Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «Ιερά Εξέταση» επιστρέφει στην Ευρώπη με τη μορφή του αντικομμουνισμού: Η δίωξη του ιστορικού Γ. Σκάλα στην Τσεχία

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Θυμά­στε την λεγό­με­νη «Βελού­δι­νη Επα­νά­στα­ση» το 1989 στην Τσε­χο­σλο­βα­κία; Εκεί­νη που ανέ­τρε­ψε τον σοσια­λι­σμό και που – όπως ευαγ­γε­λί­ζο­νταν οι αντε­πα­να­στά­τες της επο­χής – θα έφερ­νε την «ελευ­θε­ρία» και τη «δημο­κρα­τία»;

Επει­δή ούτε «Βελού­δι­νη» ήταν, ούτε «Επα­νά­στα­ση», η ανα­τρο­πή του σοσια­λι­σμού στην πάλαι ποτέ Τσε­χο­σλο­βα­κία γέν­νη­σε τέρα­τα τα οποία σήμε­ρα έχουν γιγα­ντω­θεί, με την στή­ρι­ξη φυσι­κά της Ε.Ε. Ένα τέτοιο τέρας είναι ο αντι­κομ­μου­νι­σμός που έχει πλέ­ον απο­κτή­σει χαρα­κτη­ρι­στι­κά επί­ση­μης κρα­τι­κής πολι­τι­κής σε μια σει­ρά χώρες-μέλη της ΕΕ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Τσεχίας.

Σε ένα πρό­σφα­το παρά­δειγ­μα αντι­κομ­μου­νι­στι­κής «ιεράς εξέ­τα­σης», ενας Τσέ­χος ιστο­ρι­κός, καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου, ο Γιό­ζεφ Σκά­λα, διώ­χθη­κε ποι­νι­κά, δικά­στη­κε και κατα­δι­κά­στη­κε σε οκτώ μήνες φυλά­κι­ση με ανα­στο­λή επει­δή – σημειώ­στε το! — είχε το θρά­σος να εκφρά­σει την επι­στη­μο­νι­κή του άποψη!

Το «έγκλη­μα» του καθη­γη­τή Σκά­λα, στε­λέ­χους του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βοη­μί­ας και Μορα­βί­ας, ήταν ότι σε μια ραδιο­φω­νι­κή συζή­τη­ση, τον Ιού­λη του 2020, τόλ­μη­σε (!) να αμφι­σβη­τή­σει την επί­ση­μη εκδο­χή για την λεγό­με­νη «Σφα­γή του Κατίν». Μαζί με τον Σκά­λα, διώ­χθη­καν ποι­νι­κά άλλοι δύο συνο­μι­λη­τές του.

(Ανοί­γου­με παρέν­θε­ση: Το ζήτη­μα της «Σφα­γής του Κατίν» απο­τε­λεί εδώ και δεκα­ε­τί­ες ένα από τα κεντρι­κά θέμα­τα της αντι­κομ­μου­νι­στι­κής, αντι­σο­βιε­τι­κής προ­πα­γάν­δας. Επι­γραμ­μα­τι­κά, πρό­κει­ται για την μαζι­κή δολο­φο­νία δεκά­δων χιλιά­δων Πολω­νών αξιω­μα­τού­χων που δια­πρά­χθη­κε το 1940 από τη Ναζι­στι­κή Γερ­μα­νία και η οποία, με εντο­λή και καθο­δή­γη­ση του Γκέ­μπελς, απο­δό­θη­κε στην Σοβιε­τι­κή Ένω­ση! Έκτο­τε, η αστι­κή ιστο­ριο­γρα­φία έχει υιο­θε­τή­σει επί­ση­μα το ναζι­στι­κό αφή­γη­μα, σύμ­φω­να με το οποίο η μαζι­κή εκτέ­λε­ση δια­τά­χθη­κε από την σοβιε­τι­κή ηγε­σία. Παρά το γεγο­νός ότι μετα­γε­νέ­στε­ρες έρευ­νες έφε­ραν στη δημο­σιό­τη­τα ατρά­ντα­χτα στοι­χεία και ντο­κου­μέ­ντα που απο­δει­κνύ­ουν την σκευω­ρία, η επι­κρα­τού­σα εκδο­χή για το Κατίν είναι ότι υπήρ­ξε «έγκλη­μα των Σοβιε­τι­κών». Περισ­σό­τε­ρα στοι­χεία για θέμα μπο­ρεί­τε να βρεί­τε στο βιβλίο «Ναι, αλλά ο Στά­λιν» , Εκδό­σεις Ατέ­χνως, 2022. Κλεί­νει η παρένθεση).

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ο Γιό­ζεφ Σκά­λα δεν αμφι­σβή­τη­σε το γεγο­νός ότι η Σφα­γή του Κατίν πράγ­μα­τι συνέ­βη, ούτε προ­σπά­θη­σε να επι­βάλ­λει κάποια άλλη εκδο­χή γι’ αυτό. Επι­χεί­ρη­σε απλά να θέσει στο δημό­σιο διά­λο­γο, με επι­στη­μο­νι­κά στοι­χεία, το ερώ­τη­μα κατά πόσο αλη­θεύ­ει το επί­ση­μο αφή­γη­μα περί «σοβιε­τι­κής ενοχής».

Το Μάρ­τη του 2022, ο καθη­γη­τής Σκά­λα κλή­θη­κε από τον τομέα Δίω­ξης Οργα­νω­μέ­νου Εγκλή­μα­τος (!!) της Τσέ­χι­κης αστυ­νο­μί­ας να δώσει εξη­γή­σεις σχε­τι­κά με την δήλω­σή του. Του ασκή­θη­κε δίω­ξη βάσει του Άρθρου 405 του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, πέρα­σε από δίκη και πριν έναν μήνα, στις 7 Ιού­νη 2023, το δικα­στή­ριο της Πρά­γας τον κατα­δί­κα­σε σε 8 μήνες φυλά­κι­ση με αναστολή!

Το περί­φη­μο άρθρο 405 του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, στη βάση του οποί­ου σύρ­θη­κε στα δικα­στή­ρια ο Γ. Σκά­λα, απο­τε­λεί κομ­βι­κό στοι­χείο στην προ­σπά­θεια των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων της Τσε­χί­ας να ποι­νι­κο­ποι­ή­σουν η κομ­μου­νι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το εν λόγω άρθρο σημειώ­νει: «Οποιοσ­δή­πο­τε δημό­σια αρνεί­ται, αμφι­σβη­τεί ή επι­χει­ρεί να δικαιο­λο­γή­σει Ναζι­στι­κές, Κομ­μου­νι­στι­κές ή άλλες γενο­κτο­νί­ες, ή άλλα εγκλή­μα­τα των Ναζί και των Κομ­μου­νι­στών κατά της ανθρω­πό­τη­τας, βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με φυλά­κι­ση από έξι μήνες έως τρία χρόνια».

Το τερα­τούρ­γη­μα αυτό, που υιο­θε­τεί την άθλια θεω­ρία των δύο άκρων εξι­σώ­νο­ντας τον Κομ­μου­νι­σμό με το Ναζι­σμό, τέθη­κε σε εφαρ­μο­γή το 2010. «Προ­άγ­γε­λος» αυτής της νομο­θε­σί­ας υπήρ­ξε το Άρθρο 261α, που εισή­χθη το 2000, λίγο μετά την είσο­δο της Τσε­χί­ας στο ΝΑΤΟ, το οποίο έβα­λε τις βάσεις για την ποι­νι­κο­ποί­η­ση της κομ­μου­νι­στι­κής ιδεολογίας.

Παρό­μοιες νομι­κές τερα­το­γεν­νέ­σεις, από­το­κα της παλι­νόρ­θω­σης του καπι­τα­λι­σμού, υπάρ­χουν και σε άλλες πρώ­ην σοσια­λι­στι­κές χώρες της Ευρώ­πης, όπως η Πολω­νία, η Ουγ­γα­ρία και τα κρά­τη της Βαλ­τι­κής, όπου η δρά­ση των κομ­μου­νι­στών διώ­κε­ται, μνη­μεία της σοσια­λι­στι­κής περιό­δου γκρε­μί­ζο­νται και κομ­μου­νι­στι­κά σύμ­βο­λα έχουν απαγορευτεί.

Οι ευθύνες της ηγεσίας Πούτιν

Τερά­στια ευθύ­νη ανα­φο­ρι­κά με την προ­ώ­θη­ση των γκε­μπε­λι­κών ψευ­δο­λο­γιών σχε­τι­κά με την υπό­θε­ση του Κατίν φέρει η σημε­ρι­νή ηγε­σία της καπι­τα­λι­στι­κής Ρωσί­ας, υπό τον Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι, ως πρό­ε­δρος της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, ο Πού­τιν είχε παρα­βρε­θεί το 2010, από κοι­νού με την Πολω­νι­κή ηγε­σία, σε επί­ση­μη τελε­τή για τα «θύμα­τα της σοβιε­τι­κής θηριω­δί­ας στο Κατίν», λίγο έξω από το Σμολενσκ.

Ακο­λου­θώ­ντας τα βήμα­τα των προ­κα­τό­χων και πολι­τι­κών του μεντό­ρων, Γκορ­μπα­τσόφ και Γέλ­τσιν, με εντο­λή των οποί­ων παρα­χα­ρά­κτη­καν μέχρι και επί­ση­μα κρα­τι­κά έγγρα­φα προ­κει­μέ­νου να ενο­χο­ποι­ή­σουν την ΕΣΣΔ, ο Βλ. Πού­τιν συνε­χί­ζει στα­θε­ρά στη γραμ­μή του αντι­κομ­μου­νι­στι­κού ανα­θε­ω­ρη­τι­σμού, συκο­φα­ντώ­ντας δημό­σια την Μεγά­λη Οκτω­βρια­νή Σοσια­λι­στι­κή Επα­νά­στα­ση και υιο­θε­τώ­ντας τις πλέ­ον τερα­τώ­δεις ψευ­δο­λο­γί­ες για τους ηγέ­τες της Σοβιε­τι­κής Ρωσί­ας, με προ­ε­ξάρ­χο­ντες βέβαια τους Βλ. Λένιν και Β. Ι. Στάλιν.

Σύγχρονη «Ιερά εξέταση» με αιχμή τον αντικομμουνισμό

Η περί­πτω­ση της δίω­ξης του ιστο­ρι­κού Γ. Σκά­λα στην Τσε­χία έρχε­ται να προ­στε­θεί στην κλι­μα­κού­με­νη αντι­κομ­μου­νι­στι­κή εκστρα­τεία που επι­κρα­τεί σε μια σει­ρά χώρες-μέλη της Ε.Ε. Ως επί­ση­μη πολι­τι­κή της Ε.Ε και των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων της, ο αντι­κομ­μου­νι­σμός εξε­λίσ­σε­ται τα τελευ­ταία χρό­νια σε προ­με­τω­πί­δα μιας σύγ­χρο­νης «ιεράς εξέτασης».

Με πρό­σχη­μα την θολή και γενι­κό­λο­γη «αντι­με­τώ­πι­ση του εξστρε­μι­σμού», η απα­ρά­δε­κτη και αντε­πι­στη­μο­νι­κή θεω­ρία των δύο άκρων (εξί­σω­ση Κομ­μου­νι­σμού-Φασι­σμού) απο­κτά θεσμι­κές δια­στά­σεις, απει­λώ­ντας ευθέ­ως ακό­μη και την ίδια την ελευ­θε­ρία του λόγου, τις δημο­κρα­τι­κές και ακα­δη­μαϊ­κές ελευ­θε­ρί­ες για τις οποί­ες περη­φα­νεύ­ε­ται η Ε.Ε.

Μόνο η οργα­νω­μέ­νη πάλη των εργα­ζό­με­νων, της νεο­λαί­ας, συνο­λι­κά των λαών ενά­ντια στο αντι­δρα­στι­κό ευρω­ε­νω­σια­κό οικο­δό­μη­μα, για την ανα­τρο­πή του σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος και η οικο­δό­μη­ση μιας νέας κοι­νω­νί­ας, του σοσια­λι­σμού-κομ­μου­νι­σμού, μπο­ρεί να βάλει φρέ­νο στην πορεία επι­στρο­φής στο μεσαίωνα…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο