Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η θέση των κομμάτων για το νομοσχέδιο περί συνεπιμέλειας

Την προ­σε­χή Τετάρ­τη εισά­γε­ται για συζή­τη­ση στην Ολο­μέ­λεια το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης για τη συνεπιμέλεια.

Η θέση των κομ­μά­των για το νομο­σχέ­διο περί συνε­πι­μέ­λειας όπως αυτά εκφρά­στη­καν στις αρμό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επιτροπή.

«Το παι­δί πρέ­πει και μετά τον χωρι­σμό των γονέ­ων του, να απο­λαμ­βά­νει τη φρο­ντί­δα και την αγά­πη τους, να εξα­κο­λου­θεί να έχει και τους δύο δίπλα του. Αυτό είναι απα­ραί­τη­τη για την ψυχο­σω­μα­τι­κή του υγεία, για την ομα­λή ανά­πτυ­ξή του, για την ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­μόρ­φω­ση της προ­σω­πι­κό­τη­τάς του» ανέ­φε­ρε η ειση­γή­τρια της ΝΔ Άννα Μάνη Παπα­δη­μη­τρί­ου και προ­σέ­θε­σε ότι το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης συνι­στά μια γεν­ναία μεταρ­ρύθ­μι­ση, η αξία της οποί­ας θα αρχί­σει να φαί­νε­ται τα αμέ­σως επό­με­να χρό­νια. «Το προ­τει­νό­με­νο νομι­κό πλαί­σιο παρέ­χει στους γονείς μια βάση δια­λό­γου, μια βάση συνεν­νό­η­σης και στους δικα­στές αρκε­τά κατάλ­λη­λα νομι­κά εργα­λεία για να απο­φα­σί­σουν το καλύ­τε­ρο για το συμ­φέ­ρον του παι­διού», είπε η ειση­γή­τρια της ΝΔ και απευ­θύν­θη­κε στους συνα­δέλ­φους της βου­λευ­τές, λέγο­ντας: «Όσα μας ενώ­νουν είναι περισ­σό­τε­ρα και σπου­δαιό­τε­ρα από τις όποιες δια­φω­νί­ες μας. Εξάλ­λου, είναι απαί­τη­ση της ίδιας της κοι­νω­νί­ας, η οποία μας βλέ­πει και μας κρί­νει. Σας καλώ, λοι­πόν, να προ­συ­πο­γρά­ψε­τε αυτήν τη σπου­δαία μεταρ­ρύθ­μι­ση, η οποία φυσι­κά δεν έχει κομ­μα­τι­κό πρό­ση­μο, ώστε να μην αφή­σου­με να πάει χαμέ­νη αυτή η μεγά­λη ευκαι­ρία που μας δίνε­ται σήμε­ρα, να νομο­θε­τή­σου­με δηλα­δή το καλύ­τε­ρο για τα παι­διά μας και θα έχει πραγ­μα­τι­κά ιδιαί­τε­ρη αξία και για την ελλη­νι­κή κοι­νω­νία αλλά και για εμάς τους ίδιους. Αυτό το βήμα προς τα εμπρός θα το κάνου­με από κοι­νού, όλοι μαζί».

Να κάνει απο­δε­κτές τις προ­τά­σεις τρο­πο­ποι­ή­σε­ων των δια­τά­ξε­ων που έχουν προ­κα­λέ­σει αντι­δρά­σεις, κάλε­σε τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης, ο ειση­γη­τής του ΣΥΡΙΖΑ Θεό­φι­λος Ξαν­θό­που­λος. «Αυτό το φαι­νό­με­νο, να έχε­τε να αντι­με­τω­πί­σε­τε δέκα τρο­πο­λο­γί­ες, φίλια πυρά από τους βου­λευ­τές της συμπο­λί­τευ­σης, πρέ­πει να σας προ­βλη­μα­τί­σει ως πολι­τι­κή ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης. Το γεγο­νός ότι έρχε­στε σήμε­ρα και κάνε­τε τρεις τρο­πο­ποι­ή­σεις δεκτές, κυρί­ως στο λεκτι­κό επί­πε­δο, είναι θετι­κό. Κάνα­τε το πρώ­το βήμα. Μέχρι την Τετάρ­τη έχε­τε την ευχέ­ρεια να προ­χω­ρή­σε­τε περισ­σό­τε­ρο και να απο­δε­χθεί­τε την ουσία των προ­τει­νό­με­νων δια­τά­ξε­ων είτε από την αντι­πο­λί­τευ­ση είτε από τη συμπο­λί­τευ­ση», προ­έ­τρε­ψε τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης ο κ. Ξαν­θό­που­λος και προ­σέ­θε­σε: «Έρχε­στε να αντι­με­τω­πί­σε­τε ένα πρό­βλη­μα που έχει δια­μορ­φώ­σει η νομο­λο­γία τα τελευ­ταία σαρά­ντα χρό­νια. Ότι η επι­μέ­λεια και η επι­κοι­νω­νία είναι περί­που 90% με τις μητέ­ρες και 10% με τους πατε­ρά­δες. Και αυτό, λοι­πόν, το κάνε­τε άτσα­λα, άτε­χνα και κυρί­ως, μη σύν­νο­μα. Διό­τι νομο­θε­τεί­τε το 1/3 (σ.σ. αφο­ρά στο χρό­νο επι­κοι­νω­νί­ας του παι­διού με τον γονέα που δεν δια­μέ­νει μαζί του), το οποίο ξέρε­τε τι σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα θα δημιουρ­γή­σει και μέχρι στιγ­μής, το 1/3 που είναι ο ένας πυλώ­νας του νομο­σχε­δί­ου, παρα­μέ­νει αλώ­βη­το». Ο ειση­γη­τής του ΣΥΡΙΖΑ επα­νέ­λα­βε ότι είναι μεί­ζο­νος σημα­σί­ας να υπάρ­ξουν υπο­στη­ρι­κτι­κές δομές στη δια­δι­κα­σία των δια­ζυ­γί­ων και επι­σή­μα­νε: «Το συμ­φέ­ρον του παι­διού είναι το βέλ­τι­στο, είναι το σημα­ντι­κό­τε­ρο κρι­τή­ριο, με το οποίο θα πρέ­πει να γίνουν οι προ­σεγ­γί­σεις και όχι να τακτο­ποιού­νται ή να συμ­ψη­φί­ζο­νται οι εκα­τέ­ρω­θεν απαι­τή­σεις των γονέ­ων. Και ατυ­χώς, η επι­λο­γή σας αυτή, είναι βαθιά συντηρητική».

«Σας ζητού­με, σας εκλι­πα­ρού­με πραγ­μα­τι­κά πολι­τι­κά, να ανοί­ξε­τε τα αυτιά σας και να ακού­σε­τε αυτό το οποίο σας λέει όλο το Κοι­νο­βού­λιο, η πλειο­ψη­φία των φορέ­ων που ακού­στη­καν, ακό­μη και βου­λευ­τές της συμπο­λί­τευ­σης», είπε, απευ­θυ­νό­με­νη στον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του Κινή­μα­τος Αλλα­γής Νάντια Γιαν­να­κο­πού­λου προ­τρέ­πο­ντας τον κ. Τσιά­ρα να κάνει δεκτές τις προ­τά­σεις που έχουν υπο­βλη­θεί για αλλα­γές στο νομο­σχέ­διο. Η βου­λευ­τής του Κινή­μα­τος Αλλα­γής υπο­γράμ­μι­σε ότι πολ­λές δια­τά­ξεις του νομο­σχε­δί­ου «αντί­κει­νται στη Σύμ­βα­ση του ΟΗΕ για τα Δικαιώ­μα­τα του Παι­διού, αντί­κει­νται στην ευρω­παϊ­κή οδη­γία 2012/29 για τα δικαιώ­μα­τα των θυμά­των ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας και αντί­κει­νται στη Σύμ­βα­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης». Η κυρία Γιαν­να­κο­πού­λου επα­νέ­λα­βε ότι η νομο­θε­σία δεν πρέ­πει σε καμία περί­πτω­ση να θέτει ορι­ζό­ντιους κανό­νες για το συμ­φέ­ρον του παι­διού και υπο­γράμ­μι­σε την ανά­γκη λει­τουρ­γί­ας των οικο­γε­νεια­κών δικα­στη­ρί­ων, ως θεσμός συμ­φι­λιω­τι­κός και εξειδικευμένος.

Η θέση του ΚΚΕ για το νομο­σχέ­διο περί της συνεπιμέλειας

«Θεμε­λιώ­δης λίθος» του νομο­σχε­δί­ου θα έπρε­πε να είναι το παι­δί και οι ανά­γκες του, είπε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής της Ελλη­νι­κής Λύσης Κων­στα­ντί­νος Χήτας. «Το συμ­φέ­ρον του παι­διού υπερ­τε­ρεί ένα­ντι άλλων δικαιω­μά­των. Γι’ αυτό κι οι όποιες νομο­θε­τι­κές παρεμ­βά­σεις δεν είναι πεδίο κομ­μα­τι­κών αντι­πα­ρα­θέ­σε­ων. Όταν θεσπί­ζου­με κανό­νες για το οικο­γε­νεια­κό δίκαιο πρέ­πει να στε­κό­μα­στε στο ύψος των περι­στά­σε­ων. Αναμ­φί­βο­λα, νομί­ζω ότι τώρα εδώ δεν στε­κό­μα­στε στο ύψος των περι­στά­σε­ων, δεν αντα­πο­κρι­νό­μα­στε τις προ­κλή­σεις και τις απαι­τή­σεις που έχει η θέσπι­ση οικο­γε­νεια­κών κανό­νων δικαί­ου. Το συμ­φέ­ρον του παι­διού δεν συνά­δει με στρα­τό­πε­δα, με αντι­πα­ρα­θέ­σεις, αλλά μόνο με συμ­μα­χί­ες, μόνο με συνερ­γα­σί­ες και συνεν­νο­ή­σεις», επισήμανε.

Η ειδι­κή αγο­ρή­τρια του ΜέΡΑ25 Αγγε­λι­κή Αδα­μο­πού­λου ανα­φέρ­θη­κε στο χρό­νο επι­κοι­νω­νί­ας του παι­διού με τον γονέα, με τον οποίο δεν δια­μέ­νει. «Το σχέ­διο καθιε­ρώ­νει ένα τεκ­μή­ριο ότι ο χρό­νος επι­κοι­νω­νί­ας τεκ­μαί­ρε­ται στο ένα τρί­το (1/3) του συνο­λι­κού χρό­νου. Πρέ­πει να μας ξεκα­θα­ρι­στεί η μονά­δα μέτρη­σης. Είναι ένα τρί­το (1/3) του μήνα, δηλα­δή οι 10 ημέ­ρες; Κατά μέσο όρο, δηλα­δή τα 4 σαβ­βα­το­κύ­ρια­κα και τις δύο αργί­ες, αν εννο­εί­τε αυτό; Τι θα γίνε­ται όμως; Πάτε να δημιουρ­γή­σε­τε ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρες συγκρού­σεις και μέσα στο ίδιο το παι­δί, διό­τι πάτε να δημιουρ­γή­σε­τε γονείς δύο κατη­γο­ριών, είναι ο “κακός” και ο “καλός”. Τι εννοώ με αυτό: Ο γονέ­ας, με τον οποίο δια­μέ­νει το παι­δί, “θα τρα­βά­ει όλο το κου­πί μέσα στην εργά­σι­μη εβδο­μά­δα”, θα ασχο­λεί­ται με τις σχο­λι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες του παι­διού, με τα δια­βά­σμα­τα, με το νοι­κο­κυ­ριό, με όλη την “πίε­ση” και θα παρα­δί­δει μετά το παι­δί στον άλλο γονέα για το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, για τον ελεύ­θε­ρο ποιο­τι­κό χρό­νο και ρωτά­με αυτό είναι δίκαιο», είπε η βου­λευ­τής του ΜέΡΑ25.

«Το νομο­σχέ­διο δεν είναι πιστό, απο­λύ­τως, στη Σύμ­βα­ση των Ηνω­μέ­νων Εθνών και στη Σύμ­βα­ση της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Είναι, επί­σης, σίγου­ρο, ότι αφή­νει ορι­σμέ­νους υπαι­νιγ­μούς, όπως παρα­δείγ­μα­τος χάριν, με αυτό το “εξί­σου”, το οποίο μπο­ρεί να παρα­πέμ­ψει αλλού. Όπως και η ανα­φο­ρά στο 1/3 του χρό­νου, που δεν είναι ενδει­κτι­κή, είναι υπο­χρε­ω­τι­κή, όπως αντι­λαμ­βά­νε­στε, θα φέρει περισ­σό­τε­ρες συγκρού­σεις και ίσως, προ­σφυ­γή στη δικαιο­σύ­νη, διό­τι το 1/3 επί ποί­ου χρό­νου θα είναι; Επί των δια­κο­πών, επί της εβδο­μά­δος, επί της ημέ­ρας κ.λπ.;», ανέ­φε­ρε η βου­λευ­τής της ΝΔ Μαριέτ­τα Γιαν­νά­κου. Η βου­λευ­τής της ΝΔ επι­σή­μα­νε ότι δεν συμ­με­τεί­χαν στο διά­λο­γο με το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης παρα­δο­σια­κές γυναι­κεί­ες οργα­νώ­σεις και προ­σέ­θε­σε: «Αντί­θε­τα, είδα­με απί­θα­νες οργα­νώ­σεις, γονείς, συνε­πι­μέ­λεια, ενερ­γοί μπα­μπά­δες, τρο­με­ρές δια­φη­μί­σεις υπέρ του νομο­σχε­δί­ου, που σημαί­νει χρή­μα πολύ και μία πανο­μοιό­τυ­πη επι­στο­λή, η οποία απο­στέλ­λε­ται σε εμάς με mail, με διά­φο­ρα ονό­μα­τα χωρίς πραγ­μα­τι­κά στοι­χεία, δηλα­δή, ψευ­δή. Τόσο πολύ αγα­πούν τα παι­διά τους αυτοί, ώστε δεν μπο­ρούν να συντά­ξουν μια επι­στο­λή να μας στεί­λουν, για το προ­κεί­με­νο θέμα; Ή μήπως είναι ένα γρα­φείο, το οποίο δια­θέ­τει και το χρή­μα και στέλ­νει όλα αυτά, με ψευ­δή ονο­μα­το­λο­γία; Για­τί εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό, το δεύτερο».

«Θέλω να προ­τρέ­ψω τον υπουρ­γό Δικαιο­σύ­νης, μέχρι την τελευ­ταία ώρα συνε­δρί­α­σης της Ολο­μέ­λειας, να δεί­ξει πνεύ­μα συνεν­νό­η­σης με τους βου­λευ­τές και τα κόμ­μα­τα, προ­κει­μέ­νου να βρε­θεί η δυνα­τό­τη­τα συναι­νέ­σε­ων για αυτό το νομο­σχέ­διο και να μην χαθεί η ευκαι­ρία», ανέ­φε­ρε ο βου­λευ­τής του Κινή­μα­τος Αλλα­γής Χάρης Καστανίδης.

Ακο­λου­θή­στε το Ατέ­χνως στο Google News, στο Facebook και στο Twitter

Με τα μάτια των παι­διών (Βέρα Κλών­τζα-Για­κλο­βά – Φρά­νιο Κραλ)

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο