Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Θεανώ, τα γεμιστά, οι λίρες, ο Ευκλείδης, οι μετοχές, τα ακίνητα και οι λοιποί Ιππείς

Τη θυμά­στε τη Θεα­νώ Φωτί­ου (με τα τόσα που έκα­νε και είπε αξέ­χα­στη θα μεί­νει).  Αυτή που προ­έ­τρε­πε εργα­ζό­με­νους και συντα­ξιού­χους (όταν τους περιέ­κο­πτε μισθούς και συντά­ξεις) να εξα­ντλή­σουν την εφευ­ρε­τι­κό­τη­τά τους για να τη βγά­λουν την επο­χή των μνη­μο­νί­ων και προ­έ­τρε­πε σε γεμι­στά «ορφα­νά». Από ό,τι φαί­νε­ται όμως η ίδια τα έτρω­γε με κιμά, συνο­δεία τυριού, ψωμιού κλπ. (απλη­σί­α­στα για τα λαϊ­κά νοικοκυριά).

Η Θεα­νώ Φωτί­ου που λέτε, όπως λέει το πόθεν έσχες, είχε το κάτι τις. Και όπως λέει ο λαός ο χορ­τά­τος τον πει­να­σμέ­νο δεν τον νιώ­θει. και το έδει­ξε εμπρά­κτως η Θεανώ.

Πάνω από 400.000 ευρώ έσο­δα από μερί­σμα­τα και τόκους έχει στην δήλω­σή της για το 2016, η πρώ­ην υπουρ­γός ΣΥΡΙΖΑ, Θεα­νώ Φωτί­ου. Επί­σης, από ακί­νη­τα έχει έσο­δα 22.115 ευρώ. Για το έτος 2017 δηλώ­νει έσο­δα από μερί­σμα­τα 179 ευρώ, από τη δήλω­ση του 2018 προ­κύ­πτει αύξη­ση στο συνο­λι­κό της εισό­δη­μα από από μισθω­τές υπη­ρε­σί­ες επι­δό­μα­τα κλπ στα 51.815 ευρώ, ενώ απο ακί­νη­τα το εισό­δη­μά της είναι στα­θε­ρό στα 21.181 ευρώ. Η κ. Φωτιου δηλώ­νει επί­σης στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα κατα­θέ­σεις 108.058 ευρώ, στην Eurobank 592 ευρώ, ενώ στη NATWEST 98.054 λίρες. Για το 2017, στην Εθνι­κή δηλώ­νει περί τα 100.000 ευρώ και 103.000 λίρες.

Ο άλλος, ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών Ευκλεί­δης Τσα­κα­λώ­τος, ο δια­χει­ρι­στής των μνη­μο­νί­ων, δεν ανή­κει και αυτός στην τάξη των πλη­βεί­ων. Από τους πρώ­ην υπουρ­γούς, ο κ. Τσα­κα­λώ­τος δια­τη­ρεί ισχυ­ρό χαρ­το­φυ­λά­κιο σε μετο­χές. Δια­θέ­τει μερί­δια αμοι­βαί­ων κεφα­λαί­ων στη Pioneer, μετο­χές στην Blackrock στην Invesco, και στην εφη­με­ρί­δα «Αυγή», ομό­λο­γα στην FTIF, ενώ έχει προ­βεί σε ανταλ­λα­γές ομο­λό­γων του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου. Ο πρώ­ην υπουρ­γός δια­θέ­τει πέντε ακί­νη­τα, μετα­ξύ των οποί­ων μια μονο­κα­τοι­κία 200 τ.μ., ένα δια­μέ­ρι­σμα στην Κηφι­σιά και ένα δια­μέ­ρι­σμα στην Πρέ­βε­ζα, ενώ δηλώ­νει κατα­θέ­σεις 200.000 ευρώ.

Και δεν είναι οι μόνοι. Και άλλοι «πατέ­ρες του έθνους», ανή­κουν στην κατη­γο­ρία των «πλου­σιό­τε­ρων» βου­λευ­τών. Ένας εξ αυτών οποί­ος όμως δεν εξε­λέ­γη, είναι ο Δημή­τρης Κρε­μα­στι­νός, οι κατα­θέ­σεις του οποί­ου φθά­νουν τα 1,9 εκατ. ευρώ περί­που. Μεγά­λη ακί­νη­τη περιου­σία εμφα­νί­ζει ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, Μιλ­τιά­δης Βαρ­βι­τσιώ­της, ο οποί­ος έχει μερί­διο σε 125 ακί­νη­τα, ενώ χωρίς περιου­σία εμφα­νί­ζε­ται ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώ­ην υπουρ­γός, Δημή­τρης Βίτσας. Χαρ­το­φυ­λά­κιο με μετο­χές αξί­ας 1,7 εκατ. ευρώ δια­θέ­τει ο υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας, Κωστής Χατζη­δά­κης. Πάνω από δύο εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ οφεί­λουν στο ελλη­νι­κό Δημό­σιο και τις τρά­πε­ζες, δύο πρώ­ην υπουρ­γοί των ΑΝΕΛ, ο Τέρενς Κουίκ και η Έλε­να Κουντουρά.

Ο πλου­σιό­τε­ρος ευρω­βου­λευ­τής είναι ο Δημή­τρης Παπα­δη­μού­λης, αντι­πρό­ε­δρος του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου και ευρω­βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Παπα­δη­μού­λης δήλω­σε εισο­δή­μα­τα που ξεπερ­νούν τα 252.000 ευρώ, και κατα­θέ­σεις, από κοι­νού με την σύζυ­γό του, 1 εκατ. ευρώ. Τέλος, το επεν­δυ­τι­κό χαρ­το­φυ­λά­κιο του ευρω­βου­λευ­τή του ΣΥΡΙΖΑ, περι­λαμ­βά­νει τίτλους μετο­χών και αμοι­βαί­ων κεφα­λαί­ων με απο­τί­μη­ση αξί­ας 973.593 ευρώ, έως την εκποί­η­ση 667 μερι­δί­ων αμοι­βαί­ου κεφα­λαί­ου ένα­ντι 211.952 ευρώ.

Απέ­να­ντι σε αυτούς, οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ, που δίνουν όλα τα εισο­δή­μα­τα από τη βου­λευ­τι­κή τους ιδιό­τη­τα στο ΚΚΕ και αμεί­βο­νται με 800 ευρώ το μήνα. Για να μπο­ρεί να φτά­νει η φωνή του ΚΚΕ παντού.

Οι αρχηγοί των κομμάτων

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, με την επι­σή­μαν­ση ότι η βου­λευ­τι­κή του απο­ζη­μί­ω­ση κατα­τί­θε­ται, όπως προ­βλέ­πε­ται από το Κατα­στα­τι­κό του ΚΚΕ, στο ταμείο της ΚΕ του Κόμ­μα­τος και ο ίδιος αμεί­βε­ται με την απο­ζη­μί­ω­ση των στε­λε­χών του Κόμ­μα­τος, ύψους 800 ευρώ το μήνα, δήλω­σε δύο λογα­ρια­σμούς, με 2.206 ευρώ από δωρεά και 6.280 ευρώ αντί­στοι­χα. Η σύζυ­γός του δήλω­σε εισό­δη­μα 18.488 ευρώ και 9.924,15 ευρώ κατα­θέ­σεις. Τα περιου­σια­κά τους στοι­χεία περι­λαμ­βά­νουν ένα δια­μέ­ρι­σμα στη Λαμία και ένα σπί­τι στη Λιβαδειά.

Ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης δήλω­σε εισό­δη­μα 41.067 ευρώ, τρα­πε­ζι­κές κατα­θέ­σεις 4.000 ευρώ και μερί­δια από αμοι­βαία ομό­λο­γα 23.000 ευρώ. Η σύζυ­γός του δήλω­σε εισο­δή­μα­τα 331.356 ευρώ και συνο­λι­κές κατα­θέ­σεις σε διά­φο­ρες τρά­πε­ζες 846.863 ευρώ. Ο Κυρ. Μητσο­τά­κης δηλώ­νει ακό­μη ακί­νη­τα σε Αθή­να, Κρή­τη, Κυκλά­δες και Μ. Βρε­τα­νία και κάτο­χος στην εφη­με­ρί­δα «Κήρυ­κας Χανί­ων» κατά 65%. Η σύζυ­γός του δηλώ­νει συνι­διο­κτή­της σε εμπο­ρι­κή βιο­μη­χα­νία, τη μίσθω­ση δύο θυρί­δων, και είναι πλη­ρε­ξού­σια σε ακό­μη μία θυρίδα.

Ο Αλέ­ξης Τσί­πρας δήλω­σε εισό­δη­μα 33.909,24 ευρώ και κατα­θέ­σεις 51.028,49 ευρώ. Η σύζυ­γός του δήλω­σε εισό­δη­μα 19.818,46 ευρώ και κατα­θέ­σεις 11.693,57 ευρώ. Δηλώ­νουν επί­σης ένα ακί­νη­το και ένα οικό­πε­δο, και τα δύο από γονι­κή παροχή.

Η Φώφη Γεν­νη­μα­τά δήλω­σε 69.151,92 ευρώ εισό­δη­μα και 15.658,66 ευρώ κατα­θέ­σεις, καθώς και 120 μετο­χές στον «Αστέ­ρα» Βου­λιαγ­μέ­νης. Ο σύζυ­γός της, Ανδ. Τσού­νης, δήλω­σε εισο­δή­μα­τα 33.089 ευρώ, κατα­θέ­σεις 66.708 ευρώ και επεν­δυ­τι­κό λογα­ρια­σμό ύψους 21.001 δολα­ρί­ων. Δηλώ­νει επί­σης 34 ακίνητα.

Ο Γιά­νης Βαρου­φά­κης δήλω­σε εισό­δη­μα 458.000 ευρώ και κατα­θέ­σεις 38.811 ευρώ και 211.687 δολα­ρί­ων ΗΠΑ. Το εισό­δη­μα που δηλώ­νει η σύζυ­γός του δεν ξεπερ­νά­ει τα 900 ευρώ και οι κατα­θέ­σεις τα 2.927 ευρώ. Από περιου­σια­κά στοι­χεία ο Γ. Βαρου­φά­κης έχει δηλώ­σει μία μονο­κα­τοι­κία στον Ωρω­πό και δύο βοσκο­τό­πια, ενώ η σύζυ­γός του δύο μονο­κα­τοι­κί­ες στην Αίγι­να, τέσ­σε­ρα βοσκο­τό­πια, ένα κατά­στη­μα στην Αθή­να και ένα δια­μέ­ρι­σμα στην Αθή­να από γονι­κή παροχή.

Κοι­νώς, ζαλι­στή­κα­με με το «έχειν» όλων όσων αγω­νί­στη­καν για το …καλό μας επι­βάλ­λο­ντας μνημόνια…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο