Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η θλιβερή στάση των παλιών και νέων κυβερνητικών δυνάμεων στους γιατρούς

Με αφορμή την ημερίδα της ηγεσίας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου για ΣΔΙΤ στην Υγεία

Την Τετάρ­τη 11 Δεκέμ­βρη η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) μαζί με 15 Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ων και τον Σύλ­λο­γο Φοι­τη­τών Ιατρι­κής Αθή­νας «παρα­μέ­ρι­σαν» τη διμοι­ρία των ΜΑΤ και δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στην ημε­ρί­δα που οργά­νω­νε η ηγε­σία του Πανελ­λή­νιου Ιατρι­κού Συλ­λό­γου (ΠΙΣ) μαζί με τρα­πε­ζί­τες, ιδιο­κτή­τες μονο­πω­λια­κών ομί­λων ιδιω­τι­κής Υγεί­ας, ελά­χι­στους πανε­πι­στη­μια­κούς και ανθρώ­πους της «αγο­ράς Υγεί­ας» (που οι περισ­σό­τε­ροι δεν έχουν πατή­σει ποτέ σε νοσο­κο­μείο, αλλά δια­πρέ­πουν στο μάνατζμεντ).

Ολη κι όλη αυτή η «παρέα» των υπε­ρα­σπι­στών της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της Υγεί­ας ήταν 40 άνθρω­ποι. Οι υπό­λοι­ποι καλε­σμέ­νοι, που ήταν η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας (Κικί­λιας), της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (Πατού­λης) και του δήμου Αθή­νας (Μπα­κο­γιάν­νης) δεν εμφα­νί­στη­καν ποτέ, παίρ­νο­ντας υπό­ψη τις αντι­δρά­σεις των υγειονομικών.

Αντιλαϊκή πολιτική χέρι χέρι με την καταστολή

Η κινη­το­ποί­η­ση ανα­πα­ρά­χθη­κε από διά­φο­ρα ΜΜΕ με βίντεο, φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό και διά­φο­ρα ρεπορ­τάζ, που απο­τύ­πω­ναν όπως ήθε­λαν την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. «Εισβο­λή», «βίαιη σύγκρου­ση», «χού­ντα των συν­δι­κά­των των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων»… Αυτά έγρα­ψαν διά­φο­ρα φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κά σάιτ, που δεν σπα­τά­λη­σαν ούτε μία σει­ρά για τη διμοι­ρία των ΜΑΤ που περί­με­νε έξω από την ημε­ρί­δα τους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς (που παρε­μπι­πτό­ντως είναι όλοι τους μέλη του Πανελ­λή­νιου Ιατρι­κού Συλλόγου).

Η ηγε­σία του ΠΙΣ εξέ­δω­σε μία ανα­κοί­νω­ση — μνη­μείο γελοιό­τη­τας που έγρα­φε: «Η δια­δι­κα­σία του δια­λό­γου διε­κό­πη βιαί­ως από ανθρώ­πους που είχαν προ­σκλη­θεί να συμ­με­τά­σχουν ώστε να δια­τυ­πώ­σουν την άπο­ψή τους». Αφού είχαν καλε­στεί, για­τί βρή­καν απέ­ξω μία ολό­κλη­ρη διμοι­ρία ΜΑΤ;

Λίγο αργό­τε­ρα η γελοιό­τη­τα ολο­κλη­ρώ­θη­κε, αφού μάθα­με, διά «Twitter», ότι έγι­νε «εισβο­λή μικρής ομά­δας (…) εκ των οποί­ων οι περισ­σό­τε­ροι δεν ήταν καν για­τροί». Μετά το μισθό και το δικαί­ω­μα λόγου, τώρα η ΝΔ εξα­φα­νί­ζει και πτυχία!

Συμπάθεια εκ του πονηρού

Εκμε­ταλ­λευό­με­νος τη δημο­σιό­τη­τα που πήρε η κινη­το­ποί­η­ση, εμφα­νί­στη­κε με ανάρ­τη­ση ο πρώ­ην υπουρ­γός Υγεί­ας Π. Πολά­κης, που έδω­σε «…θερ­μά συγ­χα­ρη­τή­ρια στους για­τρούς και τους εργα­ζό­με­νους που διέ­λυ­σαν την ημε­ρί­δα του ΠΙΣ για τις συμπρά­ξεις δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα στο χώρο της Υγείας».

Να θυμί­σου­με ότι ο συγκε­κρι­μέ­νος υπουρ­γός μάς απο­κα­λού­σε, την ΟΕΝΓΕ και τα σωμα­τεία των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων, «υπέρ­μα­χους του Κού­λη» έως και μία μέρα πριν αφή­σει το υπουρ­γι­κό του γρα­φείο. Αλλά και μετά από την αλλα­γή του στον κυβερ­νη­τι­κό θώκο, έλε­γε για την ΟΕΝΓΕ: «Οι επα­να­στά­τες της αρι­στε­ρής δια­νό­η­σης της ΟΕΝΓΕ τι κάνουν; Δεί­χνουν κατα­νό­η­ση στον Μητσοτάκη»…

Πάει πολύ οι μέχρι χτες κυβερ­νώ­ντες να εμφα­νί­ζο­νται ως υπε­ρα­σπι­στές των κινη­το­ποι­ή­σε­ων σε χώρους δου­λειάς και κλά­δους και να επι­χει­ρούν να εκμε­ταλ­λευ­τούν πολι­τι­κά τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων για να ξανα­γί­νουν χαλί­φη­δες στη θέση του χαλί­φη. Για να εφαρ­μό­σουν μάλι­στα την ίδια πολι­τι­κή που «ξέπλυ­νε» τις αμαρ­τί­ες της ΝΔ και να συνε­χι­στεί ο φαύ­λος κύκλος της βαρβαρότητας.

Αρκεί όμως να θυμηθούμε:

  • Μήπως δεν ήταν μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ αυτοί που ανέ­θε­σαν στο Κέντρο Τεκ­μη­ρί­ω­σης και Κοστο­λό­γη­σης Νοσο­κο­μεια­κών Υπη­ρε­σιών ΑΕ να ανα­πτύ­ξει το ελλη­νι­κό σύστη­μα DRG (Κοστο­λό­γη­ση Ομοιο­γε­νών Δια­γνω­στι­κών Κατη­γο­ριών), δηλα­δή τη βασι­κή απαί­τη­ση των ασφα­λι­στι­κών εται­ρειών για να δια­μορ­φω­θούν παρό­μοιοι όροι λει­τουρ­γί­ας μετα­ξύ δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και ιδιω­τι­κών κλινικών;
  • Μήπως δεν ήταν η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ με υπο­στη­ρι­κτή τη ΝΔ που εγκαι­νί­α­σε το Νοσο­κο­μείο της Σαντο­ρί­νης, το πρώ­το νοσο­κο­μείο ΝΠΙΔ — μη κερ­δο­σκο­πι­κή επιχείρηση;
  • Μήπως δεν ήταν η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτοί που διεύ­ρυ­ναν το θεσμό της «ελα­στι­κής» εργα­σί­ας στα νοσο­κο­μεία, προ­χώ­ρη­σαν σε αλλε­πάλ­λη­λες μειώ­σεις δαπα­νών στον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό των νοσοκομείων;

Εμφα­νί­στη­κε, μάλι­στα, μετά από και­ρό και μόνο για δυο λεπτά στις κάμε­ρες, ο επι­κε­φα­λής του ΣΥΡΙΖΑ στον ΠΙΣ, κ. Βαρ­νά­βας, πρώ­ην τρό­φι­μος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, που είπε: «Η ημε­ρί­δα δυστυ­χώς ακυ­ρώ­θη­κε (…) Η εμπει­ρία από τις ΣΔΙΤ έχει δεί­ξει ότι είναι ασύμ­φο­ρες. Η κατάρ­τι­ση του προ­γράμ­μα­τος της ημε­ρί­δας έγι­νε εν κρυ­πτώ (…) Τα κέρ­δη για τον ιδιω­τι­κό τομέα ξεπερ­νούν τις φυσιο­λο­γι­κές απο­δό­σεις επί του κεφα­λαί­ου».

Τα σχόλια περιττεύουν…

Η θλι­βε­ρή στά­ση των πρώ­ην κυβερ­νώ­ντων και κυβερ­νη­τι­κών συν­δι­κα­λι­στών πρέ­πει να πάρει την απά­ντη­ση που της αξί­ζει. Να απο­μο­νω­θούν κι άλλο.

ΣΔΙΤ: Σάπιο φρούτο. Καθόλου νέο, καθόλου ώριμο

Καθό­λου λοι­πόν δεν πει­ρά­ζουν ούτε τη ΝΔ ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ οι ΣΔΙΤ, αφού είναι ένα ακό­μη βήμα για την πλή­ρη άλω­ση του δημό­σιου τομέα Υγεί­ας, ένα βήμα περαι­τέ­ρω εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και ενί­σχυ­σης της επι­χει­ρη­μα­τι­κής λει­τουρ­γί­ας των δημό­σιων νοσοκομείων.

Ολος ο καβγάς είναι για το δημο­σιο­νο­μι­κό κενό, για τα κέρ­δη του κεφα­λαί­ου, για το πώς θα υπη­ρε­τού­νται καλύ­τε­ρα τα ματω­μέ­να πλε­ο­νά­σμα­τα έως το 2060.

Η μήτρα της τρα­γι­κής κατά­στα­σης είναι η πολι­τι­κή που θεω­ρεί την Υγεία του λαού, όπως και την Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση, «κόστος» και ταυ­τό­χρο­να πεδίο για χρυ­σο­φό­ρες μπίζ­νες των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων. Από αυτήν τη μήτρα ξεπή­δη­σαν και οι μεν και οι δε και με την πολι­τι­κή τους την υπη­ρέ­τη­σαν και την υπη­ρε­τούν θαυ­μά­σια. Αλλω­στε, πολ­λά χρό­νια τα νοσο­κο­μεία λει­τουρ­γούν σαν επιχειρήσεις.

Δύο κόσμοι σε σύγκρουση

Σε αυτή την ημε­ρί­δα συγκρού­στη­καν δύο κόσμοι μέσα σε έναν κλά­δο με έντο­νη διαστρωμάτωση.

Από τη μία, οι επι­χει­ρη­μα­τί­ες για­τροί, μέτο­χοι μεγά­λων δια­γνω­στι­κών, ένα ηθι­κά και υλι­κά εξα­γο­ρα­σμέ­νο ισχυ­ρό τμή­μα του κλά­δου, που είχε και έχει καθο­ρι­στι­κή συμ­βο­λή στην υλο­ποί­η­ση αντι­δρα­στι­κών αλλα­γών και έχει συν­δέ­σει τα συμ­φέ­ρο­ντά του με την πορεία υλο­ποί­η­σης των καπι­τα­λι­στι­κών ανα­διαρ­θρώ­σε­ων, δηλα­δή με την εμπο­ρευ­μα­τι­κή λει­τουρ­γία νοσο­κο­μεί­ων, την ενί­σχυ­ση διείσ­δυ­σης μονο­πω­λί­ων Φαρ­μά­κου και εξοπλισμού.

Από την άλλη, το τμή­μα των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών που προ­σφέ­ρει τις υπη­ρε­σί­ες του με συνε­χώς χει­ρό­τε­ρους όρους και που έρχε­ται αντι­μέ­τω­πο με τα προ­βλή­μα­τα που βιώ­νουν τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, που βιώ­νουν οι ίδιοι με τις «ελα­στι­κές» σχέ­σεις εργα­σί­ας, μαζί με το τμή­μα των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων για­τρών που τους θέλουν να καλύ­πτουν τρύ­πες με δελ­τίο παρο­χής υπη­ρε­σιών ή με locum. Αυτούς που δεν δέχο­νται να μπαί­νει η Υγεία στο ζύγι «κόστους — οφέ­λους» και παλεύ­ουν μαζί με το λαό να αλλά­ξουν την κατάσταση.

 

Γιώρ­γος ΣΙΔΕΡΗΣ
Μέλος του ΓΣ της ΟΕΝΓΕ και του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ
Ριζο­σπά­στης.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο