Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ιστορία της Ana Belén Montes

Γρά­φει ο Αστέ­ρης Αλαμπής-Μίδας

(η είδη­ση)

Σύμ­φω­να με το πρα­κτο­ρείο Prensa Latina (δεί­τε και Granma), η Βορειο­α­με­ρι­κα­νί­δα με κατα­γω­γή από το Που­έρ­το Ρίκο Άνα Μπέ­λεν Μόντες 65 ετών σήμε­ρα, βγή­κε από τη φυλα­κή υψη­λής ασφά­λειας Κάρ­σγου­ελ στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας και θα εκτί­σει πεντα­ε­τές καθε­στώς ανα­στο­λής στις ΗΠΑ – «Ατέ­χνως».

Solidaridad con Ana Belén Montes

Εγγο­νή Αστου­ρια­νών που μετα­νά­στευ­σαν στην Κού­βα και το Που­έρ­το Ρίκο (απ΄ όπου και ο πατέ­ρας της Alberto Montes, στρα­τιω­τι­κός ψυχί­α­τρος), γεν­νή­θη­κε στις 28 Φλε­βά­ρη 1957 σε στρα­τιω­τι­κή βάση στη (δυτι­κή) Γερμανία.

Τα πρώ­τα χρό­νια της ζωής της τα πέρα­σε στην Ευρώ­πη. Αργό­τε­ρα ο πατέ­ρας της μετα­φέρ­θη­κε στο Κάν­σας, όπου εκπαι­δεύ­τη­κε σε διά­φο­ρες στρα­τιω­τι­κές σχο­λές και επι­λεγ­μέ­νες μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες. Η Μόντες απο­φοί­τη­σε το 1979 από το Πανε­πι­στή­μιο της Βιρ­τζί­νια και το 1988 απέ­κτη­σε μετα­πτυ­χια­κό από τη Σχο­λή Προηγ­μέ­νων Διε­θνών Σπου­δών του Πανε­πι­στη­μί­ου Johns Hopkins.

Προ­ερ­χό­με­νη από μια οικο­γέ­νεια με ισχυ­ρά συντη­ρη­τι­κά δια­πι­στευ­τή­ρια και δια­συν­δέ­σεις με την κοι­νό­τη­τα της αντι­κα­τα­σκο­πεί­ας των ΗΠΑ, ο πρώ­ην φίλος της ήταν ειδι­κός των πλη­ρο­φο­ριών της Κού­βας για λογα­ρια­σμό του Υπουρ­γεί­ου Άμυ­νας των ΗΠΑ, η αδερ­φή της (Λού­σι) βρα­βεύ­τη­κε από το FBI για τις  εκθέ­σεις της και πλη­ρο­φο­ρί­ες, που οδή­γη­σαν στην παρω­δία δίκης των πέντε Κου­βα­νών που κατα­δι­κά­στη­καν για κατα­σκο­πεία το 2001 στο Μαϊ­ά­μι και ο αδελ­φός του (Tony) ήταν υψη­λό­βαθ­μος πρά­κτο­ρες του FBI.

Πριν εργα­στεί ως ανα­λύ­τρια πλη­ρο­φο­ριών για την ομο­σπον­δια­κή κυβέρ­νη­ση, υπήρ­ξε ισχυ­ρή επι­κρί­τρια της πολι­τι­κής των ΗΠΑ ένα­ντι της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής. Ξεκί­νη­σε την κυβερ­νη­τι­κή της θητεία ως υπάλ­λη­λος στο Υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης και γρή­γο­ρα έλα­βε έγκρι­ση υψη­λής ασφά­λειας. Ξεκι­νώ­ντας τον Σεπτέμ­βριο του 1985, άρχι­σε να εργά­ζε­ται για την DIA, την κύρια στρα­τιω­τι­κή υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών των ΗΠΑ, ως ανα­λυ­τής πλη­ρο­φο­ριών, η οποία του έδω­σε το 1992 μια θέση στο Πεντά­γω­νο, όπου ειδι­κεύ­τη­κε στις κου­βα­νι­κές υποθέσεις.

Κατά τη διάρ­κεια της καριέ­ρας της, έλα­βε ειδι­κά βρα­βεία και ανα­γνώ­ρι­ση για το έργο της, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου ενός ειδι­κού πιστο­ποι­η­τι­κού που της δόθη­κε από τον τότε διευ­θυ­ντή της CIA, Τζορτζ Τένετ, το 1997.

Η Ana Belén Montes συνε­λή­φθη στις 20 Σεπτέμ­βρη 2001 ενώ βρι­σκό­ταν στο γρα­φείο της στις εγκα­τα­στά­σεις της DIA στην αερο­πο­ρι­κή βάση Bolling (Ουά­σιγ­κτον), από πρά­κτο­ρες του FBI και μετα­φέρ­θη­κε σε ομο­σπον­δια­κή φυλα­κή, ενώ το FBI έκα­νε έρευ­να στο σπί­τι, το αυτο­κί­νη­τό της και θυρί­δα σε μια τοπι­κή τράπεζα.

Αν και δε βρέ­θη­κε κάτι συγκε­κρι­μέ­νο, κατη­γο­ρή­θη­κε για συνω­μο­σία και κατα­σκο­πεία υπέρ της κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­ση, δικά­στη­κε ‑στη σκιά των επι­θέ­σε­ων της 11ης Σεπτέμ­βρη και του κυνη­γιού μαγισ­σών που ακολούθησε.

Ο Μαρξ και η αισθη­τι­κή, του Μιχα­ήλ Λίφσιτς

Τα δικά μας αστι­κά ΜΜΕ, φυσι­κά δεν χαι­ρέ­τη­σαν το γεγο­νός, αλλά μίλη­σαν για τις συνω­μο­σί­ες της «πιο επι­κίν­δυ­νης κατα­σκό­που – “Κάρ­φω­νε” τα πάντα στον Κάστρο» (Πρώ­το Θέμα), «Απο­φυ­λα­κί­στη­κε η πιο επι­κίν­δυ­νη κατά­σκο­πος στην ιστο­ρία των ΗΠΑ (iefimerida.gr) κλπ.

Δήλω­ση της Ana Belén Montes κατά τη διάρ­κεια της συνο­πτι­κής δίκης ενα­ντί­ον της ενώ­πιον ομο­σπον­δια­κού δικα­στη­ρί­ου στην Ουά­σιγ­κτον DC, στις 16 Οκτώ­βρη 2002.

“Υπάρ­χει μια ιτα­λι­κή παροι­μία που ίσως περι­γρά­φει καλύ­τε­ρα αυτό που πιστεύω: Όλος ο κόσμος είναι μια χώρα. Σε αυτήν την “παγκό­σμια χώρα” η αρχή του να αγα­πάς τον πλη­σί­ον σου τον εαυ­τό σου είναι ένας ουσια­στι­κός οδη­γός για αρμο­νι­κές σχέ­σεις μετα­ξύ όλων των “γει­το­νι­κών μας χωρών”.

Αυτή η αρχή συνε­πά­γε­ται ανο­χή και κατα­νό­η­ση για τους δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους δρά­σης των άλλων. Δίνει εντο­λή να συμπε­ρι­φε­ρό­μα­στε στα άλλα έθνη όπως θέλου­με να μας φέρο­νται, με σεβα­σμό και εκτί­μη­ση. Είναι μια αρχή που, δυστυ­χώς, πιστεύω ότι δεν την εφαρ­μό­σα­με ποτέ ανα­φο­ρι­κά με την Κούβα.

Αξιό­τι­με, δικα­στή ασχο­λή­θη­κα με τη δρα­στη­ριό­τη­τα που με έφε­ρε ενώ­πιον σου επει­δή υπά­κου­σα στη συνεί­δη­σή μου παρά σε νόμους. Θεω­ρώ ότι η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σής μας απέ­να­ντι στην Κού­βα είναι σκλη­ρή και άδι­κη, βαθιά εχθρι­κή, θεω­ρού­σα τον εαυ­τό μου ηθι­κά υπο­χρε­ω­μέ­νο να βοη­θή­σω το νησί να αμυν­θεί από τις προ­σπά­θειές μας να του επι­βά­λου­με τις “αξί­ες” και το πολι­τι­κό μας σύστημα.

Έχου­με δεί­ξει μισαλ­λο­δο­ξία και περι­φρό­νη­ση απέ­να­ντι στην Κού­βα εδώ και τέσ­σε­ρις δεκα­ε­τί­ες. Ποτέ δεν σεβα­στή­κα­με το δικαί­ω­μα της Κού­βας να ορί­ζει τη μοί­ρα της, τα δικά της ιδα­νι­κά για ισό­τη­τα και δικαιο­σύ­νη. Δεν κατα­λα­βαί­νω πώς συνε­χί­ζου­με να προ­σπα­θού­με να υπα­γο­ρεύ­ου­με τον τρό­πο που η Κού­βα θα πρέ­πει να επι­λέ­γει τους ηγέ­τες της, ποιοι δεν πρέ­πει να είναι οι ηγέ­τες της και ποιοι νόμοι είναι οι καταλ­λη­λό­τε­ροι για αυτό το έθνος. Για­τί δεν τους αφή­νου­με να απο­φα­σί­σουν όπως θέλουν να διε­ξά­γουν τις εσω­τε­ρι­κές τους υπο­θέ­σεις, όπως κάνουν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εδώ και δύο και πλέ­ον αιώνες;

Η μεγα­λύ­τε­ρη επι­θυ­μία μου θα ήταν να δω μια φιλι­κή σχέ­ση μετα­ξύ των ΗΠΑ και της Κού­βας. Ελπί­ζω ότι η περί­πτω­σή μου, κατά κάποιο τρό­πο, θα βοη­θή­σει την κυβέρ­νη­σή μας να εγκα­τα­λεί­ψει την εχθρό­τη­τά της σε σχέ­ση με το νησί και να συνερ­γα­στεί με την Αβά­να, σε πνεύ­μα ανε­κτι­κό­τη­τας, αμοι­βαί­ου σεβα­σμού και κατανόησης.

Σήμε­ρα βλέ­που­με πιο καθα­ρά από ποτέ ότι η μισαλ­λο­δο­ξία και το μίσος το μόνο πράγ­μα που πετυ­χαί­νουν είναι ο πόνος και η ταλαι­πω­ρία. Ελπί­ζω ότι οι ΗΠΑ κάποια στιγ­μή θα ανα­πτύ­ξουν μια πολι­τι­κή απέ­να­ντι στο νησί βασι­σμέ­νη στην αγά­πη για τον γεί­το­να, μια πολι­τι­κή που ανα­γνω­ρί­ζει ότι η Κού­βα, όπως κάθε άλλο έθνος, θέλει να της φέρο­νται με αξιο­πρέ­πεια και όχι με περιφρόνηση.

Μια τέτοια πολι­τι­κή θα επα­να­φέ­ρει την κυβέρ­νη­σή μας σε αρμο­νία με τη συμπό­νια και τη γεν­ναιο­δω­ρία του αμε­ρι­κα­νι­κού λαού. Θα επέ­τρε­πε σε Κου­βα­νούς και Αμε­ρι­κα­νούς να μάθουν πώς να μοι­ρά­ζο­νται μετα­ξύ τους. Αυτό θα επέ­τρε­πε στην Κού­βα να εγκα­τα­λεί­ψει τα αμυ­ντι­κά της μέτρα και να κάνει αλλα­γές ευκο­λό­τε­ρα. Και αυτό θα επέ­τρε­πε στους δύο γεί­το­νες να συνερ­γα­στούν και με άλλα έθνη να προ­ω­θή­σουν τη φιλία και τη συνερ­γα­σία στην «παγκό­σμια χώρα» μας και το ένα «παγκό­σμιο σπί­τι» μας.

Divider line

Η «Βασί­λισ­σα της Κού­βας», όπως ονο­μά­στη­κε από την DIA για τις γνώ­σεις της ανα­φο­ρι­κά με τις κου­βα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές υπο­θέ­σεις, «παρέ­δω­σε πλη­ρο­φο­ρί­ες στην Κού­βα που θα της επέ­τρε­παν να μάθει για τα σχέ­δια των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών για επί­θε­ση ενα­ντί­ον του νησιού» και κατά τους κατή­γο­ρους «της έκα­ναν χάρη» που κατα­δι­κά­στη­κε  για κατα­σκο­πεία, αντί εσχά­της προ­δο­σί­ας, έτσι έγι­νε η τρό­φι­μος 25037–016 της φυλα­κής Carswell, με προ­σω­ρι­νή ημε­ρο­μη­νία απε­λευ­θέ­ρω­σής της να έχει ορι­στεί για τον Ιού­λη του 2023.

Στην Ana Belén –ούτε όταν δια­γνώ­στη­κε με καρ­κί­νο μαστού το 2016, δεν επι­τρέ­πο­νταν να δέχε­ται επι­σκέ­ψεις από φίλους, παρά μόνο από τον πατέ­ρα και τον αδερ­φό της, δεν της επι­τρε­πό­ταν να μιλά­ει στο τηλέ­φω­νο, ούτε να λαμ­βά­νει εφη­με­ρί­δες, περιο­δι­κά ή να παρα­κο­λου­θεί τηλε­ό­ρα­ση. Δεν μπο­ρού­σε να λάβει πακέ­τα, ούτε είχε δικαί­ω­μα  να ρωτή­σει κανείς για την υγεία της ή να μάθει για­τί βρί­σκε­ται σε κέντρο για άτο­μα με ψυχι­κά προ­βλή­μα­τα, όταν δεν πάσχει από αυτά, και δεν είχε δικαί­ω­μα να έρθει σε επα­φή με άλλους κρατούμενους.

Διεθνής Αλληλεγγύη

Οι Σύλ­λο­γοι Φιλί­ας με την Κού­βα και άλλοι κου­βα­νι­κοί και διε­θνείς οργα­νι­σμοί καταγ­γέλ­λουν την κατά­στα­ση σωμα­τι­κής και ψυχο­λο­γι­κής κακο­με­τα­χεί­ρι­σης στην οποία η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ δια­τη­ρεί την πολί­τη του Που­έρ­το Ρίκο Ana Belén Montes, στην οποία πρέ­πει να προ­στε­θεί η σκλη­ρό­τη­τα λόγω του τύπου της φυλα­κής είναι φυλα­κι­σμέ­νη και οι συν­θή­κες απο­μό­νω­σης στις οποί­ες υπο­βάλ­λε­ται. Οι ΗΠΑ παρα­βιά­ζουν όλα τα ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τά σας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο