία (5,6), το Λου­ξεμ­βούρ­γο (5,5), η Γαλ­λία (5,4), η Φιν­λαν­δία (5,3), η Γερ­μα­νία (5,3), η Σου­η­δία (5,3) και η Κύπρος (5,1).

Όσον αφο­ρά τις χώρες με τη χαμη­λό­τε­ρη βαθ­μο­λο­γία, αρνη­τι­κή πρω­τιά έλα­βε η Μολ­δα­βία με 2,6 _ενώ ακο­λού­θη­σαν οι χώρες Βοσ­νία Ερζε­γο­βί­νη (2,8), Ρου­μα­νία (3,0), Ουκρα­νία (3,0), Βουλ­γα­ρία, Βόρεια Μακε­δο­νία (3,4) και η Σερ­βία (3,5).

Όσον αφο­ρά τη χώρα μας, αυτή βρέ­θη­κε στα μεσαία στρώ­μα­τα της λίστας, κατα­λαμ­βά­νο­ντας τη 19η θέση, με σκορ 4,6, χάνο­ντας σχε­δόν… στο νήμα τη μάχη με τη Τουρ­κία (14η θέση).

Με βαθ­μο­λο­γία 5,0, η γει­το­νι­κή μας χώρα δεν ξεπέ­ρα­σε απλά την Ελλά­δα, αλλά και άλλες πιο προηγ­μέ­νες χώρες όπως το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο. Έκπλη­ξη, επί­σης, προ­κα­λεί η βαθ­μο­λο­γί­ας της Νορ­βη­γί­ας (4,5)η οποία βρέ­θη­κε στην 20η θέση, κάτω από Ελλά­δα και Τουρκία.

Ανα­λυ­τι­κά οι βαθ­μο­λο­γί­ες των 40 χωρών στην Ευρώπη

1. Ολλαν­δία – 6.4
2. Ελβε­τία – 6,3
3. Αυστρία — 6
4. Πορ­το­γα­λία — 6
5. Ισπα­νία – 5,7
6. Κρο­α­τία – 5,6
7. Δανία – 5,6
8. Λου­ξεμ­βούρ­γο – 5,5
9. Γαλ­λία – 5,4
10. Φιν­λαν­δία – 5,3
11. Γερ­μα­νία – 5,3
12. Σου­η­δία – 5,3
13. Κύπρος – 5,1
14. Τουρ­κία – 5,0
15. Σλο­βε­νία – 4,9
16. Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο – 4,9
17. Λιθουα­νία – 4,8
18. Εσθο­νία – 4,7
19. Ελλά­δα – 4,6
20. Νορ­βη­γία – 4,5
21. Βέλ­γιο – 4,4
22. Ιρλαν­δία – 4,4
23. Ιτα­λία – 4,4
24. Πολω­νία – 4,3
25. Ισλαν­δία – 4,1
26. Ουγ­γα­ρία – 4,0
27. Σλο­βα­κία – 4,0
28. Αλβα­νία – 3,9
29. Τσε­χία – 3,9
30. Μαυ­ρο­βού­νιο – 3,9
31. Λετο­νία – 3,6
32. Ρωσία – 3,5
33. Σερ­βία – 3,5
34. Βουλ­γα­ρία – 3,4
35. Βόρεια Μακε­δο­νία – 3,4
36. Μάλ­τα – 3,337.
37.Ρουμανία – 3,0
38. Ουκρα­νία – 3,0
39. Βοσ­νία Ερζε­γο­βί­νη – 2,8
40. Μολ­δα­βία – 2,6

Αντί­στοι­χή έρευ­να έγι­νε και το Μάη του 22, χωρίς σημα­ντι­κές αλλα­γές, δεί­τε την έχει σημα­ντι­κά κοι­νω­νι­κο-οικο­νο­μι­κά στοιχεία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο