Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ιστορία ενός… ασταθούς αγάλματος

Στις 29 Μαΐ­ου του 1963, τη μέρα που η κηδεία του Γρη­γό­ρη Λαμπρά­κη μετα­τρε­πό­ταν σε μια μεγά­λη δια­δή­λω­ση, γίνο­νταν στην Αθή­να τα απο­κα­λυ­πτή­ρια του λαο­μί­ση­του αγάλ­μα­τος του 33ου προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Χάρι Τρού­μαν.

Ήταν δωρεά της  ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής οργά­νω­σης ΑΧΕΠΑ, της οποί­ας η δρα­στη­ριό­τη­τα περι­λαμ­βά­νει από την «επο­πτεία» της μετα­φο­ράς στις ΗΠΑ 15.000 παι­διών, που αρπά­χτη­καν από τις οικο­γέ­νειές τους την περί­ο­δο του εμφυ­λί­ου, για να που­λη­θούν σε ζευ­γά­ρια αμε­ρι­κα­νών, μέχρι την πρό­σφα­τη δωρεά τους ώστε μια διμοι­ρία της ΕΛΑΣ που επι­χει­ρεί στην (ιδιαί­τε­ρου ενδια­φέ­ρο­ντος για τους αμε­ρι­κά­νους ιμπε­ρια­λι­στές) περιο­χή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, να προ­μη­θευ­τεί εξο­πλι­σμό «κατά ταραχών»…

Τι συμβολίζει το άγαλμα του Τρούμαν;

Το μπρού­τζι­νο κου­φά­ρι στή­θη­κε στο κέντρο της Αθή­νας, ως ένδει­ξη ευγνω­μο­σύ­νης της ελλη­νι­κής αστι­κής τάξης για τη βοή­θεια του αμε­ρι­κά­νι­κου ιμπε­ρια­λι­σμού στη νίκη επί του ΔΣΕ και την καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή ανασυγκρότηση.

Ο Τρού­μαν βαρύ­νε­ται με τη ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών σε Χιρο­σί­μα και Ναγκα­σά­κι που δολο­φό­νη­σαν ακα­ριαία εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους, με την πρώ­τη χρή­ση των δολο­φο­νι­κών βομ­βών ναπάλμ (ένα εμπρη­στι­κό όπλο με σύν­θε­ση όμοια με αυτή των τζελ, η οποία του επι­τρέ­πει να κολ­λά πάνω στους στό­χους, ενώ δημιουρ­γεί θερ­μο­κρα­σί­ες που φτά­νουν μέχρι τους 2760 οC) στα βου­νά της Ελεύ­θε­ρης Ελλά­δας ενά­ντια σε μαχη­τές του ΔΣΕ και αμά­χους, την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στην Κορέα το 1950 αλλά και με το «δόγ­μα Τρού­μαν», τη στή­ρι­ξη στο μετεμ­φυ­λια­κό καθε­στώς στη χώρα μας που γέμι­σε τα ξερο­νή­σια με κομ­μου­νι­στές και άλλους αγω­νι­στές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΔΣΕ.

Η πάλη του λαού θα γκρεμίσει το άγαλμα και ό,τι αυτό συμβολίζει

Το σύμ­βο­λο των εγκλη­μά­των του αιμα­το­βαμ­μέ­νου αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού έχει γκρε­μι­στεί  πολ­λές φορές, όπως τον Μάη του 1999 από μέλη της ΚΝΕ, ενώ το αίμα από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στη Γιου­γκο­σλα­βία δεν έχει στε­γνώ­σει ακό­μα ή το 2006, όταν το ΠΑΜΕ το έρι­ξε, στέλ­νο­ντας συμ­βο­λι­κό μήνυ­μα ενά­ντια στις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις στο Λίβα­νο και τις απει­λές σε Παλαι­στί­νη και Συρία από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Όλα όσα συμ­βο­λί­ζει το άγαλ­μα, δηλα­δή το μίσος, την έχθρα, τους πολέ­μους και τις επεμ­βά­σεις ανά τον κόσμο για τα συμ­φέ­ρο­ντα των ιμπε­ρια­λι­στών, που έχουν ποτί­σει κάθε ήπει­ρο με το αίμα των λαών, είναι ο λόγος που το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα παλεύ­ει για το ξήλω­μά του. Είναι όμως και ο λόγος που η αστι­κή τάξη και τα κόμ­μα­τά της, η αμε­ρι­κά­νι­κη πρε­σβεία παλεύ­ουν με νύχια και με δόντια να το κρα­τή­σουν όρθιο, στέλ­νουν συνερ­γεία για να το επι­σκευά­σουν και διμοι­ρί­ες να το  περιφρουρήσουν.

Τα δύο πιο πρό­σφα­τα περι­στα­τι­κά ήταν το 2018 και το 2019. Στο πρώ­το, η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ ξαμό­λη­σε τα ΜΑΤ να επι­τε­θούν σε φοι­τη­τές και μαθη­τές που πήγαν να ξηλώ­σουν το άγαλ­μα, ενώ ο τότε ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιάς δήλω­νε ότι «η Αστυ­νο­μία δεν προ­στά­τευε το άγαλ­μα του Τρού­μαν να μην πέσει, η Αστυ­νο­μία δεν ήθε­λε να δημιουρ­γη­θεί ένα και­νούρ­γιο διπλω­μα­τι­κό πρό­βλη­μα, εκεί που δεν χρειά­ζε­ται»!
Παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη η ΝΔ απά­ντη­σε με χημι­κά και κατα­στο­λή το 2019 όταν δια­δη­λω­τές πέτα­ξαν κόκ­κι­νες μπο­γιές στο άγαλ­μα μπρο­στά στην επί­σκε­ψη Πομπέο στην Ελλά­δα, ενώ προ­σπά­θη­σαν ανε­πι­τυ­χώς να δια­λύ­σουν την πορεία.

Δεν ξέρου­με αν ο λόγος που λίγες ώρες μετά, μέσα στη μαύ­ρη νύχτα έτρε­ξαν να ξεπλύ­νουν τις μπο­γιές είναι ο… ζήλος της κυβέρ­νη­σης ή αν έπε­σε σύρ­μα ότι την επό­με­νη μέρα θα το επι­θε­ω­ρή­σει (όπως έχει κάνει συνή­θεια πλέ­ον) ο πρέ­σβης των ΗΠΑ. Το μόνο που μπο­ρού­με να πού­με με σιγου­ριά είναι ότι, όπως δεν στέ­ριω­σε μέχρι σήμε­ρα, έτσι δεν πρό­κει­ται ποτέ το λαο­μί­ση­το άγαλ­μα και όσα συμ­βο­λί­ζει να στε­ριώ­σουν στη συνεί­δη­ση του λαού και της νεο­λαί­ας.

Πηγή http://www.odigitis.gr/

Τρούμαν εγκαίνιαℹ️▪️ Γύρω του υπάρ­χουν 8 στή­λες, ύψους όπου ανα­γρά­φο­νται, σε ελλη­νι­κά και αγγλι­κά, κεί­με­να «ευγνω­μο­σύ­νης» 😡  για τον Τρού­μαν και ο λόγος του για την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κής και οικο­νο­μι­κής βοή­θειας στην Ελλά­δα (σχέ­διο Μάρ­σαλ – 1947)…
«Εις τον Χάρ­ρυ Σ. Τρού­μαν εις έκφρα­σιν ευγνω­μο­σύ­νης δια το δόγ­μαν το οποί­ον διε­κή­ρυ­ξεν ως πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τεί­ων της Αμε­ρι­κής την 12 Μαρ­τί­ου 1947 βοη­θή­σας ούτω τον Ελλη­νι­κόν Λαόν να προ­α­σπί­ση την Ελευ­θε­ρί­αν του και την Εθνι­κήν του ακε­ραιό­τη­τα εις μίαν κρί­σι­μον καμπήν της ιστο­ρί­ας της ανθρω­πό­τη­τος και δια­δη­λώ­σας την προ­σή­λω­σιν του Αμε­ρι­κα­νι­κού Λαού εις το ιδε­ώ­δες της Ελευ­θε­ρί­ας. Αφιε­ρού­ται υπό της Ελλη­νι­κής Κυβερ­νή­σε­ως εκ μέρους του Ελλη­νι­κού Λαού και υπό της ΑΧΕΠΑ…».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο