Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ισπανική Γερουσία ενεργοποίησε το άρθρο 155 — Η Καταλανική Εθνική Συνέλευση κάλεσε τους δημόσιους υπαλλήλους σε “ειρηνική αντίσταση” απέναντι στη Μαδρίτη

Η Γερου­σία του ισπα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου εξου­σιο­δό­τη­σε την κυβέρ­νη­ση του πρω­θυ­πουρ­γού Μαριά­νο Ραχόι να θέσει την Κατα­λο­νία υπό την απευ­θεί­ας δια­κυ­βέρ­νη­ση της Μαδρί­της, μερι­κά λεπτά μετά την κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της περι­φέ­ρειας αυτής από την Ισπανία.

Ο Ραχόι ανα­μέ­νε­τα τώρα να συγκα­λέ­σει το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο το οποίο θα εγκρί­νει τα πρώ­τα μέτρα για τη δια­κυ­βέρ­νη­ση της Κατα­λο­νί­ας, όπως προ­βλέ­πει το άρθρο 155 του ισπα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου. Αυτά μπο­ρεί να περι­λαμ­βά­νουν την ανά­λη­ψη της άμε­σης επο­πτεί­ας της κατα­λα­νι­κής αστυνομίας.

Κατα­λο­νία: Τι προ­βλέ­πει το άρθρο 155 του ισπα­νι­κού Συντάγματος

Το υπουργικό συμβούλιο συγκαλείται εκτάκτως

Έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση του ισπα­νι­κού υπουρ­γι­κού συμ­βου­λί­ου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 6.00 μ.μ. τοπι­κή ώρα (7.00 μ.μ. ώρα Ελλά­δας) προ­κει­μέ­νου να θέσει σε ισχύ την απευ­θεί­ας δια­κυ­βέρ­νη­ση της Κατα­λο­νί­ας, δήλω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Μαριά­νο Ραχόι, μετά την από­φα­ση του κατα­λα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου να κηρύ­ξει την ανε­ξαρ­τη­σία της περιο­χής από την Ισπανία.

«Η Ισπα­νία είναι μια σοβα­ρή χώρα και ένα μεγά­λο έθνος και δεν θα ανε­χθού­με λίγοι άνθρω­ποι να προ­σπα­θούν να ‘σκο­τώ­σουν’ το Σύνταγ­μά μας», είπε ο Ραχόι στους δημο­σιο­γρά­φους μετά την από­φα­ση της Γερου­σί­ας να του επι­τρέ­ψει να ανα­λά­βει τον έλεγ­χο της Καταλονίας.

Η Καταλανική Εθνική Συνέλευση καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους σε “ειρηνική αντίσταση” απέναντι στη Μαδρίτη

Η κύρια οργά­νω­ση που τάσ­σε­ται υπέρ της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Κατα­λο­νί­ας, η Κατα­λα­νι­κή Εθνι­κή Συνέ­λευ­ση (ANC), κάλε­σε τους δημό­σιους υπαλ­λή­λους να μην ακο­λου­θή­σουν τις εντο­λές της ισπα­νι­κής κυβέρ­νη­σης μετά την επι­βο­λή της άμε­σης δια­κυ­βέρ­νη­σης της περι­φέ­ρειας από τη Μαδρίτη.

Έπει­τα από την κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Κατα­λο­νί­ας, η άνω βου­λή (Γερου­σία) του ισπα­νι­κού κοι­νο­βου­λί­ου εξου­σιο­δό­τη­σε την κυβέρ­νη­ση του Μαριά­νο Ραχόι να κυβερ­νή­σει την Κατα­λο­νία απευ­θεί­ας από τη Μαδρίτη.

Η ANC κάλε­σε τους κατα­λα­νούς δημό­σιους υπαλ­λή­λους να απο­κρι­θούν με «ειρη­νι­κή αντίσταση».

 Οι ΗΠΑ στηρίζουν την “ενότητα” της Ισπανίας

Η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση δήλω­σε σήμε­ρα ότι στη­ρί­ζει την «ενό­τη­τα» της Ισπα­νί­ας, μετά την κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας από το κοι­νο­βού­λιο της Κατα­λο­νί­ας, όπως επι­ση­μαί­νε­ται σε ένα δελ­τίο τύπου που εξέ­δω­σε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η Κατα­λο­νία απο­τε­λεί ανα­πό­σπα­στο μέρος της Ισπα­νί­ας και οι ΗΠΑ υπο­στη­ρί­ζουν τα συνταγ­μα­τι­κά μέτρα που λαμ­βά­νει η ισπα­νι­κή κυβέρ­νη­ση με στό­χο να κρα­τή­σει την Ισπα­νία ισχυ­ρή και ενω­μέ­νη» τονί­ζει στο δελ­τίο τύπου η εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ Χέδερ Νάουερτ.

Το Βερολίνο δεν αναγνωρίζει την κήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας.

Η γερ­μα­νι­κή κυβέρ­νη­ση γνω­στο­ποί­η­σε πριν από λίγο ότι δεν ανα­γνω­ρί­ζει την κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας εκ μέρους της Κατα­λο­νί­ας, ενώ ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν δήλω­σε ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός της Ισπα­νί­ας Μαριά­νο Ραχόι έχει την “πλή­ρη στή­ρι­ξή του”.

 “Η ΕΕ δεν έχει ανάγκη από άλλα ρήγματα”, δήλωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση «δεν έχει ανά­γκη από άλλες ρωγ­μές, άλλα ρήγ­μα­τα» δήλω­σε σήμε­ρα ο πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ζαν Κλοντ Γιούν­κερ αντι­δρώ­ντας με αυτόν τον τρό­πο στην κήρυ­ξη ανε­ξαρ­τη­σί­ας από την Καταλονία.

«Δεν είναι απα­ραί­τη­το να εμπλα­κού­με σε αυτήν τη δια­μά­χη στο εσω­τε­ρι­κό της Ισπα­νί­ας όμως δεν θέλω αύριο η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση να απο­τε­λεί­ται από 95 κρά­τη μέλη» είπε σε δημο­σιο­γρά­φους ο Γιούν­κερ, που βρί­σκε­ται στη Γαλ­λι­κή Γουιά­να μαζί με τον πρό­ε­δρο της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν.

ΝΑΤΟ: Εσωτερικό ζήτημα η κρίση στην Καταλονία

Η Ισπα­νία παρα­μέ­νει ένας σημα­ντι­κός σύμ­μα­χος στους κόλ­πους του ΝΑΤΟ και η κρί­ση στην Κατα­λο­νία είναι ένα εσω­τε­ρι­κό ζήτη­μα που θα πρέ­πει να επι­λυ­θεί στο πλαί­σιο του ισπα­νι­κού Συντάγ­μα­τος, επι­σή­μα­νε σήμε­ρα ένας αξιω­μα­τού­χος του Βορειο­α­τλα­ντι­κού Συμφώνου.

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά με την κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας από το κοι­νο­βού­λιο της Κατα­λο­νί­ας, ο αξιω­μα­τού­χος του ΝΑΤΟ απάντησε:

«Η Ισπα­νία είναι ένας αφο­σιω­μέ­νος σύμ­μα­χος, που συμ­βάλ­λει σε σημα­ντι­κό βαθ­μό στην κοι­νή μας ασφά­λεια. Το ζήτη­μα της Κατα­λο­νί­ας είναι ένα εσω­τε­ρι­κό ζήτη­μα που θα πρέ­πει να επι­λυ­θεί στο πλαί­σιο του ισπα­νι­κού Συντάγματος».

Το Παρίσι “δεν αναγνωρίζει” την κήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας.

Η Γαλ­λία «δεν ανα­γνω­ρί­ζει την κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας που το κατα­λα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο μόλις ενέ­κρι­νε» επι­σή­μα­νε σήμε­ρα ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Γαλ­λί­ας Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

«Το σύνταγ­μα της Ισπα­νί­ας πρέ­πει να γίνε­ται σεβα­στό. Επο­μέ­νως σε αυτό το πλαί­σιο, το πλαί­σιο του κρά­τους Δικαί­ου, το ζήτη­μα της Κατα­λο­νί­ας πρέ­πει να εξε­τα­στεί. Για αυτόν ακρι­βώς το λόγο η Γαλ­λία δεν ανα­γνω­ρί­ζει την κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας που το κατα­λα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο μόλις υιο­θέ­τη­σε» δήλω­σε ο Γάλ­λος υπουργός.

«Η Γαλ­λία εύχε­ται η Ισπα­νία να είναι ισχυ­ρή και ενω­μέ­νη. Δεν έχει παρά έναν μονά­χα συνο­μι­λη­τή κι αυτός είναι η κυβέρ­νη­ση της Μαδρί­της» συμπλή­ρω­σε ο επι­κε­φα­λής της γαλ­λι­κής διπλω­μα­τί­ας, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας ότι «παρα­κο­λου­θεί με ανη­συ­χία τις εξε­λί­ξεις στην Καταλονία».

Λίγο νωρί­τε­ρα, ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν είχε δια­βε­βαιώ­σει τον πρω­θυ­πουρ­γό της Ισπα­νί­ας Μαριά­νο Ραχόι για την «πλή­ρη στή­ρι­ξη» που του παρέ­χει προ­κει­μέ­νου «να γίνει σεβα­στό» το κρά­τος Δικαί­ου στην Ισπανία.

«Έχω έναν συνο­μι­λη­τή στην Ισπα­νία, αυτός είναι ο πρω­θυ­πουρ­γός Ραχόι. (…) Υπάρ­χει κρά­τος Δικαί­ου στην Ισπα­νία, με συνταγ­μα­τι­κούς νόμους. Πρέ­πει να γίνο­νται σεβα­στοί και εκεί­νος έχει την πλή­ρη στή­ρι­ξή μου» τόνι­σε ο Εμα­νου­έλ Μακρόν κατά τη δεύ­τε­ρη ημέ­ρα της επί­σκε­ψής του στη γαλ­λι­κή Γουιάνα

Ο επι­κε­φα­λής του γαλ­λι­κού Κρά­τους επα­νέ­λα­βε ότι η κατα­λα­νι­κή κρί­ση είναι ένα «εσω­τε­ρι­κό ζήτη­μα» της Ισπανίας.

Το Λονδίνο “δεν αναγνωρίζει και δεν θα αναγνωρίσει” την ανεξαρτησία της Καταλονίας

Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση γνω­στο­ποί­η­σε σήμε­ρα ότι δεν θα ανα­γνω­ρί­σει τη μονο­με­ρή κήρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας από την Κατα­λο­νία δια­τυ­πώ­νο­ντας τη βού­λη­σή της για τη «δια­φύ­λα­ξη της ενό­τη­τας της Ισπανίας».

«Η Βρε­τα­νία δεν ανα­γνω­ρί­ζει και δεν θα ανα­γνω­ρί­σει τη μονο­με­ρή κήρυ­ξη ανε­ξαρ­τη­σί­ας από το περι­φε­ρεια­κό κοι­νο­βού­λιο της Κατα­λο­νί­ας» επι­σή­μα­νε ένας κυβερ­νη­τι­κός εκπρόσωπος.

Η κήρυ­ξη αυτή «στη­ρί­ζε­ται σε μια ψηφο­φο­ρία που είχε κρι­θεί παρά­νο­μη από τα ισπα­νι­κά δικα­στή­ρια. Συνε­χί­ζου­με να επι­θυ­μού­με τη δια­φύ­λα­ξη του κρά­τους Δικαί­ου, τον σεβα­σμό του ισπα­νι­κού Συντάγ­μα­τος και τη δια­φύ­λα­ξη της ενό­τη­τας της Ισπανίας».

Από την πλευ­ρά της η κυβέρ­νη­ση της Σκω­τί­ας εμφα­νί­στη­κε περισ­σό­τε­ρο θετι­κά δια­κεί­με­νη προς την Κατα­λο­νία, χωρίς εντού­τοις να ανα­γνω­ρί­ζει την ανε­ξαρ­τη­σία της περιφέρειας.

«Κατα­νο­ού­με και σεβό­μα­στε την θέση της κατα­λα­νι­κής κυβέρ­νη­σης» δήλω­σε σήμε­ρα η Φιό­να Χίσλοπ, η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Σκο­τί­ας, στέ­λε­χος του Εθνι­κού Κόμ­μα­τος της Σκω­τί­ας (SNP).

«Ενώ η Ισπα­νία έχει το δικαί­ω­μα να αντι­τί­θε­ται στην ανε­ξαρ­τη­σία, ο λαός της Κατα­λο­νί­ας πρέ­πει να έχει τη δυνα­τό­τη­τα να καθο­ρί­ζει το ίδιο του το μέλ­λον» τόνισε.

Η Σκω­τσέ­ζα υπουρ­γός απηύ­θυ­νε έκκλη­ση για τη διε­ξα­γω­γή «δια­λό­γου με στό­χο την εύρε­ση μιας λύσης που θα σέβε­ται τη δημο­κρα­τία» εκτι­μώ­ντας ότι το να τεθεί σε καθε­στώς κηδε­μο­νί­ας η περι­φέ­ρεια από την κεντρι­κή διοί­κη­ση «δεν μπο­ρεί να είναι η λύση».

 

ΕΚΤΑΚΤΟ: Το Κοι­νο­βού­λιο της Κατα­λο­νί­ας κήρυ­ξε την ανε­ξαρ­τη­σία της περι­φέ­ρειας από την Ισπανία

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο