Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «Ζηνοβία» θα ενισχυθεί τη Δευτέρα σε Αττική και λοιπή ανατολική Ελλάδα

H κακο­και­ρία “Ζηνο­βία” ανα­μέ­νε­ται να επη­ρε­ά­σει τον και­ρό της Ελλά­δας έως την Τρί­τη, ημέ­ρα κατά την οποία πάντως τα φαι­νό­με­να θα περιο­ρι­στούν στην Κρή­τη και στα Δωδε­κά­νη­σα, με παράλ­λη­λη πρό­σκαι­ρη βελ­τί­ω­ση του και­ρού στις υπό­λοι­πες περιο­χές, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθηνών.

Παράλ­λη­λα, πολύ θυελ­λώ­δεις άνε­μοι βορεί­ων διευ­θύν­σε­ων θα επι­κρα­τή­σουν στο Αιγαίο, με τις εντά­σεις τους να φτά­νουν τη Δευ­τέ­ρα κατά τόπους και τα δέκα μποφόρ.

Σήμε­ρα το βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό κινεί­ται προς τα Δωδε­κά­νη­σα, όπου θα ενι­σχυ­θεί, με συνέ­πεια ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες να εκδη­λω­θούν στην Κρή­τη, στα Δωδε­κά­νη­σα, στα ανα­το­λι­κά κυρί­ως τμή­μα­τα των Κυκλά­δων και στα νότια κυρί­ως τμή­μα­τα των νησιών του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, με χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά των παρα­πά­νω περιο­χών και κατά τόπους στα ημιο­ρει­νά της Κρήτης.

Τη Δευ­τέ­ρα το βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό ανα­μέ­νε­ται να οπι­σθο­δρο­μή­σει προς τις Κυκλά­δες, προ­κα­λώ­ντας σημα­ντι­κή ενί­σχυ­ση των φαι­νο­μέ­νων στην Αττι­κή, στη Βοιω­τία, στη Φθιώ­τι­δα, στην Εύβοια, στη Μαγνη­σία και στις Σπο­ρά­δες, όπου κατά τόπους θα εκδη­λω­θούν καται­γί­δες, αλλά και χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μα και σε περιο­χές με χαμη­λό υψόμετρο.

Πιο ανα­λυ­τι­κά, αύριο ανα­μέ­νο­νται στα ανα­το­λι­κά και νότια ηπει­ρω­τι­κά βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο και στα παρα­θα­λάσ­σια τμή­μα­τα σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες, καθώς και τοπι­κά ισχυ­ρές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά, στα ημιο­ρει­νά και κατά τόπους στην ανα­το­λι­κή χώρα σε περιο­χές με πολύ χαμη­λό υψό­με­τρο. Στις Κυκλά­δες, την Κρή­τη, στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδε­κά­νη­σα ανα­μέ­νο­νται ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες και πυκνές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά. Στις Σπο­ρά­δες και πιθα­νώς τοπι­κά σε νησιά του Βορεί­ου Αιγαί­ου οι χιο­νο­πτώ­σεις θα φτά­σουν σε χαμη­λό υψό­με­τρο. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις ανα­μέ­νο­νται επί­σης κατά δια­στή­μα­τα σε περιο­χές της Θρά­κης, της Χαλ­κι­δι­κής και πιθα­νώς της Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας και της Δυτι­κής Θεσσαλίας.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑8 έως 2 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία, από ‑5 έως 7 στην υπό­λοι­πη Βόρεια Ελλά­δα, από ‑4 έως 8 βαθ­μούς στην Ήπει­ρο, από ‑5 έως 6 στην Κεντρι­κή Ελλά­δα, από 2 έως 10 στη Δυτι­κή και Νότια Ελλά­δα, από ‑3 έως 7 βαθ­μούς στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά, από 0 έως 9 στα νησιά του Ιονί­ου, από 1 έως 8 βαθ­μούς στα νησιά του Βόρειου και Βορειο­α­να­το­λι­κού Αιγαί­ου και από 5 έως 12 βαθ­μούς στα υπό­λοι­πα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου και την Κρήτη.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Αιγαίο από βόρειες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 10 μπο­φόρ. Αντί­θε­τα στην Κρή­τη θα επι­κρα­τή­σουν άνε­μοι δυτι­κών κυρί­ως διευ­θύν­σε­ων με εντά­σεις έως 8 και τοπι­κά 9 μπο­φόρ, και στα Δωδε­κά­νη­σα άνε­μοι νοτί­ων διευ­θύν­σε­ων με εντά­σεις έως 8 μπο­φόρ. Στο Ιόνιο οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις ισχυ­ροί έως σχε­δόν θυελ­λώ­δεις, 6 με 7 μποφόρ.

Στην Αττι­κή ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις με τοπι­κές βρο­χές ή χιο­νό­νε­ρο στα πεδι­νά και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά, στα ημιο­ρει­νά και πιθα­νώς κατά δια­στή­μα­τα σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο στα βόρεια και δυτι­κά τμή­μα­τα του νομού και κοντά στους ορει­νούς όγκους. Τα φαι­νό­με­να θα είναι έντο­να, ενώ καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν κυρί­ως στα βόρεια και ανα­το­λι­κά παρά­κτια τμή­μα­τα. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 4 έως 7 βαθ­μούς, αλλά στα βόρεια και δυτι­κά οι θερ­μο­κρα­σί­ες θα είναι 2 με 3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βόρειες διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 7 μπο­φόρ στα χερ­σαία τμή­μα­τα και έως 9 μπο­φόρ στα θαλάσ­σια τμήματα.

Παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες νεφώ­σεις, με πιθα­νό­τη­τα να εκδη­λω­θούν πρό­σκαι­ρες ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις κυρί­ως στα ορει­νά και στα ανα­το­λι­κά του νομού, ανα­μέ­νο­νται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑1 έως 5 βαθ­μούς, αλλά περι­φε­ρεια­κά της πόλης οι ελά­χι­στες θα είναι 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις έως 7 μποφόρ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο