Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κακομαθημένη …πληθυντική Αριστερά!

Γρά­φει Ο ΚΡΕΤΙΝΟΣ //

Ή πως η Ρένα Δούρου χαρακτήρισε κακομαθημένους τους Νεοϊωνιώτες, προσφωνώντας τους μάλιστα ως …νεοσμυρνιώτες!!

Ανέ­κα­θεν η πρα­κτι­κή των πολι­τι­κά­ντη­δων υπο­τι­μού­σε τη νοη­μο­σύ­νη του κόσμου με ψεύ­δη, φρού­δες υπο­σχέ­σεις ‑ή παρα­λεί­ψεις- ενί­ο­τε με χοντρο­κομ­μέ­νες εκφρά­σεις αλλά και αμί­μη­τα φρα­στι­κά ατοπήματα.

Ετού­τοι εδώ όμως οι φερέλ­πι­δες της «για πρώ­της φορά Αρι­στε­ράς» βάλ­θη­καν να ανα­δει­χτούν σε πρω­τα­θλη­τές της φαι­δρό­τη­τας. Ένα τέτοιο μετάλ­λιο διεκ­δι­κεί και η απερ­χό­με­νη περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Ρένα Δού­ρου, η οποία παρα­βρέ­θη­κε στην τελε­τή θεμε­λί­ω­σης της κατα­σκευ­ής του Υπό­γειου Σταθ­μού Στάθ­μευ­σης Αυτο­κι­νή­των και ανά­πλα­σης του Οικο­δο­μι­κού Τετρα­γώ­νου 150 στη Νέα Ιωνία, το από­γευ­μα της 8ης Αυγού­στου 2019 με παρό­ντες τον, επί­σης, απερ­χό­με­νο Δήμαρ­χο Νέας Ιωνί­ας, Ηρα­κλή Γκό­τση και τη διά­δο­χό του στη Δημο­τι­κή Αρχή Δέσποι­να Θωμαϊ­δη. Στην τελε­τή χορο­στά­τη­σε ο παντα­χού παρών σε ανα­λό­γου είδους δρα­στη­ριό­τη­τες Μητρο­πο­λί­της Νέας Ιωνί­ας, Νέας Φιλα­δελ­φεί­ας, Νέας Χαλ­κη­δό­νος και Ηρα­κλεί­ου κ.κ. Γαβρι­ήλ.

nea ionia5

Η πρό­σκλη­ση του δήμου για τα εγκαί­νια έβγα­λε ήδη τους …κακο­μα­θη­μέ­νους Ιωνιώ­τες (νοε­ρή βέβαια) βόλ­τα, αφού στο οικό­πε­δο είναι μόνο μπάζα

 

Αυτή λοι­πόν η «Αγία Τετράς» πρό­σθε­σε έναν ακό­μα θεμέ­λιο λίθο για την ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης των δήμων στην Αττι­κή, την οποία στή­ρι­ξε απλό­χε­ρα η Ρ. Δού­ρου, όπως καυ­χή­θη­κε κιό­λας στη Νέα Ιωνία λέγο­ντας: «Σήμε­ρα μου δίνε­τε την ευκαι­ρία να περαιώ­σω τη θητεία μου με έργα και όχι λόγια». Διό­τι το, υπό κατα­σκευή υπό­γειο γκα­ράζ στη Νέα Ιωνία, σε συν­δυα­σμό με την ελεγ­χό­με­νη στάθ­μευ­ση, θα απο­τε­λέ­σουν ένα μέσο έμμε­σης φορο­λο­γί­ας για τους δημό­τες, καθώς οι δήμοι πρέ­πει να αντι­σταθ­μί­σουν με ίδια έσο­δα τη μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης από την κεντρι­κή κυβέρ­νη­ση προς την τοπι­κή διοί­κη­ση που πλέ­ον ξεπερ­νά­ει το 60%.

nea ionia2Αυτό όμως είναι αλλου­νού «παπά ευαγ­γέ­λιο». Πέρα απ’ τα αυτο­παι­νέ­μα­τα η Ρένα Δού­ρου, είπε στα εγκαί­νια του γκα­ράζ και τα εξής: «Είμα­στε λίγο κακο­μα­θη­μέ­νοι πολί­τες και αιρε­τοί ακό­μη περισ­σό­τε­ρο και θεω­ρού­με ότι η πολι­τι­κή βού­λη­ση είναι αρκε­τή. Δεν πατά­με απλά ένα κου­μπί, δεν έχου­με απλά μια πολι­τι­κή επι­θυ­μία, χρειά­ζε­ται να επι­μέ­νου­με. Και εσείς ως νεο­σμυρ­νιώ­τες  με αυτές τις βαθιές ιστο­ρι­κές ρίζες, μου αυξή­σα­τε την επι­μο­νή, αν δεν την είχα ήδη, χάρη στο αρβα­νί­τι­κο πεί­σμα. Σας ευχα­ρι­στώ πολύ για αυτό» ( 9.8.2019 ΕΔΩ).

Η ασέ­βεια της Ρένας Δού­ρου ότι είναι κακο­μα­θη­μέ­νοι οι κάτοι­κοι της Νέας Ιωνί­ας απο­γειώ­νε­ται με την προ­σφώ­νη­ση των νεοϊ­ω­νιω­τών ως νεο­σμυρ­νιω­τών! Ίσως η μετε­κλο­γι­κή τρι­κυ­μία εν κρα­νίω της κ. Δού­ρου να προ­κα­λεί τέτοια μπερ­δέ­μα­τα, αλλά δεν μπο­ρεί να θεω­ρεί τον κόσμο κρε­τί­νο, απο­κα­λώ­ντας τον κατά­μου­τρα κακο­μα­θη­μέ­νο –εκτός αν, πέρα απ’ τον εαυ­τό της, θεω­ρεί κακο­μα­θη­μέ­νους εκεί­νους τους κοντά 70 νομα­ταί­ους, που, ως οιο­νεί τελε­τάρ­χες και …παρό­ντες, παρα­βρέ­θη­καν και στην εκδή­λω­ση για το γκα­ράζ στη Νέα Ιωνία.

nea ionia1

Μπερδεύτηκαν και οι ΑΕΚτζήδες! 

Εκτός απ’ τη Ρένα Δού­ρου, υπήρ­ξαν και άλλοι που μπερ­δεύ­τη­καν με τα εγκαί­νια του γκα­ράζ στη Νέα Ιωνία.

Υπό τον τίτλο: «Ξεκί­νη­σαν και επί­ση­μα τα συνο­δά έργα του γηπέ­δου της ΑΕΚ» έγι­νε η παρα­κά­τω ανάρ­τη­ση: «Οι εργα­σί­ες για την “Αγιά Σοφιά” συνε­χί­ζο­νται με γορ­γούς ρυθ­μούς, σύντο­μα ξεκι­νά η υπο­γειο­ποί­η­ση ενώ, ξεκί­νη­σαν και τα συνο­δά έργα του νέου γηπέ­δου της ΑΕΚ. Στη Νέα Ιωνία, άρχι­σαν και επί­ση­μα οι εργα­σί­ες για το υπό­γειο πάρ­κινγκ στο Οικο­δο­μι­κό Τετρά­γω­νο 150, στο κέντρο της πόλης». (ΕΔΩ).

Το παρα­πά­νω site μπέρ­δε­ψε το ΟΤ 150 — που βρί­σκε­ται δίπλα στον σταθ­μό του ΗΣΑΠ στη Ν. Ιωνία–  με το ΟΤ 445- που βρί­σκε­ται επί της Λεω­φό­ρου Ηρα­κλεί­ου απέ­να­ντι απ’ το σταθ­μό του ΗΣΑΠ στον Περισσό!

nea ionia11

nea ionia3Λίγους μήνες πριν τις τοπι­κές εκλο­γές το ΟΤ 445 απο­χα­ρα­κτη­ρί­στη­κε από κοι­νό­χρη­στος χώρος πρα­σί­νου με πρω­το­βου­λία της –υπό τον ΣΥΡΙΖΑ στη­ρι­ζό­με­νης–  απερ­χό­με­νης δημο­τι­κής Αρχής του Ηρα­κλή Γκό­τση και τις ψήφους της διά­δο­χης παρά­τα­ξης «Δύνα­μη Προ­ο­πτι­κής» (Δέσποι­να Θωμαϊ­δου) καθώς και της παρά­τα­ξης «Δημιουρ­γία Αλλη­λεγ­γύη» (Πανα­γιώ­της Μανού­ρης). Το ΟΤ 445, ένας απ’ τους ελά­χι­στους ελεύ­θε­ρους χώρους στη Νέα Ιωνία, είναι Ιδιο­κτη­σί­ας της Τρά­πε­ζας Πει­ραιώς και μετά τον απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμό του παρα­χω­ρή­θη­κε στη Μητρό­πο­λη για 99 χρό­νια!! Εκεί η αγία …επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα θα οικο­δο­μή­σει, με τη συν­δρο­μή των εφο­πλι­στών, το Ιωνι­κό Κέντρο, το οποίο θα απο­τε­λέ­σει και το «συνο­δό έργο» για το γήπε­δο της «Αγιάς Σοφιάς» στη Νέα Φιλα­δέλ­φεια. Τόσο η «Αγιά Σοφιά» όσο και το «Ιωνι­κό Κέντρο» είχαν την αμέ­ρι­στη συν­δρο­μή της Ρ. Δούρου.

Η ευστροφία της διόρθωσης

Τα φρα­στι­κά ατο­πή­μα­τα δεν τα απέ­φυ­γαν ούτε δει­νοί ρήτο­ρες των πολι­τι­κών μπαλ­κο­νιών. Είχαν όμως και την ευστρο­φία της άμε­σης διόρ­θω­σης και έμει­ναν στην ιστορία.

Δεν ξεχνιέ­ται ο Γεώρ­γιος Παπαν­δρέ­ου –όχι ο ΓΑΠ, αλλά ο απο­κα­λού­με­νος και «Γέρος της Δημο­κρα­τί­ας»- όταν ευρι­σκό­με­νος στη Λάρι­σα άρχι­σε την ομι­λία του αφη­ρη­μέ­να λέγο­ντας, «Λαέ των Τρι­κά­λων…, Λαέ των Τρι­κά­λων…»! Κι όταν έντρο­μος κάποιος τού ψιθύ­ρι­σε από πίσω, «Κύριε Πρό­ε­δρε στη Λάρι­σα είμα­στε…», αυτός απτό­η­τος συνέ­χι­σε: «Λαέ των Τρι­κά­λων…, ο Λαός της Λαρί­σης, σήμε­ρα με τη μεγα­λειώ­δη συγκέ­ντρω­σή του δίνει την απά­ντη­σή μας σε όλη την Ελλάδα…».

Το αξια­κό φορ­τίο, που απέ­κτη­σε μετα­πο­λε­μι­κά η αγω­νι­στι­κή Αρι­στε­ρά,  δέχτη­κε –και μαζί μ’ αυτή ολό­κλη­ρη η χώρα- το καί­ριο πλήγ­μα της «για πρώ­της φοράς κυβερ­νώ­σας Αρι­στε­ράς». Φαί­νε­ται να βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη και η… κακο­μα­θη­μέ­νη ‑και για­τί όχι χοντο­κομ­μέ­νη- Αρι­στε­ρά στη θέση της Αξιω­μα­τι­κής Αντι­πο­λί­τευ­σης, όπως προ­οιω­νί­ζε­ται ο στό­χος για «μια νέα, πλη­θυ­ντι­κή, ανοι­χτή Αρι­στε­ρά», ως, δήθεν, απά­ντη­ση στις «ταξι­κές πολι­τι­κές της ΝΔ», όπως ορα­μα­τί­ζο­νται πολ­λοί στην Κου­μουν­δρού­ρου, μετα­ξύ των οποί­ων και η Ρένα Δούρου.

(Οι φωτο­γρα­φί­ες από το ionianet)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο