Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η θρεπτική αξία του καρπουζιού

Στη θρε­πτι­κή αξία του καρ­που­ζιού ανα­φέ­ρε­ται άρθρο στην ηλε­κτρο­νι­κή σελί­δα του Οργα­νι­σμού Κεντρι­κών Αγο­ρών και Αλιεί­ας (ΟΚΑΑ) της διαι­το­λό­γου — δια­τρο­φο­λό­γου Αστε­ρί­ας Στα­μα­τά­κη, διευ­θύ­ντριας του Ελλη­νι­κού Ινστι­τού­του Διατροφής.

Το καρ­πού­ζι είναι «σήμα» κατα­τε­θέν του καλο­και­ριού και αγα­πη­μέ­νη τρο­φή τόσο των μικρών, όσο και των μεγά­λων. Το καρ­πού­ζι (Citrullus lanatus) ανή­κει στην ίδια οικο­γέ­νεια με το αγγού­ρι και την κολο­κύ­θα και φαί­νε­ται να κατά­γε­ται από την έρη­μο Καλα­χά­ρι της Αφρι­κής. Όλα τα μέρη του φρού­του μπο­ρούν να κατα­να­λω­θούν ακό­μη και η φλού­δα. Αυτό το ιδιαί­τε­ρο φρού­το μας προ­σφέ­ρει δρο­σιά, γλύ­κα, ευχα­ρί­στη­ση, αλλά και πολύ­τι­μα θρε­πτι­κά συστατικά.

Το καρ­πού­ζι, όπως όλα τα φρού­τα, είναι φτω­χό σε θερ­μί­δες και λιπα­ρά. Ένα φλι­τζά­νι καρ­πού­ζι απο­δί­δει μόνο 46 θερ­μί­δες. Το γλυ­κό καρ­πού­ζι βοη­θά­ει και στην ενυ­δά­τω­ση του οργα­νι­σμού (πολύ σημα­ντι­κή ειδι­κά τους καλο­και­ρι­νούς μήνες) καθώς το 92% του φρού­του απο­τε­λεί­ται από νερό.

Το καρ­πού­ζι είναι καλή πηγή καλί­ου. Το κάλιο είναι ένα σημα­ντι­κό μέταλ­λο για τα κύτ­τα­ρα και τα σωμα­τι­κά υγρά και παί­ζει σημα­ντι­κό ρόλο στον έλεγ­χο της αρτη­ρια­κής πίεσης.

Το καρ­πού­ζι είναι πολύ καλή πηγή βιτα­μί­νης Α. 100 γραμ­μά­ρια φρέ­σκου φρού­του περιέ­χουν 569 mg βιτα­μί­νης και καλύ­πτουν το 19% των ημε­ρή­σιων ανα­γκών μας σε βιτα­μί­νη Α. Η βιτα­μί­νη Α είναι μια ουσία με αντιο­ξει­δω­τι­κή δρά­ση που είναι σημα­ντι­κή για καλή όρα­ση και γερό ανο­σο­ποι­η­τι­κό σύστη­μα. Επί­σης, το καρ­πού­ζι περιέ­χει τις βιτα­μί­νες Β6, Β1 και C.

Το ζου­με­ρό φρού­το είναι πλού­σιο σε φυτο­χη­μι­κές ουσί­ες με αντιο­ξει­δω­τι­κή δρά­ση όπως το λυκο­πέ­νιο, η λου­τεί­νη, η ζεα­ξαν­θί­νη και η κρυ­πτο­ξαν­θί­νη. Οι φυτο­χη­μι­κές ουσί­ες προ­στα­τεύ­ουν τον ανθρώ­πι­νο οργα­νι­σμό από τη βλα­βε­ρή δρά­ση των ελεύ­θε­ρων ριζών.

Όσον αφο­ρά το λυκο­πέ­νιο, 100 γραμ­μά­ρια κόκ­κι­νου ώρι­μου καρ­που­ζιού περιέ­χουν 4532 µg λυκο­πε­νί­ου. Το λυκο­πέ­νιο είναι υπεύ­θυ­νο για το χαρα­κτη­ρι­στι­κό κόκ­κι­νο χρώ­μα του καρ­που­ζιού. Όσο πιο ώρι­μο είναι ένα καρ­πού­ζι, τόσο μεγα­λύ­τε­ρη η συγκέ­ντρω­ση του σε λυκο­πέ­νιο. Μελέ­τες δεί­χνουν ότι η αυξη­μέ­νη πρό­σλη­ψη λυκο­πε­νί­ου έχει συσχε­τι­σθεί με την καλή λει­τουρ­γία της καρ­διάς και την πρό­λη­ψη ένα­ντι δια­φό­ρων μορ­φών καρ­κί­νου, όπως του προ­στά­τη. ‘Αλλες μελέ­τες δεί­χνουν ότι η κατα­νά­λω­ση λυκο­πε­νί­ου μέσω των τρο­φών προ­στα­τεύ­ει το δέρ­μα από την επι­βλα­βή δρά­ση της ηλια­κής ακτινοβολίας.

Ακό­μη και τα άσπρα κομ­μά­τια του καρ­που­ζιού, που είναι κοντά στη φλού­δα, περιέ­χουν θρε­πτι­κές ουσί­ες. Σε αυτό το μέρος του φρού­του, υπάρ­χει ένα αμι­νο­ξύ που ονο­μά­ζε­ται κιτρου­λί­νη και μετα­τρέ­πε­ται σε αργι­νί­νη. Αυτά τα αμι­νο­ξέα είναι χρή­σι­μα για την καλή κυκλο­φο­ρία του αίματος.

Πρό­σφα­τες μελέ­τες δεί­χνουν ότι ακό­μη και τα σπό­ρια του καρ­που­ζιού είναι θρε­πτι­κά. Περιέ­χουν πρω­τε­ΐ­νη, καλά ακό­ρε­στα λιπα­ρά οξέα, μαγνή­σιο και βιτα­μί­νες του συμπλέγ­μα­τος Β.

με τη φέτα το καρ­πού­ζι στο ‘να χέρι

Πώς να επιλέξετε καρπούζι

Δια­λέξ­τε ένα καρ­πού­ζι που να είναι βαρύ για το μέγε­θος του. Ελέγ­ξτε αν έχει χτυ­πή­μα­τα ή μαλα­κές κηλίδες.

Στη μια πλευ­ρά του το καρ­πού­ζι θα πρέ­πει να έχει ελα­φρώς δια­φο­ρε­τι­κό χρώ­μα λόγω του χώμα­τος που ακου­μπού­σε κατά την ωρί­μαν­ση του. Αυτό σημαί­νει ότι το φρού­το δεν κόπη­κε πρώ­ι­μα και θα έχει καλύ­τε­ρη γεύση.

Πριν κόψε­τε το καρ­πού­ζι να το πλύ­νε­τε σε τρε­χού­με­νο κρύο νερό ή καθα­ρί­στε το με μια βρεγ­μέ­νη πετσέτα.

 

Η καρ­που­ζο­μα­νία των Σοβιετικών…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο