Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η θέση του ΚΚΕ για τον πρώτο χώρο «εποπτευόμενου» θανάτου από ναρκωτικά

«Η λει­τουρ­γία του Χώρου Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης (ΧΕΧ) του ΟΚΑΝΑ, στο κέντρο της Αθή­νας, είναι ένα ακό­μα βήμα προς τη διά­λυ­ση της Πρό­λη­ψης, της Θερα­πεί­ας και της Κοι­νω­νι­κής Επα­νέ­ντα­ξης των χρη­στών και των εξαρ­τη­μέ­νων από ψυχο­δρα­στι­κές ουσίες.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ υλο­ποιεί σήμε­ρα τις νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις του ΣΥΡΙΖΑ για τους ΧΕΧ, που υπερ­ψη­φί­στη­καν από όλα τα υπό­λοι­πα κόμ­μα­τα το 2019, εν ονό­μα­τι δήθεν της «μεί­ω­σης της βλά­βης», ταυ­τό­χρο­να όμως στρώ­νο­ντας το έδα­φος να νομι­μο­ποι­η­θεί στην κοι­νω­νι­κή συνεί­δη­ση ότι η χρή­ση και η εξάρ­τη­ση από ναρ­κω­τι­κά δεν είναι πρό­βλη­μα, απλά δεν πρέ­πει να είναι ορα­τή» επι­ση­μαί­νει το ΚΚΕ σε ανα­κοί­νω­σή του «για τη λει­τουρ­γία του ΧΑΧ, με αφορ­μή την επί­σκε­ψη του πρωθυπουργού».

«Τόσο η διε­θνής πεί­ρα από τους 89 ΧΕΧ που λει­τουρ­γούν σε 8 χώρες της Ευρώ­πης, όσο και η εγχώ­ρια πεί­ρα από τη λει­τουρ­γία στη χώρα μας του Επο­πτευό­με­νου Σταθ­μού Ελεύ­θε­ρης Χρή­σης «Οδυσ­σέ­ας», που λει­τούρ­γη­σε (10/2013 — 8/2014) με ευθύ­νη του ΟΚΑΝΑ, δεί­χνει ότι ούτε η χρή­ση και οι θάνα­τοι μειώ­θη­καν, ούτε οι «πιά­τσες» άδεια­σαν. Αντι­θέ­τως, σήμε­ρα έχει πολ­λα­πλα­σια­στεί η χρή­ση και η εξάρ­τη­ση από ψυχο­δρα­στι­κές ουσί­ες, αυξά­νε­ται διαρ­κώς το ποσο­στό της πολυ­το­ξι­κο­μα­νί­ας, μειώ­νε­ται διαρ­κώς η ηλι­κία πρώ­της επα­φής και εξάρ­τη­σης από ναρκωτικά.

Η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση και η υπο­στε­λέ­χω­ση της Πρό­λη­ψης και των «στε­γνών θερα­πευ­τι­κών προ­γραμ­μά­των», σε συν­δυα­σμό με την ενί­σχυ­ση των πολι­τι­κών «δια­χεί­ρι­σης της βλά­βης», θα μειώ­σουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ατο­μι­κό και κοι­νω­νι­κό κίνη­τρο για θερα­πεία και αυτό είναι που θα υπη­ρε­τή­σουν και οι ΧΕΧ» προ­σθέ­τει η ανα­κοί­νω­ση του κόμ­μα­τος και τονί­ζει καταλήγοντας:

«Το ΚΚΕ δεν στέ­κε­ται μοι­ρο­λα­τρι­κά απέ­να­ντι στο κοι­νω­νι­κό φαι­νό­με­νο της τοξι­κο­μα­νί­ας. Αντι­πα­λεύ­ει τις πολι­τι­κές που στο­χεύ­ουν απο­κλει­στι­κά δήθεν στη «μεί­ω­ση της βλά­βης» από τα ναρκωτικά.

Διεκ­δι­κεί πρό­λη­ψη — θερα­πεία — κοι­νω­νι­κή επα­νέ­ντα­ξη — έρευ­να, που θα έχουν στο επί­κε­ντρο τις αιτί­ες του φαι­νο­μέ­νου της τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­σης και την επί­δρα­ση που έχουν στη ζωή του κάθε ανθρώ­που ως κοι­νω­νι­κού όντος.

Η στά­ση απέ­να­ντι στα ναρ­κω­τι­κά είναι στά­ση απέ­να­ντι στη ζωή και το μέλ­λον, στο πού «τοπο­θε­τεί» καθέ­νας τον άνθρω­πο και τις ανά­γκες του.

Έχου­με μέτω­πο ενά­ντια σε ό,τι βάζει σε κίν­δυ­νο το μυα­λό και την ψυχή, σε ό,τι αφή­νει τον άνθρω­πο χωρίς απαι­τή­σεις από την ζωή.

Για αυτό παλεύ­ου­με για μια ζωή ΟΛΟΚΛΗΡΗ και ΟΧΙ με ΔΟΣΕΙΣ».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης εγκαινίασε τον πρώτο χώρο «εποπτευόμενου» θανάτου από ναρκωτικά

Τον πρώ­το Χώρο Επο­πτευό­με­νης Χρή­σης (ΧΕΧ) ναρ­κω­τι­κών στην Ελλά­δα, που στε­γά­ζε­ται στα γρα­φεία του ΟΚΑΝΑ, επι­σκέ­φτη­κε σήμε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης διά­λυ­σης της πρό­λη­ψης, της θερα­πεί­ας και της επα­νέ­ντα­ξης των χρη­στών και των εξαρ­τη­μέ­νων από ουσίες.

«Είναι πολύ τολ­μη­ρή αυτή η πρω­το­βου­λία την οποία έχου­με ανα­λά­βει. Πραγ­μα­τι­κά είμαι εντυ­πω­σια­σμέ­νος από την ποιό­τη­τα του χώρου και τη διά­θε­ση όλων των εργα­ζό­με­νων να υπο­στη­ρί­ξουν τους χρή­στες», τόνι­σε ο Κ. Μητσο­τά­κης κατά τη ξενά­γη­σή του.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η ΝΔ πήρε τη σκυ­τά­λη από την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί­ος το 2019,άνοιξε τον δρό­μο, μαζί με τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα, για τους ΧΕΧ και τις θεω­ρί­ες και πρα­κτι­κές της λεγό­με­νης μειω­μέ­νης βλά­βης, που δεν είναι όμως τίπο­τα παρα­πά­νω από εγκλω­βι­σμό των ατό­μων με εξάρ­τη­ση, αλλά και την προ­σπά­θεια να νομι­μο­ποι­η­θεί στη λαϊ­κή συνεί­δη­ση η χρή­ση τέτοιων ουσιών.

«Αυτός είναι ένας χώρος ο οποί­ος δίνει τη δυνα­τό­τη­τα στους χρή­στες με ασφά­λεια να κάνουν τη χρή­ση των ναρ­κω­τι­κών ουσιών. Απο­δί­δω πολύ μεγά­λη σημα­σία σε αυτό το οποίο μου είπε ο πρό­ε­δρος του ΟΚΑΝΑ, ότι θα μπο­ρού­με σύντο­μα να ελέγ­χου­με και την ποιό­τη­τα των ναρ­κω­τι­κών», δήλω­σε κυνι­κά ο πρω­θυ­πουρ­γός, επι­βε­βαιώ­νο­ντας με αυτή την ανα­τρι­χια­στι­κή δήλω­ση ότι το κρά­τος θα λει­τουρ­γεί ως ντίλερ.

Πηγή: 902.gr

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο