Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ιδανική 11αδα όλων των εποχών σύμφωνα με την τεχνητή νοημοσύνη

Πελέ, Μαρα­ντό­να, Μέσι και Κρι­στιά­νο Ρονάλ­ντο: Και οι τέσ­σε­ρίς τους βρί­σκο­νται στην ιδα­νι­κή ενδε­κά­δα όλων των επο­χών, σύμ­φω­να με την τηλε­ό­ρα­ση του Κατάρ BeIn Sports, με τη…βοήθεια της εφαρ­μο­γής ChatGPT της τεχνη­τής νοημοσύνης.

Η ενδε­κά­δα:

1. Λεβ Για­σίν: Ο τερ­μα­το­φύ­λα­κας της Ντι­να­μό Μόσχας κατέ­κτη­σε έξι πρω­τα­θλή­μα­τα Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και 3 εθνι­κά κύπελ­λα, χρυ­σό στους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες του 1956. Ήταν επί­σης πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης το 1960 και νικη­τής της «Χρυ­σής Μπά­λας» το 1963.

2. Καφού: Ο Βρα­ζι­λιά­νος, γεν­νη­μέ­νος ως Μάρ­κος Εβα­γκε­λί­στα ντε Μορά­ες, κέρ­δι­σε ένα πρω­τά­θλη­μα Ιτα­λί­ας με την Μίλαν και με τη Roma. Με τους «ροσο­νέ­ρι» κέρ­δι­σε επί­σης το Champions League και το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Συλ­λό­γων του 2007. Ήταν δύο φορές παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής (1994 και 2002) με τη Βρα­ζι­λία. Θεω­ρεί­ται ένας από τους πιο δυνα­τούς δεξιούς μπακ στην ιστορία.

3. Ρομπέρ­το Κάρ­λος: Άλλος ένας Βρα­ζι­λιά­νος στην άλλη μεριά της άμυ­νας, ως αρι­στε­ρός μπακ. Ο Κάρ­λος ντα Σίλ­βα Ρότσα κέρ­δι­σε 3 Champions League και δύο Διη­πει­ρω­τι­κά Πρω­τα­θλή­μα­τα με τη Ρεάλ Μαδρί­της. Ήταν επί­σης παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής στην εθνι­κή ομά­δα το 2002 στην Ιαπω­νία και τη Νότια Κορέα. Έπαι­ξε στην Ίντερ τη σεζόν 1995–96.

4. Τσά­βι: Στη μέση του γηπέ­δου ως κεντρι­κός αμυ­ντι­κός υπάρ­χει ο Τσά­βι Ερνά­ντες, καλύ­τε­ρος παί­κτης του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος του 2008 (που κέρ­δι­σε η Ισπα­νία του, η οποία επα­νέ­λα­βε την επι­τυ­χία 4 χρό­νια αργό­τε­ρα), κατε­τά­γη τρί­τος τρεις συνε­χό­με­νες φορές στην κατά­τα­ξη της «Χρυ­σής Μπά­λας» (2009, 2010 και 2011). Με την Μπαρ­τσε­λό­να κατέ­κτη­σε 4 Champions League και 2 Παγκό­σμια Κύπελ­λα Συλ­λό­γων, ενώ έχει κατα­κτή­σει και τη La Liga 8 φορές.

5. Παό­λο Μαλ­ντί­νι: Ξεκί­νη­σε ως αρι­στε­ρό μπακ, αλλά ο Πάο­λο Μαλ­ντί­νι έπαι­ξε στη συνέ­χεια ένα μεγά­λο μέρος της καριέ­ρας του ως κεντρι­κός αμυ­ντι­κός, ξεκι­νώ­ντας από το ’98–99. Και εκεί είναι που η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη τον τοπο­θε­τεί στην πρώ­τη 11άδα. Η σημαία της Μίλαν έχει κερ­δί­σει 7 πρω­τα­θλή­μα­τα, ένα Κύπελ­λο Ιτα­λί­ας, 5 Σού­περ Καπ Ιτα­λί­ας, 5 Champions League, 5 Σού­περ Καπ Ευρώ­πης, 2 Διη­πει­ρω­τι­κά Κύπελ­λα και ένα Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Συλλόγων.

6. Φραντς Μπε­κεν­μπά­ου­ερ: Αν ο ρόλος του λίμπε­ρο εφευ­ρέ­θη­κε από τον Καρλ Ράπαν, ο «Κάι­ζερ» Φραντς τον έκανε…τέχνη. Μεγά­λω­σε στην Μπά­γερν Μονά­χου, με την οποία έπαι­ξε από το 1964 έως το 1977, κατα­κτώ­ντας 4 Κύπελ­λα Γερ­μα­νί­ας, 4 πρω­τα­θλή­μα­τα Δυτι­κής Γερ­μα­νί­ας, ένα Κύπελ­λο Κυπελ­λού­χων, 3 Κύπελ­λα Ευρώ­πης και ένα Διη­πει­ρω­τι­κό Κύπελ­λο. Το 1977 μετα­κό­μι­σε στις ΗΠΑ, στον Κόσμο της Νέας Υόρ­κης, με τον οποίο κέρ­δι­σε 3 πρω­τα­θλή­μα­τα Βόρειας Αμε­ρι­κής σε 4 σεζόν. Στη συνέ­χεια επέ­στρε­ψε στην πατρί­δα του, στο Αμβούρ­γο, κατα­κτώ­ντας άλλο ένα πρω­τά­θλη­μα πριν κλεί­σει ξανά την καριέ­ρα του στον Κόσμο. Με την εθνι­κή ομά­δα κατέ­κτη­σε το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του ’74 και το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο Ιτα­λί­ας ’90 ως προπονητής.

7. Κρι­στιά­νο Ρονάλ­ντο: Στην επί­θε­ση στη δεξιά πλευ­ρά είναι ο CR7. Σήμε­ρα αγω­νί­ζε­ται στη Σαου­δι­κή Αρα­βία με την Αλ Νασρ, αφού έχει φορέ­σει τις φανέ­λες των Σπόρ­τινγκ Λισα­βό­νας, Μάν­τσε­στερ Γιου­νάι­τεντ, Ρεάλ Μαδρί­της και Γιου­βέ­ντους. Στην καριέ­ρα του κατέ­κτη­σε 5 Champions League, 2 Σού­περ Καπ Ευρώ­πης, 4 Παγκό­σμια Κύπελ­λα Συλ­λό­γων. Με την Πορ­το­γα­λία ήταν πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης το 2016. H τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη τον τοπο­θε­τεί στην τέταρ­τη θέση μετα­ξύ των καλύ­τε­ρων όλων των εποχών.

8. Ζινε­ντίν Ζιτ­νάν: Πίσω από τον επι­θε­τι­κό σε αυτό το σχή­μα που παρα­τάσ­σε­ται με το 4–1‑4–1, βρί­σκε­ται ο Ζίζου. Με τη Γιου­βέ­ντους σε 5 σεζόν κατέ­κτη­σε 2 πρω­τα­θλή­μα­τα, ένα Σού­περ Καπ Ιτα­λί­ας, ένα Σού­περ Καπ Ευρώ­πης, ένα Διη­πει­ρω­τι­κό Κύπελ­λο και ένα Ιντερ­τό­το. Στη συνέ­χεια μετα­κό­μι­σε στη Ρεάλ Μαδρί­της, κατα­κτώ­ντας μια La Liga, 2 Σού­περ Καπ Ισπα­νί­ας, ένα Champions League, ένα Ευρω­παϊ­κό Σού­περ Καπ και ένα Διη­πει­ρω­τι­κό Κύπελ­λο. Με την εθνι­κή Γαλ­λί­ας θριάμ­βευ­σε στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του ’98 και στο Ευρω­παϊ­κό Πρω­τά­θλη­μα του 2000.

9. Πελέ: Όπως και με τον Ζιντάν έτσι και ώρα δεν χρειά­ζε­ται να στα­θεί κάποιος στο νού­με­ρο εννέα. Ο Έντσον Αρά­νες ντο Νασι­μέ­ντο, γνω­στός ως Πελέ, είναι ο επι­θε­τι­κός αυτής της ονει­ρι­κής ενδε­κά­δας και, σύμ­φω­να με την τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη, ο νού­με­ρο ένα όλων των επο­χών. Ο «βασι­λιάς» κέρ­δι­σε τρία Παγκό­σμια Κύπελ­λα με τη Βρα­ζι­λία (Σου­η­δία 58, Χιλή 62 και Μεξι­κό 70). Στη Βρα­ζι­λία κέρ­δι­σε 10 πρω­τα­θλή­μα­τα Paulista με τη Σάντος, παίρ­νο­ντας επί­σης δύο Libertadores και δύο Διη­πει­ρω­τι­κούς τίτλους.

10. Ντιέ­γκο Αρμά­ντο Μαρα­ντό­να: Παίρ­νει τη φανέ­λα με το νού­με­ρο 10, δεύ­τε­ρος μόνο μετά τον Πελέ στην κατά­τα­ξη όλων των επο­χών. Με τη Νάπο­λι κέρ­δι­σε δύο πρω­τα­θλή­μα­τα (’87 και ’90, τα δύο μόνο πριν από την περα­σμέ­νη σεζόν), ένα Κύπελ­λο UEFA και ένα Σού­περ Καπ Ιτα­λί­ας. Είχε κερ­δί­σει προη­γου­μέ­νως ένα πρω­τά­θλη­μα Αργε­ντι­νής με την Μπό­κα Τζού­νιορς, στη συνέ­χεια κέρ­δι­σε επί­σης ένα στην Ισπα­νία με την Μπαρ­τσε­λό­να (καθώς και ένα Κύπελ­λο και ένα Σού­περ Καπ Ισπα­νί­ας). Οδή­γη­σε την Αργε­ντι­νή στη νίκη στο Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 1986 στο Μεξικό.

11. Λιο­νέλ Μέσι: Στην αρι­στε­ρή πτέ­ρυ­γα της επί­θε­σης, η τεχνη­τή νοη­μο­σύ­νη τοπο­θε­τεί τον διά­ση­μο Αργε­ντι­νό. Και εδώ η λίστα με τους θριάμ­βους είναι ατε­λεί­ω­τη. Τα 44 επί­ση­μα τρό­παια που κέρ­δι­σε στην καριέ­ρα του τον κάνουν τον πιο επι­τυ­χη­μέ­νο ποδο­σφαι­ρι­στή όλων των επο­χών. Ανά­με­σά τους το τελευ­ταίο Μου­ντιάλ στο Κατάρ με την Αργε­ντι­νή, τα 4 Champions League, τα 10 πρω­τα­θλή­μα­τα Ισπα­νί­ας με την Μπαρ­τσε­λό­να και τις 7 «Χρυ­σές Μπά­λες». Βρί­σκε­ται στην τρί­τη θέση στην κατά­τα­ξη που καταρ­τί­ζει η τεχνη­τή νοημοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ

 

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο