Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ιταλική αστυνομία βρήκε πορτρέτο του Τιτσιάνο που είχε κλαπεί πριν από δύο δεκαετίες

Η ιτα­λι­κή αστυ­νο­μι­κή μονά­δα που είναι υπεύ­θυ­νη για την πολι­τι­στι­κή κλη­ρο­νο­μιά ανα­κοί­νω­σε ότι βρή­κε ένα πορ­τρέ­το του ανα­γεν­νη­σια­κού ζωγρά­φου Τιτσιά­νο που είχε χαθεί εδώ και σχε­δόν 20 χρόνια.

Το έργο του 16ου αιώ­να, με τίτλο «Πορ­τρέ­το ενός άνδρα με μαύ­ρο μπε­ρέ» (Ritratto di gentiluomo con berretto nero) χάθη­κε για πρώ­τη φορά πριν από δύο δεκα­ε­τί­ες από άγνω­στη τοπο­θε­σία. Μετά την εξα­φά­νι­σή του το 2004, οι αρχές πίστε­ψαν ότι είχε μετα­φερ­θεί στην Ελβε­τία παράνομα.

Τώρα ανα­κα­λύ­φθη­κε από τμή­μα της μονά­δας πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς του Τορί­νο της ιτα­λι­κής κρα­τι­κής αστυνομίας.

Ο ζωγρά­φος της Ανα­γέν­νη­σης δρα­στη­ριο­ποι­ή­θη­κε κατά τον 16ο αιώ­να ως μέλος της ενε­τι­κής σχο­λής. Απέ­κτη­σε φήμη για την από­δο­ση αρι­στο­κρα­τι­κών και μυθι­κών θεμά­των σε δρα­μα­τι­κό στυλ και υπη­ρέ­τη­σε ως αυλι­κός ζωγρά­φος σε Ιτα­λούς ευγε­νείς και μέλη της δυνα­στεί­ας των Αψβούρ­γων της Αυστρί­ας πριν από το θάνα­τό του το 1576.

Το έργο παρου­σιά­στη­κε από το ιτα­λι­κό κρά­τος σε επί­ση­μη τελε­τή στις 19 Μαΐ­ου στην περιο­χή Πιε­μό­ντε της βορειο­δυ­τι­κής Ιτα­λί­ας, όπου είχε μετα­φερ­θεί για απο­κα­τά­στα­ση και κρα­τή­θη­κε σε τοπι­κό στού­ντιο στο Άστι.

Η αστυ­νο­μι­κή μονά­δα δεν έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα λεπτο­μέ­ρειες σχε­τι­κά με τον αρχι­κό ιδιο­κτή­τη και την τοπο­θε­σία, στην οποία εντο­πί­στη­κε ο πίνακας.

Η αστυ­νο­μία διε­ρευ­νά δύο Ελβε­τούς πολί­τες, κανέ­νας από τους οποί­ους δεν κατο­νο­μά­στη­κε από αξιω­μα­τού­χους, για την κλο­πή του πίνα­κα, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα του ιτα­λι­κού και διε­θνούς Τύπου.

Η αξία του υπο­λο­γί­ζε­ται πάνω από επτά εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια.

Το 2011, ο οίκος Sotheby’s πού­λη­σε τον πίνα­κα του Τιτσιά­νο «Μαντό­να με βρέ­ος του 1508 ένα­ντι 16,9 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, τιμή ρεκόρ για έργο του καλ­λι­τέ­χνη σε δημοπρασία.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο