Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ιταλία ζητά πάλι τη βοήθεια της Κούβας για να αντιμετωπίσει το δεύτερο κύμα Covid

Σικελία καλεί Κούβα!


repubblica.it .Palermo


Γρή­γο­ρα –λένε «αγώ­νας ενά­ντια στο χρό­νο, πρώ­τα εμείς  πριν προ­λά­βουν να το κάνουν άλλες περιο­χές» .
Μετα­ξύ των «γεφυ­ρο­ποιών» της επι­χεί­ρη­σης ο Renato Costa, περι­φε­ρεια­κός γραμ­μα­τέ­ας της CGIL Για­τρών και επι­κε­φα­λής της Επι­τρο­πής Έκτα­κτης Ανά­γκης της Σικε­λί­ας για την Covid-19., λέγο­ντας «ελπί­ζου­με να φτά­σου­με πρώ­τοι» ‑είμαι σε στε­νή καθη­με­ρι­νή επα­φή με την πρε­σβεία για δύο ομά­δες των 30 μετα­ξύ αναι­σθη­σιο­λό­γων, μολυ­σμα­τι­κών ασθε­νειών, πνευ­μο­νο­λό­γων και νοσο­κό­μων εντα­τι­κής θερα­πεί­ας.nobel para medicos cubanos

🆘  Τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα Υγείας

ℹ️  Εν τω μετα­ξύ, ο Ιτα­λός σύμ­βου­λος υγεί­ας Ruggero Razza ανέ­θε­σε στο Policlinico di Palermo να κάνει κατα­νο­μή στη δυτι­κή Σικε­λία των πιθα­νών έκτα­κτων 40 προ­σλή­ψε­ων νοση­λευ­τών που «προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται» και αφο­ρούν απο­φοί­τους πρώ­του έως τέταρ­του και πέμ­πτου έτους, «στους οποί­ους θα προ­σφερ­θεί συμ­βό­λαιο ορι­σμέ­νου χρό­νου μετα­τρέ­ψι­μο σε αορί­στου αμέ­σως μετά την από­κτη­ση της εξειδίκευσης»

Η Ιτα­λία, όπως όλα τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη, είναι αντι­μέ­τω­πη με μεγά­λες ελλεί­ψεις στο δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, καθώς λόγω των μεγά­λων περι­κο­πών και τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις που έγι­ναν τα προη­γού­με­να χρό­νια, το 2017 το μόνι­μο ιατρι­κό προ­σω­πι­κό έφτα­σε να είναι κατά 48.000 λιγό­τε­ρο από ότι το 2008.

Αν το πρώ­το κύμα της παν­δη­μί­ας, απο­κά­λυ­ψε τις τερά­στιες ελλεί­ψεις σε υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό στην Ιτα­λία, το δεύ­τε­ρο κύμα τις επέ­τει­νε: Πολ­λοί για­τροί επέ­λε­ξαν να εγκα­τα­λεί­ψουν το επάγ­γελ­μα ή να πάρουν πρό­ω­ρη συντα­ξιο­δό­τη­ση, μετά την τραυ­μα­τι­κή εμπει­ρία που βίω­σαν την περα­σμέ­νη άνοιξη.

ℹ️  Η ομο­σπον­δία των για­τρών της Ιτα­λί­ας ανέ­φε­ρε ότι 27 για­τροί έχα­σαν τη ζωή τους τις τελευ­ταί­ες 10 ημέ­ρες, ενώ 27.000 εργα­ζό­με­νοι στον τομέα της Υγεί­ας είχαν μολυν­θεί τον τελευ­ταίο μήνα.

🇨🇺  Η «μικρή» Κούβα, ιατρική υπερδύναμηcuba37

Από την άλλη, η «μικρή» Κού­βα, παρά το πολυ­ε­τές εμπάρ­γκο που υφί­στα­ται από τις ΗΠΑ, όχι μόνο έχει κατα­φέ­ρει να επι­δεί­ξει απί­στευ­τες επι­δό­σεις στην κατα­πο­λέ­μη­ση της παν­δη­μί­ας στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας (8.284 κρού­σμα­τα, 135 θάνα­τοι, σύμ­φω­να με στοι­χεία του αμε­ρι­κα­νι­κού πανε­πι­στη­μί­ου «John Hopkins»), αλλά την ίδια ώρα εξά­γει ιατρι­κή βοή­θεια σε όλο τον κόσμο και ανα­δει­κνύ­ε­ται σε μία ιατρι­κή υπερδύναμη.

ℹ️  Στη διάρ­κεια της πρώ­της καρα­ντί­νας, μετα­ξύ Μαρ­τί­ου και Απρι­λί­ου, οι κου­βα­νι­κές ιατρι­κές ομά­δες προ­σγειώ­θη­καν σε ορι­σμέ­νες από τις περιο­χές της Ιτα­λί­ας που έχουν πλη­γεί περισ­σό­τε­ρο, όπως η Λομ­βαρ­δία και το Πιε­μό­ντε, για να ενι­σχύ­σουν τους Ιτα­λούς υγειονομικούς.
Ιατρι­κές ταξιαρ­χί­ες της Κού­βας ανα­πτύ­χθη­καν σε όλο τον κόσμο για να πολε­μή­σουν το Covid-19 σε 20 άλλες χώρες, από τη Νότια Αφρι­κή έως το Σου­ρι­νάμ, οδη­γώ­ντας μαζι­κούς φορείς από όλο τον πλα­νή­τη να απευ­θύ­νουν το αίτη­μα στην Επι­τρο­πή των Νόμπελ, να τους απο­δο­θεί το Νόμπελ Ειρή­νης το 2021.

Στη βοή­θεια της Κού­βας λοι­πόν, προ­στρέ­χει ξανά η Ιτα­λία, προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σει την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που αντι­με­τω­πί­ζει και στο δεύ­τε­ρο κύμα της παν­δη­μί­ας του κορονοϊού.
Στο αίτη­μα  εκτός από ην εφη­με­ρί­δα «La Repubblica», ανα­φέ­ρε­ται και ο διε­θνής τύπος («Guardian» κλπ), μιλώ­ντας και για τις γνω­στές σε όλο τον κόσμο ιατρι­κές ταξιαρ­χί­ες «Henry Reeve», καθώς τα νοσο­κο­μεία στο ιτα­λι­κό νησί βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­πα με την έλλει­ψη ιατρι­κού προ­σω­πι­κού κατά το δεύ­τε­ρο κύμα κορονοϊού.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο