Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Ιταλία στην πρώτη γραμμή επίθεσης: Το 1ο drone του NATO στη βάση της Sigonella

Προ­σγειώ­θη­κε στη βάση των ΗΠΑ / ΝΑΤΟ στη Sigonella στη Σικε­λία, μετά από μια 22ωρη πτή­ση από την αερο­πο­ρι­κή βάση Palmdale στην Καλι­φόρ­νια, το πρώ­το αερο­σκά­φος του συστή­μα­τος Alliance Ground Surveillance του ΝΑΤΟ, μια βελ­τιω­μέ­νη έκδο­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού Global Hawk drone (Global Hawk) .

Από τη Sigonella, την κύρια επι­χει­ρη­σια­κή βάση, αυτό και τέσ­σε­ρα άλλα αερο­πλά­να του ίδιου τύπου με τηλε_έλεγχο, υπο­στη­ρι­ζό­με­να από διά­φο­ρους κινη­τούς επί­γειους σταθ­μούς, θα παρα­κο­λου­θή­σουν, δηλα­δή να κατα­σκο­πεύ­σουν τερά­στιες χερ­σαί­ες και θαλάσ­σιες περιο­χές από τη Μεσό­γειο στην Αφρι­κή, από τη Μέση Ανα­το­λή μέχρι τη Θάλασ­σα Μαύρο.

Τα αερο­σκά­φη του NATO που (τηλε)καθοδηγούνται από τη Sigonella, είναι ικα­νά να πετά­ξουν για 16.000 χλμ (ΣΣ |> ~1/2 του γύρου της γης), σε υψό­με­τρο 18.000 μ., μετα­φέ­ρο­ντας συνε­χώς τα δεδο­μέ­να που συλ­λέ­χθη­καν στη βάση. Αυτά, αφού ανα­λυ­θούν από τους χει­ρι­στές περισ­σό­τε­ρων από 20 σταθ­μών, θα κατα­χω­ρη­θούν σε κρυ­πτο­γρα­φη­μέ­νο δίκτυο με επι­κε­φα­λής τον «Ανώ­τα­το Συμ­μα­χι­κό Διοι­κη­τή» στην Ευρώ­πη, που είναι πάντα αμε­ρι­κα­νός στρα­τη­γός διο­ρι­σμέ­νος απ’ ευθεί­ας από τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ.

Το σύστη­μα AGS, το οποίο θα τεθεί σε λει­τουρ­γία κατά το πρώ­το εξά­μη­νο του 2020, θα εντα­χθεί στο Κέντρο Στρα­τη­γι­κής Διεύ­θυν­σης του Νότου: το κέντρο πλη­ρο­φο­ριών, στο αρχη­γείο του ΝΑΤΟ της Νάπο­λης υπό τη διοί­κη­ση των ΗΠΑ έχει καθή­κον συλ­λέ­γει και να ανα­λύ­ει λει­τουρ­γι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις, ιδί­ως στην Αφρι­κή και τη Μέση Ανατολή.

Η κύρια βάση για την εκτό­ξευ­ση αυτών των επι­χει­ρή­σε­ων, που εκτε­λού­νται κυρί­ως εν κρυ­πτώ με  drones και ειδι­κές δυνά­μεις, είναι αυτή της Sigonella, όπου τα αμε­ρι­κα­νι­κά αερο­σκά­φη Reaper εξο­πλι­σμέ­να με πυραύ­λους και βλή­μα­τα που ελέγ­χο­νται μέσω laser και δορυφόρων.

Τα drones επί­θε­σης και οι ειδι­κές δυνά­μεις, ενώ βρί­σκο­νται σε δρά­ση, συν­δέ­ο­νται μέσω του σταθ­μού Muos Niscemi (Caltanissetta) με το στρα­τιω­τι­κό σύστη­μα δορυ­φο­ρι­κών επι­κοι­νω­νιών υπε­ρυ­ψη­λής συχνό­τη­τας που επι­τρέ­πει στο Πεντά­γω­νο να ελέγ­χει και να συντο­νί­ζει μέσω ενός δικτύ­ου εντο­λών και επι­κοι­νω­νιών, drones αερο­πλά­νων, υπο­βρυ­χί­ων πολε­μι­κών πλοί­ων, στρα­τιω­τι­κών οχη­μά­των και μονά­δων πεζι­κού, οπου­δή­πο­τε στον κόσμο.

Στην ίδια εικό­να επι­χει­ρούν του­λά­χι­στον δεκα­πέ­ντε (15) Predator e Reaper της ιτα­λι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας που τηλε­κα­θο­δη­γού­νται από τη βάση της Amendola στην Puglia (Απου­λία). Οι  «ιτα­λι­κοί» Reaper έχουν τη δυνα­τό­τη­τα οπλι­σμού με βλή­μα­τα ‑πυραύ­λους και βόμ­βες οδη­γού­με­να μέσω laser για απο­στο­λές επίθεσης.

Το σύστη­μα AGS, το οποίο ενι­σχύ­ει τον ρόλο της Ιτα­λί­ας στον «πόλε­μο των drones», πραγ­μα­το­ποιεί­ται με «σημα­ντι­κές συνει­σφο­ρές» από 15 (του­λά­χι­στον) συμ­μά­χους: Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, Ιτα­λία, Γερ­μα­νία, Νορ­βη­γία, Δανία, Λου­ξεμ­βούρ­γο, Πολω­νία, Ρου­μα­νία, Βουλ­γα­ρία, Τσε­χία, Εσθο­νία, Λετο­νία,  Λιθουα­νία, Σλο­βα­κία, Σλο­βε­νία κά με στή­ρι­ξη του όλου συστή­μα­τος από την (αμε­ρι­κά­νι­κη) Northrop Grumman και την ιτα­λι­κή Leonardo με δύο μετα­φε­ρό­με­νους επί­γειους σταθμούς.

Η ιτα­λι­κή «συνει­σφο­ρά» στο σύστη­μα AGS συνί­στα­ται, εκτός από την παρο­χή της κύριας επι­χει­ρη­σια­κής βάσης, στην κατα­νο­μή του κόστους αρχι­κά με πάνω από 210.000.000€. Άλλα 240 εκα­τομ­μύ­ρια δαπα­νή­θη­καν για την αγο­ρά αερο­σκα­φών Predator και Reaper.

Συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των άλλων που έχουν ήδη αγο­ρα­στεί και εκεί­νων που ανα­μέ­νε­ται να αγο­ρα­στούν, οι ιτα­λι­κές δαπά­νες για στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη ανέρ­χο­νται σε ~1.500.000.000€ (περί­που ενά­μι­ση δις ευρώ), επι­πλέ­ον των λει­τουρ­γι­κών εξό­δων. Όλα πλη­ρω­μέ­νο με χρή­μα­τα του λαού, στο πλαί­σιο των στρα­τιω­τι­κών δαπα­νών που θα ξεπε­ρά­σου το σημε­ρι­νό 70.000.000€ / ημέ­ρα φτά­νο­ντας τα 87 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ την ημέρα.

Οι αυξα­νό­με­νες ιτα­λι­κές επεν­δύ­σεις σε στρα­τιω­τι­κά αερο­σκά­φη και drones έχουν να κάνουν με ευρύ­τε­ρες συνέ­πειες που υπερ­βαί­νουν τις οικο­νο­μι­κές. Η χρή­ση τους για μυστι­κές επι­χει­ρή­σεις υπό τη διοί­κη­ση των ΗΠΑ / ΝΑΤΟ αφαι­ρεί από το κοι­νο­βού­λιο οποια­δή­πο­τε δυνα­τό­τη­τα λήψης απο­φά­σε­ων σχε­τι­κά με τη στρα­τιω­τι­κή πολι­τι­κή και κατά συνέ­πεια την εξω­τε­ρι­κή πολιτική.

Drone Libia

Η πρό­σφα­τη κατάρ­ρι­ψη ενός ιτα­λι­κού Reaper (που κοστί­ζει 20 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ), ενώ πετού­σε πάνω από τη Λιβύη, επι­βε­βαιώ­νει ότι η Ιτα­λία συμ­με­τέ­χει σε μυστι­κές στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις κατά παρά­βα­ση του άρθρου 11 του Συντάγ­μα­τός μας.

Επι­τρο­πή προ­ώ­θη­σης της καμπά­νιας #NO WAR # Ιτα­λία 27 Νοεμ­βρί­ου 2019 -

NATO EXIT

✔️  πηγή |> il manifesto (26 Νοεμ­βρί­ου 2019)
✔️  περισ­σό­τε­ρα και άλλες ειδή­σεις στην ιστο­σε­λί­δα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο