Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κίνα στη Χρονιά του Ποντικού — Λευκού Αρουραίου)

Δεν υπάρ­χει τις τελευ­ταί­ες μέρες ειδη­σε­ο­γρα­φία, που να μην έχει κάτι σχε­τι­κό με τον κορο­ναϊό και από την άπο­ψη αυτή η Κίνα είναι στην κορυ­φή της επι­και­ρό­τη­τας, με τελευ­ταίο ότι «ο φολι­δω­τός μυρ­μη­γκο­φά­γος, γνω­στός και ως παγκο­λί­νος, δια­κι­νεί­ται παρά­νο­μα και είναι περι­ζή­τη­το για το κρέ­ας και τις φολί­δες του, είναι πιθα­νόν ο ξενι­στής του νέου κινε­ζι­κού ιού 2019-nCoV.». Να πού­με πως υπήρ­ξαν και άλλες (του­λά­χι­στον δύο) επι­δη­μί­ες κορο­ναϊ­ών τα τελευ­ταία 20 χρό­νια (SARS και MERS).

Κινέζικο_ωροσκόπιο

Ευτυ­χώς πάντως, που ‑προς το παρόν, ίσως και λόγω της σοβα­ρό­τη­τας του θέμα­τος και των ευρύ­τε­ρων πλευ­ρών που έχουν να κάνουν με τις δομές υγεί­ας ανά τον κόσμο, σε συν­δυα­σμό με πολι­τι­κά, διπλω­μα­τι­κά και εμπο­ρι­κά παι­χνί­δια (πχ. ο Τραμπ δήλω­σε υπε­ραι­σιό­δο­ξος πως «η Κίνα μπο­ρεί και θα τα κατα­φέ­ρει» ‑sic!) δεν μας είπαν ακό­μη πως έχει να κάνει με τη… Χρο­νιά του Ποντι­κού (ή του Λευ­κού Αρου­ραί­ου) που ξεκί­νη­σε για τους κινέ­ζους στις 25 Ιανουα­ρί­ου ‑ταυ­τό­χρο­να με την επιδημία.

Μαρξ το όπιο του λαού

Περιτ­τό να ανα­φέ­ρου­με την άπο­ψή μας σχε­τι­κά με τα ζώδια (κινέ­ζι­κα, ευρω­παϊ­κά κά) και τα διά­φο­ρα «κισμέτ», που έχει να κάνει με τις ιδε­ο­λο­γι­κές, πολι­τι­κές και κοι­νω­νι­κές ανα­φο­ρές μας και αφε­τη­ρί­ες: κόντρα στις ψευ­το­ε­πι­στη­μο­νι­κές προ­σεγ­γί­σεις, που ανά­γο­νται στον πανάρ­χαιο φόβο και την άγνοια «ερμη­νεύ­ο­ντας» (αιτια­κά / μη-αιτια­κά) τις ανθρώ­πι­νες κατα­στά­σεις και συμπε­ρι­φο­ρές αλλά και τα γεγο­νό­τα μέσα από τη «μελέ­τη» των ουρα­νί­ων σωμά­των και μάλι­στα τελευ­ταία με περί­πλο­κους αλγό­ριθ­μους μέσω Η/Υ… Και ενώ, γύρω στο 1700 η αστρο­λο­γία είχε χάσει τελεί­ως την αξιο­πι­στία της στην Ευρώ­πη, πήρε τα πάνω της τον 20ο αιώ­να, με τις τονω­τι­κές ενέ­σεις του αστι­κού συστήματος

(παρέν­θε­ση)
Στην ΕΣΣΔ, με την εγκα­θί­δρυ­ση της κυβέρ­νη­σης των μπολ­σε­βί­κων, πέρα από «κατα­σταλ­τι­κά» μέτρα (στα­μά­τη­μα νέων εκτυ­πώ­σε­ων-μετα­φρά­σε­ων του Nostradamus, κάποιων σχε­τι­κών περιο­δι­κών κλπ.) με τα προ­ε­πα­να­στα­τι­κά βιβλία και περιο­δι­κά ακό­μα δια­θέ­σι­μα, έγι­νε μια τιτά­νια μορ­φω­τι­κή προ­σπά­θεια του λαού όπως φαί­νε­ται (πχ) από την πρώ­τη έκδο­ση της Μεγά­λης Σοβιε­τι­κής Εγκυ­κλο­παί­δειας, όπου στο άρθρο «Αστρο­λο­γία», ο ανα­γνώ­στης θα μπο­ρού­σε να μάθει ‑μέσα από μαρ­ξι­στι­κο­λε­νι­νι­στι­κή επι­στη­μο­νι­κή προ­σέγ­γι­ση για τις βασι­κές της έννοιες και ακό­μη να μελε­τή­σει το «γενέ­θλιο χάρ­τη» της. Ο Ρώσος επι­στή­μο­νας — βιο­φυ­σι­κός Αλε­ξά­ντερ Τζι­ζέφ­σκυ (Александр Чижевский), που ίδρυ­σε την “ηλιο­βιο­λο­γία” (μελέ­τη της επί­δρα­σης του ήλιου στη βιο­λο­γία) την “αερο­ναυ­το­ποί­η­ση” (μελέ­τη της επί­δρα­σης του ιονι­σμού του αέρα στις βιο­λο­γι­κές οντό­τη­τες) την «κοσμο­βιο­λο­γία» & «ιστο­ριο­με­τρία», μελέ­τη­σε την ιστο­ρία της και τις αστρο­λο­γι­κές έννοιες, δημο­σιεύ­ο­ντας άρθρα με τίτλο «Σύγ­χρο­νη Αστρο­λο­γία» («Spark», 1926), στο οποίο οι βασι­κές έννοιες εξη­γού­νται στη φυσι­κή γλώσ­σα. Από τη δεκα­ε­τία του 1920 μπή­κε στα αζή­τη­τα και το επάγ­γελ­μα του αστρο­λό­γο της επο­χής εκείνης.
Αυτά μέχρι το 20ο συνέ­δριο του ΚΚΣΕ και τον Χρου­στσόφ», όταν στα πλαί­σια της «φιλε­λευ­θε­ρο­ποί­η­σης» το ενδια­φέ­ρον για την αστρο­λο­γία ξανα­κά­νει τα πρώ­τα δει­λά βήμα­τα, αλλά η ιστο­ρι­κή παρα­κα­τα­θή­κη στο λαό ήταν ισχυ­ρή: έτσι χρειά­στη­κε να περά­σουν πολ­λά-πολ­λά χρό­νια μέχρι το 1972, δημο­σιεύ­θη­κε το πρώ­το βιβλίο για τον συμ­βο­λι­σμό των ζωδια­κών σημεί­ων κλπ (Ромуальдаса Колонайтиса «Ο ήλιος πηγαί­νει στον κύκλο του θηρί­ου» «Солнце идет по звериному кругу»), ομά­δες αστρο­λό­γων δημιουρ­γή­θη­καν σε Μόσχα, Κίε­βο, Χάρ­κο­βο, Λένιν­γκραντ και ‑ειδι­κά στο Βίλ­νιους, άρχι­σαν οι δια­συν­δέ­σεις με Βούλ­γα­ρους αστρο­λό­γους κλπ. Ήταν η φύτρα που γέν­νη­σε τους ηγε­τι­κούς μητρο­πο­λί­τες αστρο­λό­γους, μετά τις ανα­τρο­πές και μέχρι σήμερα …

Κινέζικο_ωροσκόπιο

Κλεί­νο­ντας την παρέν­θε­ση ‑πιστεύ­ο­ντας πως δώσα­με ένα «σημείο γρα­φής» θα περά­σου­με στο μύθο των 12 ζώων στον κινέ­ζι­κο ζωδια­κό κύκλο, που η χάρη τους απο­τέ­λε­σε μέχρι και πρό­σφα­τη κεφα­λί­δα του telesurtv.net

Αυτά πολύ περι­λη­πτι­κά, αφού δια­τρέ­χο­ντας το δια­δί­κτυο, θα βρεί­τε εκα­τομ­μύ­ρια (ναι! εκα­τομ­μύ­ρια!!) σχε­τι­κά δημο­σιεύ­μα­τα, διαν­θι­σμέ­να ‑ανα­λό­γως: πχ. με το ρητό που επα­να­λαμ­βά­νουν οι Κινέ­ζοι αυτές τις μέρες αγα­πη­μέ­νο του υπερ-αισιό­δο­ξου, συχνά ξημε­ρω­μέ­νου, αλλά πάντα πιτσι­κω­τού Αρου­ραί­ου: «Το να αμφι­σβη­τείς την Καλή Τύχη είναι αυτό που την διώ­χνει μακριά σου» (για να πιστέ­ψου­με στη μετα­φυ­σι­κή της «τύχης»)

Του Ποντι­κού που είναι και το πρώ­το ζώδιο (κινέ­ζι­κο όνο­μα SHU) ‑στη Δυτι­κή Αστρο­λο­γία αντι­στοι­χεί (κάπως) στον Τοξό­τη και είναι ‑προ­σο­χή! «σεβα­στό πρό­σω­πο, θαρ­ρα­λέο, με πολύ καλό επι­χει­ρη­μα­τι­κό μυα­λό — θεω­ρεί­ται τιμή και ιδιαί­τε­ρο προ­νό­μιο να γεν­νη­θεί κάποιος κατά το έτος του Αρου­ραί­ου, που ξέρει
ακρι­βώς το πού θα βρε­θεί η λύση, μπο­ρεί να φρο­ντί­σει τον εαυ­τό του και τους άλλους, ώστε να μην υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα, χρη­σι­μο­ποιεί την ενστι­κτώ­δη αίσθη­ση της παρα­τή­ρη­σης για να βοη­θή­σει όταν και όπου χρειά­ζε­ται και είναι το πιο ικα­νά από όλα τα ζώδια στο να επι­βιώ­νει σε οποια­δή­πο­τε κατάσταση».
Επίσης
«καθο­ρί­ζει πολ­λά ταλέ­ντα, [ΣΣ |> στους τηλε­πα­θό­ντες του] καθώς και άλλα χαρα­κτη­ρι­στι­κά που μπο­ρεί να μην είναι τόσο άξια ανα­φο­ράς, όπως πχ. να αγα­πούν τη ζωή, να είναι ιδιαί­τε­ρα ενερ­γη­τι­κοί και να βρί­σκο­νται σε ψυχι­κή και σωμα­τι­κή διέ­γερ­ση, να είναι ήρε­μοι και διο­ρα­τι­κοί, όμως μερι­κές φορές ο εγκέ­φα­λός τους βρί­σκε­ται σε μια δια­νοη­τι­κή ανη­συ­χία, να σπα­τα­λούν αρκε­τό χρό­νο στο να σκέ­φτο­νται κάτι που θεω­ρούν δελε­α­στι­κό, μόνο και μόνο για να ανα­κα­λύ­ψουν στο τέλος ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν.
Οι Ποντι­κοί δια­θέ­τουν ένα από τα καλύ­τε­ρα μυα­λά. Έχουν οξύ­νοια, έμφυ­τη περιέρ­γεια και ζωντα­νή φαντασία.
Είναι το πρώ­το ζώδιο στη σει­ρά του Ζωδια­κού κύκλου της Κινέ­ζι­κης Αστρο­λο­γί­ας, δεί­χνο­ντας ότι οι άνθρω­ποι που ανή­κουν σ’ αυτό απο­πνέ­ουν μεγά­λες ηγε­τι­κές ικα­νό­τη­τες και είναι καλοί στο να ανα­λαμ­βά­νουν ηγε­τι­κούς ρόλους. Δεν τους πει­ρά­ζει να πάρουν μεγά­λες ευθύ­νες και θα απο­δεί­ξουν την ισχυ­ρή τους παρου­σία η οποία χαί­ρει ιδιαί­τε­ρου σεβα­σμού από τους υπό­λοι­πους. Για εκεί­νους που έχουν γεν­νη­θεί στο συγκε­κρι­μέ­νο ζώδιο, το μεγα­λύ­τε­ρό τους κίνη­τρο είναι το κοι­νω­νι­κό status και η χρη­μα­τι­κή τους ικανοποίηση.
Χαρα­κτη­ρι­στι­κά των Ποντι­κών ανά­λο­γα με το στοι­χείο τους
Μέταλ­λο
▪️ Αυτο­πε­ποί­θη­ση, εργα­τι­κό­τη­τα, χρη­στι­κό­τη­τα, επί­λυ­ση προ­βλή­μα­τος, προ­τι­μά να εργά­ζε­ται μόνος του, δυσκο­λία έκφρα­σης των θετι­κών του στοιχείων.
Ξύλο
▪️ Ερα­στής της ελευ­θε­ρί­ας, με φαντα­σία, υψη­λές αξί­ες και λίγους στε­νούς φίλους.
Νερό
▪️ Εσω­στρε­φής, δημιουρ­γι­κός, περι­πε­τειώ­δης μέχρι να βρει ένα ασφα­λές κατα­φύ­γιο, συστη­μα­τι­κός, πιστεύ­ει στη δικαιοσύνη.
Φωτιά
▪️ Καλό­καρ­δος, επι­θε­τι­κός, δε νοιά­ζε­ται για τις αρνη­τι­κές συνέ­πειες που ακο­λου­θούν άμα χάσει την ψυχραι­μία του. Με τον έλεγ­χο πιστεύ­ει ότι θα απο­κτή­σει περισ­σό­τε­ρους φίλους.
Γη
▪️ Υλι­στής, σκλη­ρά εργα­ζό­με­νος, μισεί τη ρου­τί­να της ζωής. Δεν παρα­δί­νε­ται, όταν χάσει μία μάχη και στο τέλος θα οδη­γη­θεί στην επιτυχία.

Κινέζικο_ωροσκόπιο στη χρονιά του Αρουραίου

🤣 όσοι πιστοί προ­σέλ­θε­τε 🙈

Τα πέντε συμπα­ντι­κά στοιχεία
Οι φύσεις Γιν και Γιανγκ μοι­ρά­ζο­νται στα πέντε συμπα­ντι­κά στοι­χεία (Ξύλο, Φωτιά, Γη, Μέταλ­λο, Νερό) και το απο­τέ­λε­σμα εφαρ­μό­ζε­ται πάνω στα 12 ζώδια του Κινέ­ζι­κου ωρο­σκο­πί­ου. Η φύση Γιν ή Γιανγκ και το συμπα­ντι­κό στοι­χείο είναι καθο­ρι­στι­κοί παρά­γο­ντες που επη­ρε­ά­ζουν τις ιδιό­τη­τες και τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά των ζωδί­ων. Έτσι κάθε ένα από τα 12 ζώδια έχει το δικό του στοι­χείο του και την δική του φύση Γιν΄Γιανγκ.
Αν και χρη­σι­μο­ποιού­με τον όρο συμπα­ντι­κά στοι­χεία, η ακρι­βής μετά­φρα­ση της Κινέ­ζι­κης λέξης είναι “αλλα­γή της υπαρ­ξια­κής κατά­στα­σης” ή “μετα­μόρ­φω­ση της ύπαρ­ξης”. Τα πέντε συμπα­ντι­κά στοι­χεία δεν έχουν σχέ­ση με τα τέσ­σε­ρα στοι­χεία της δυτι­κής κουλ­τού­ρας (Γη, Αέρας, Φωτιά, Νερό). Οι δυτι­κοί βλέ­πουν τα τέσ­σε­ρα στοι­χεία ως δομι­κούς παρά­γο­ντες της ύλης. Οι Κινέ­ζοι βλέ­πουν τα πέντε στοι­χεία ως ενερ­γεια­κές δυνά­μεις που αλλά­ζουν μορ­φές και μετα­κι­νού­νται συνεχώς.
Η ισορ­ρο­πία ανά­με­σα στις φύσεις Γιν Γιανγκ και στα πέντε συμπα­ντι­κά στοι­χεία μπο­ρούν να είναι εξαι­ρε­τι­κά ευερ­γε­τι­κή και απο­τε­λε­σμα­τι­κή για κάθε άτο­μο και μπο­ρεί να το οδη­γή­σει στην ολο­κλή­ρω­ση. Τα πέντε στοι­χεία παί­ζουν ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κό ρόλο και στις τεχνι­κές Φενγκ Σούι (Feng Shui). Εκεί κάθε στοι­χείο είναι συν­δε­δε­μέ­νο με ένα συγκε­κρι­μέ­νο σημείο του ορίζοντα.
木 Ξύλο
• Ανατολή(東)
• Άνοιξη(春)
• Πρά­σι­νος Δράκος(青龍)
• Δίας (木星)
• Πράσινο(緑)
• Συκώτι(肝)
• Γεν­ναιο­δω­ρία, Ζέστη, Πει­στι­κό­τη­τα, Συνερ­γα­σία, Επέ­κτα­ση, Ανάπτυξη
Το Ξύλο κυβερ­νά, το Κου­νέ­λι και τον Δράκο.
火 Φωτιά
• Νότος(南)
• Καλοκαίρι(夏)
• Κόκ­κι­νο πουλί(朱雀)
• Άρης(火星)
• Κόκκινο(赤)
• Κυκλο­φο­ρι­κό και καρδιά(心)
• Δυνα­μι­σμός, Ανθρω­πι­σμός, Επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα, Περιπέτεια
Η φωτιά κυβερ­νά το Φίδι, το Άλο­γο και η Τίγρης.
土 Γη
• Μέση(中)
• Όλες οι εποχές
• Κίτρι­νος δράκος(黄龙)
• Κρόνος(土星)
• Κίτρινο(意)
• Πεπτι­κό σύστη­μα, σπλήνα(脾), στομάχι(胃)
• Δύνα­μη, Υπο­μο­νή, Πόλε­μος, Υπε­ρη­φά­νεια, Στα­θε­ρό­τη­τα, Εργα­τι­κό­τη­τα, Φιλο­δο­ξία, Ενέρ­γεια, Κατάκτηση
Η Γη κυβερ­νά τον Πετει­νό, το Βου­βά­λι Η Γη επη­ρε­ά­ζει και τα 12 ζώδια του Κινέ­ζι­κου ωρο­σκο­πί­ου και τους προσ­δί­δει επι­πλέ­ον ιδιότητες.
金 Μέταλ­λο χρυσό
• Δύση(西)
• Φθινόπωρο(秋)
• Λευ­κή Τίγρης(白虎)
• Αφροδίτη(金星)
• Άσπρο(白)
• Ανα­πνευ­στι­κό σύστη­μα και πνευμόνια(肺)
• Απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα, Αυτο­πε­ποί­θη­ση, Ανε­ξαρ­τη­σία, Φιλο­σο­φία, Σεβασμός
Το Μέταλ­λο κυβερ­νά τον Πίθη­κο, τον Πετει­νό, τον Σκύ­λο και το Πρόβατο.
水 Νερό
• Βορράς(北)
• Χειμώνας(冬)
• Μαύ­ρη χελώνα(玄武)
• Ερμής(水星)
• μαύρο(黑)
• Οστά(骨)Απεκριτικό σύστημα
• Μυστι­κο­πά­θεια, Αυτο­κα­τα­στρο­φι­κός, Γοη­τεία, Έμπνευ­ση, Απά­τη, Αγριό­τη­τα, Ευαι­σθη­σία, Δημιουργικότητα
Το Νερό κυβερ­νά τον Ποντι­κό, το Βου­βά­λι και το Γουρούνι.
Τα 12 ζώδια του Κινέ­ζι­κου ωροσκοπίου
Στην Κινέ­ζι­κη αστρο­λο­γία τα 12 ζώδια ανα­πα­ρί­στα­νται από 12 ζώα ή πλά­σμα­τα και αντι­προ­σω­πεύ­ουν 12 δια­φο­ρε­τι­κούς τύπους προ­σω­πι­κό­τη­τας. Κατά παρά­δο­ση ο ζωδια­κός κύκλος ξεκι­νά­ει με τον Ποντι­κό και τελειώ­νει με το Γου­ρού­νι ενώ υπάρ­χουν πολ­λοί θρύ­λοι για το πως προ­έ­κυ­ψε αυτή η σει­ρά των ζωδίων.
1. Ποντι­κός (Γιανγκ, 1η Τριά­δα, Νερό): Συστη­μα­τι­κός, χαρι­σμα­τι­κός, βιο­μη­χα­νι­κός, γοη­τευ­τι­κός, πει­θαρ­χη­μέ­νος, κοι­νω­νι­κός. Επί­σης, εκμε­ταλ­λευ­τής, εγω­ι­στής, κρι­τι­κός, κάθε­τος, ανελέητος.
2. Βου­βά­λι (Γιν, 2η Τριά­δα, Νερό): Ήρε­μο, μεθο­δι­κό, υπο­μο­νε­τι­κό, εργα­τι­κό, φιλό­δο­ξο, στα­θε­ρό, μετριό­φρων, λογι­κό. Επί­σης, πει­σμα­τά­ρι­κο, στε­νό­μυα­λο, υλι­στι­κό, απαιτητικό.
3. Τίγρης (Γιανγκ, 3η Τριά­δα, φωτιά): Απρό­βλε­πτη, επα­να­στα­τι­κή, πολύ­χρω­μη, δυνα­τή, παθια­σμέ­νη, τολ­μη­ρή, ειλι­κρι­νής, ανθρω­πί­στρια, γεν­ναιό­δω­ρη. Επί­σης, ανυ­πό­μο­νη, βια­στι­κή, εγω­ί­στρια, καταστροφική.
4. Κου­νέ­λι (Γιν, 4η Τριά­δα, Ξύλο): Καλό­καρ­δο, ευαί­σθη­το, ευγε­νι­κό, εκλε­κτι­κό, προ­σε­κτι­κό, καλ­λι­τε­χνι­κό, τρυ­φε­ρό, αυτό­νο­μο, ευέ­λι­κτο. Επί­σης, τεμπέ­λι­κο, και­ρο­σκο­πι­κό, υπερ­βο­λι­κό, ευερέθιστο.
5. Δρά­κος (Γιανγκ, 1η Τριά­δα, Ξύλο): Δυνα­τός, ανε­ξάρ­τη­τος, υπε­ρή­φα­νος, ευγε­νής, παθια­σμέ­νος, απο­φα­σι­στι­κός, ηγε­τι­κός, φιλό­δο­ξος γεν­ναιό­δω­ρος, πιστός. Επί­σης, τυραν­νι­κός, απαι­τη­τι­κός, εκκε­ντρι­κός, προ­κα­τει­λημ­μέ­νος, δογ­μα­τι­κός, βίαιος.
6. Φίδι (Γιν, 2η Τριά­δα, Φωτιά): Σκε­πτό­με­νο, σοφό, μυστι­κο­πα­θές, μυστη­ρια­κό, ευγνώ­μων, αισθη­τι­κό, δημιουρ­γι­κό, φιλό­δο­ξο, υπεύ­θυ­νο, ήρε­μο, δυνα­τό, επί­μο­νο. Επί­σης, μονα­χι­κό, απρό­σω­πο, κατο­χι­κό, ηδο­νι­στι­κό, αμφίβολο.
7. Άλο­γο (Γιανγκ, 3η Τριά­δα, Φωτιά): Χαρού­με­νο, δημο­φι­λές, προ­σαρ­μό­σι­μο, γήι­νο, ομι­λη­τι­κό, μαγνη­τι­κό, έξυ­πνο, ευέ­λι­κτο, ανοι­χτό­μυα­λο. Επί­σης, αγω­νιώ­δες, αγχω­τι­κό, αγε­νές, πει­σμα­τά­ρι­κο, παρα­πο­νιά­ρι­κο, ασταθές.
8. Πρό­βα­το (Γιν, 4η Τριά­δα, μέταλ­λο): Δίκαιο, ειλι­κρι­νές, συμπα­θη­τι­κό, ντρο­πα­λό, καλ­λι­τε­χνι­κό, δημιουρ­γι­κό, ευγε­νι­κό, με κατα­νό­η­ση, απο­φα­σι­στι­κό, ειρη­νι­κό, γεν­ναιό­δω­ρο, ασφα­λές. Επί­σης, ανα­πο­φά­σι­στο, παθη­τι­κό, ανή­συ­χο, απαι­σιό­δο­ξο, υπε­ρευαί­σθη­το, παραπονιάρικο.
9. Πίθη­κος (Γιανγκ, 1η Τριά­δα, Μέταλ­λο): Εφευ­ρε­τι­κός, παρα­κι­νη­τής, ταχύς, ευέ­λι­κτος, αυτό­νο­μος, κοι­νω­νι­κός, ευγε­νι­κός, αντι­κει­με­νι­κός, αγω­νι­στής. Επί­σης, εγω­ι­στής, ματαιό­δο­ξος, απα­τη­λός, ζηλιά­ρης, καχύποπτος.
10. Πετει­νός (Γιν, 2η Τριά­δα, Μέταλ­λο): Γλυ­κός, καθα­ρός, οργα­νω­τι­κός, ανε­ξάρ­τη­τος, απο­φα­σι­στι­κός, τελειο­μα­νής, πρα­κτι­κός, επι­στη­μο­νι­κός, υπεύ­θυ­νος. Επί­σης, συντη­ρη­τι­κός, κρι­τι­κός, που­ρι­τα­νι­κός, υπε­ρή­φα­νος, εγωιστής.
11. Σκύ­λος (Γιανγκ, 3η Τριά­δα, Μέταλ­λο) Ειλι­κρι­νής, έξυ­πνος, ευθύς, πιστός, δίκαιος, γοη­τευ­τι­κός, αλη­θι­νός, κοι­νω­νι­κός, ιδε­α­λι­στής, ανοι­χτό­μυα­λος, ηθι­κός, πρα­κτι­κός. Επί­σης, κυνι­κός, τεμπέ­λης, κρύ­ος, κρι­τι­κός, απαι­σιό­δο­ξος, ανή­συ­χος, φασαρτζής.
12.Γουρούνι (Γιν, 4η Τριά­δα, Νερό): Ειλι­κρι­νές, απλό, κοι­νω­νι­κό, ειρη­νι­κό, υπο­μο­νε­τι­κό, πιστό, εργα­τι­κό, έμπι­στο, ήρε­μο, σκε­πτό­με­νο, παθια­σμέ­νο, ευφυ­ές. Επί­σης υλι­στι­κό, ανή­συ­χο, φοβιτσιάρικο.
Σύμ­φω­να με την Κινέ­ζι­κη αστρο­λο­γία το ζώδιο που κυβερ­νού­σε τη χρο­νιά που γεν­νή­θη­κες αντι­προ­σω­πεύ­ει τον τρό­πο που οι άλλοι σε βλέ­πουν σαν άτο­μο. Επί­σης φανε­ρώ­νει πως παρου­σιά­ζεις εσύ τον εαυ­τό σου προς τα έξω. Υπάρ­χει μια παρε­ξή­γη­ση ότι το Κινέ­ζι­κο ζώδιο που κυβερ­νά την χρο­νιά γέν­νη­σης (εξω­τε­ρι­κό ζώδιο) ενός ατό­μου είναι και το μόνο που υπάρ­χει. Ωστό­σο υπάρ­χει και μια κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των ζωδί­ων ανά­λο­γα με τον μήνα (εσω­τε­ρι­κό ζώδιο) και την ώρα (μυστι­κό ζώδιο) που γεν­νή­θη­κε το άτο­μο. Άρα κάθε άτο­μο μπο­ρεί να βρί­σκε­ται κάτω από την επιρ­ροή τριών ή λιγό­τε­ρων ζωδί­ων. ένα ζώδιο ανά­λο­γα με τη χρο­νιά που γεν­νή­θη­κε, ένα ζώδιο ανά­λο­γα με τον μήνα που γεν­νή­θη­κε και ένα ζώδιο ανά­λο­γα με την ώρα που γεννήθηκε.
Έτσι για παρά­δειγ­μα ενώ ένα άτο­μο μπο­ρεί να εμφα­νί­ζε­ται σαν Δρά­κος (γεν­νη­μέ­νο σε χρο­νιά του Δρά­κου) μπο­ρεί να είναι και Φίδι (αν γεν­νή­θη­κε σε μήνα του Φιδιού) και επί­σης Βου­βά­λι (αν γεν­νή­θη­κε σε ώρα του Βου­βα­λιού). Οι συν­δυα­σμοί που προ­κύ­πτουν από αυτό το σύστη­μα με τα τρία ζώδια είναι 8640 (5 στοι­χεία Χ 12 ζώδια, 12 μήνες, 2 ώρες Χ 12 ζώδια). Άρα το σύστη­μα Κινέ­ζι­κης αστρο­λο­γί­ας σε πρώ­τη φάση περιέ­χει 8640 τύπους στους οποί­ους μπο­ρεί να ανή­κει ένα άτομο.

(😭 μύλος τελι­κά η υπόθεση)

Κλεί­νο­ντας αυτό το σημεί­ω­μα, θυμίζουμε …

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο