Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Καισαριανή τιμάει το ΟΧΙ του λαού μας στο φασισμό και στο σύστημα που τον γέννησε

28η Οκτώ­βρη 2020:
Για μια ακό­μη χρο­νιά –ειδι­κά φέτος με τις «ειδι­κές συν­θή­κες», λόγω παν­δη­μί­ας η αστι­κή τάξη με την κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τά της γιορ­τά­ζουν την επέ­τειο πασχί­ζο­ντας να περά­σουν στις λαϊ­κές και νεο­λαι­ί­στι­κες συνει­δή­σεις την πολι­τι­κή της λεγό­με­νης «εθνι­κής ομο­ψυ­χί­ας και ενό­τη­τας», η οποία τάχα κατα­κτή­θη­κε τότε και χρειά­ζε­ται σήμε­ρα για να αντι­με­τω­πι­στεί η καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­μι­κή κρί­ση, η παν­δη­μία, η όξυν­ση των αντι­θέ­σε­ων με την Τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη, ενώ όλα αυτά τα δια­χει­ρί­ζο­νται σε όφε­λος της αστι­κής τάξης ενά­ντια στο λαό μας και σε βάρος των κυριαρ­χι­κών δικαιωμάτων.

ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης

®© Και­σα­ρια­νή — Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντίστασης

Η Και­σα­ρια­νή –και για να εξη­γού­μα­στε, όχι η δημο­τι­κή αρχή Βοσκό­που­λου, που δε βρή­κε χώρο ούτε στο προ­σω­πι­κό του ΜΚΔ, ούτε στο επί­ση­μο site να αρθρώ­σει λέξη, αλλά αυτοί που πάντα βρί­σκο­νται στο μετε­ρί­ζι, όπως κάθε χρόνο.
Στις επάλ­ξεις, σεμνά, χωρίς τυμπα­νο­κρου­σί­ες, χωρίς εντυ­πω­σια­σμούς κενούς περιε­χό­με­νου, σαν (πχ.) τις σημαί­ες εκα­το­ντά­δων …χιλιά­δων τετρα­γω­νι­κών μέτρων στην πλα­γιά του Υμητ­τού και αλλού, με ιστούς που “έσκι­ζαν” τον ουρανό.

ΔΣΕ συγκέντρωση για την επέτειο ίδρυσης του ΕΑΜ

Κύριος διορ­γα­νω­τής το τοπι­κό παράρ­τη­μα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, με στο­χευ­μέ­νη εκδή­λω­ση στο Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και κατά­θε­ση στε­φα­νιών στο Σκο­πευ­τή­ριο, με συμ­με­το­χή νεο­λαί­ας και άλλων μαζι­κών οργα­νώ­σε­ων της πόλης –μετα­ξύ αυτών της ΟΓΕ.

ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ 28 Οκτ 2020 Καισαριανή Σκοπευτήριο

  • Στε­φά­νια κατέ­θε­σαν ο Πρό­ε­δρος της ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ, Γιώρ­γος Κατη­μερ­τζής, ο Κώστας Γαβρι­λά­κης, γραμ­μα­τέ­ας του παραρ­τή­μα­τος ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ Και­σα­ρια­νής κά

Κατημερτζής ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ 28 Οκτ 2020 ΚαισαριανήΓαβριλάκης ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ 28 Οκτ 2020 ΚαισαριανήΠΕΑΕΑ ΔΣΕ 28 Οκτ 2020 Καισαριανή 1

ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ Καισαριανής logo

ΤΙΜΟΥΜΕ την ΕΠΕΤΕΙΟ της 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τιμού­με τον ξεση­κω­μό του λαού μας –σημειώ­νε­ται στη σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση, για την από­κρου­ση του ιτα­λι­κού φασι­σμού και στη συνέ­χεια τον τιτά­νιο αγώ­να του κατά της τρι­πλής φασι­στι­κής κατο­χής (Ιτα­λί­ας, Βουλ­γα­ρί­ας Γερ­μα­νί­ας), της κατο­χής της πατρί­δας μας κυρί­ως από τους Γερ­μα­νούς ναζί που απο­τε­λού­σαν την βασι­κή κατο­χι­κή δύναμη.

Όμως, ούτε τότε υπήρ­ξε «εθνι­κή ομο­ψυ­χία», όπως δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει και σήμε­ρα.

Ο αγώ­νας της συντρι­πτι­κής πλειο­ψη­φί­ας του λαού μας, με την καθο­δή­γη­ση του ΚΚΕ, με την πρω­το­πό­ρα δρά­ση, την αυτο­θυ­σία των κομ­μου­νι­στών και άλλων αγω­νι­στών έγρα­ψε το μεγα­λειώ­δες έπος της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης, που συνέ­τρι­ψε το φασι­σμό, τους ναζί κατακτητές.

ΕΑΜ χωνιά

Το ΚΚΕ σάλ­πι­σε τον ξεση­κω­μό, αμέ­σως με το πρώ­το από τα τρία γράμ­μα­τα του ΓΓ Ν.Ζαχαριάδη, από τα μπου­ντρού­μια της Ασφά­λειας όπου ήταν φυλα­κι­σμέ­νος, μαζί με χιλιά­δες άλλους κομ­μου­νι­στές, από το φασι­στι­κό καθε­στώς της Μετα­ξι­κής δικτα­το­ρί­ας. «… κάθε σπί­τι, κάθε βρά­χος, καλύ­βα με καλύ­βα να γίνει μετε­ρί­ζι του αγώ­να…» ήταν το κάλε­σμα για γενι­κό ξεση­κω­μό και αγώ­να για την από­κρου­ση του Ιτα­λού φασί­στα επι­δρο­μέα, για μια Ελλά­δα με κυρί­αρ­χο το λαό της, με κοι­νω­νι­κή προκοπή.

Καισαριανή Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης

Το Μετα­ξι­κό καθε­στώς επε­δί­ω­κε να μετα­τρέ­ψει το ΟΧΙ του ελλη­νι­κού λαού σε «του­φε­κιά στον αέρα για την τιμή των όπλων», για­τί δεν πίστευε στη λαϊ­κή δύνα­μη και ορμή που έδιω­ξε έξω από τα σύνο­ρα τον Ιτα­λό φασί­στα εισβολέα.

Αυτό επι­βε­βαιώ­θη­κε στη συνέ­χεια όταν η στρα­τιω­τι­κή ηγε­σία του καθε­στώ­τος υπέ­γρα­ψε άρον — άρον την παρά­δο­ση της χώρας στους Γερ­μα­νούς ναζί, ενώ ακό­μα εξε­λισ­σό­ταν το μέτω­πο στην Ήπειρο.

ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΕΠΟΝ

(…)
Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, οι αγω­νι­στές της Αντί­στα­σης, οι φίλοι και από­γο­νοι, οι επα­να­πα­τρι­σθέ­ντες πολι­τι­κοί πρό­σφυ­γες συνε­χί­ζου­με στις σημε­ρι­νές συν­θή­κες την πάλη, έχο­ντας παρα­κα­τα­θή­κη το πραγ­μα­τι­κό νόη­μα του απε­λευ­θε­ρω­τι­κού αγώ­να του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ.
Ενώ­νου­με τις δυνά­μεις μας με τα εργα­τι­κό, λαϊ­κό κίνη­μα, με το αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό φιλει­ρη­νι­κό κίνη­μα, στον αγώ­να κατά του φασι­σμού που είναι αγώ­νας κατά του καπι­τα­λι­σμού ο οποί­ος τον γεν­νά, τον ανα­πα­ρά­γει και τον αξιο­ποιεί ενά­ντια στις λαϊ­κές δυνά­μεις που τον αντιπαλεύουν.

(…)
Τιμώ­ντας την επέ­τειο της 28ης Οκτώ­βρη δυνα­μώ­νου­με την πάλη μας κατά της εμπλο­κής της χώρας στα επι­κίν­δυ­να ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή. Οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί οργα­νι­σμοί του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί αντα­γω­νι­σμοί είναι αυτοί που δημιουρ­γούν τις επι­κίν­δυ­νες για τους λαούς συν­θή­κες και δεν είναι «οι εγγυ­η­τές» της ασφά­λειας του λαού και των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της χώρας.

Ηρώ Κωνσταντοπούλου Μουσείο Εαμικής Εθνικής Αντίστασης - Καισαριανή

Ηρώ Κων­στα­ντο­πού­λου ®© Και­σα­ρια­νή Μου­σείο ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντίστασης

ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ 28 Οκτ 2020 Καισαριανή

Οι επι­λο­γές, τόσο της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ όσο και της προη­γού­με­νης του ΣΥΡΙΖΑ, που προ­ά­γουν τη στρα­τη­γι­κή της γεω­πο­λι­τι­κής ανα­βάθ­μι­σης της αστι­κής τάξης και της θωρά­κι­σης του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους, ευθύ­νο­νται για το δυνά­μω­μα του ήχου των τυμπά- νων του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην περιο­χή, με μοχλό το ΝΑΤΟ.
Σ’ όλα αυτά συμ­με­τέ­χει και η Ελλά­δα που οι κυβερ­νή­σεις και η αστι­κή τάξη της χώρας την έχουν μετα­τρέ­ψει σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο με τις στρα­τιω­τι­κές βάσεις, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο τον λαό μας.
Επι­λο­γές ενταγ­μέ­νες στους ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς ανά­με­σα σε μετα­ξύ ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία, Κίνα, για την ενέρ­γεια τις πρώ­τες ύλες και τους δρό­μους μετα­φο­ράς τους στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή μας από τα Βαλ­κά­νια μέχρι τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, τη Μεσό­γειο και τη Μέση Ανα­το­λή. Εδώ εντάσ­σο­νται και οι ελλη­νο­τουρ­κι­κοί αντα­γω­νι­σμοί με την έξαρ­ση της επι­θε­τι­κό- τητας της Τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης.

(…)
Οι ίδιες πολι­τι­κές ευθύ­νο­νται για το γεγο­νός ότι αφή­νε­ται απρο­στά­τευ­τος ο λαός στην παν­δη­μία, με δεδο­μέ­νη την κακή κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία, τους τόπους δου­λειάς, τα μετα­φο­ρι­κά μέσα, τα σχολεία.
Το σύστη­μα με τους κρα­τι­κούς θεσμούς και τα κόμ­μα­τά του φορ­τώ­νουν τα βάρη της οικονομικής

Η επι­κή πορεία του αντι­στα­σια­κού αγώ­να του λαού μας, τη μεγά­λη δεκα­ε­τία του 1940, δεί­χνει ότι αυτή την ώρα που τα αστι­κά επι­τε­λεία κου­νά­νε το δάχτυ­λο στο λαό με τα περί «ατο­μι­κής ευθύ­νης & ατο­μι­κής λύσης», ο λαϊ­κός παρά­γο­ντας πρέ­πει πιο απο­φα­σι­στι­κά να οργα­νώ­σει τον δίκαιο αγώ­να του για τα δικαιώ­μα­τά του, που απορ­ρέ­ουν αντι­κει­με­νι­κά από τις δυνα­τό­τη­τες της επο­χής μας για την ικα­νο­ποί­η­ση όλων των σύγ­χρο­νων λαϊ­κών αναγκών.
Δεί­χνει επί­σης ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να υπε­ρα­σπι­στεί τα κυριαρ­χι­κά μας δικαιώ­μα­τα, όταν οι αστοί –που δεν μπο­ρού­με να τους εμπι­στευό­μα­στε, τα παζα­ρεύ­ουν με τη συνεκμετάλλευση.

Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Καμιά αλλαγή συνόρων και των Συνθηκών που τα καθορίζουν. 
Υπερασπίζουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για κοινωνική προκοπή με την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος.

PDF Logo


Ανακοίνωση ΠΕΑΕΑ ΔΣΕ Καισαριανής 28-Οκτώβρη-2020

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο