Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η καπιταλιστική ασυδοσία “εξαφανίζει” τον Βόρειο Πόλο (ΒΙΝΤΕΟ)

Η ΝΑΣΑ προ­σο­μοιώ­νει στο βιντε­ά­κι την μεί­ω­ση των πάγων του Βόρειου Πόλου τα τελευ­ταία 30 χρό­νια από το 1984 μέχρι το 2015.  Όλοι μπο­ρού­με να φαντα­στού­με τι έχει γίνει τα τελευ­ταία 4 χρό­νια όπου καθη­με­ρι­νά δια­βά­ζου­με για την ραγδαία αύξη­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας του πλα­νή­τη και το λιώ­σι­μο των πάγων. 

Τα όποια μέτρα εξαγ­γέλ­λο­νται και οι όποιες διε­θνείς συμ­φω­νί­ες και δεσμεύ­σεις είναι κενό γράμ­μα μπρος στο ασύ­δο­το καπι­τα­λι­στι­κό κέρ­δος. Αυτό που παράλ­λη­λα εντεί­νε­ται είναι η προ­σπά­θεια μετα­κύ­λι­σης της ευθύ­νης των μονο­πω­λί­ων με τρο­με­ρή πίε­ση που ασκεί­ται στους εργα­ζό­με­νους και στον λαό για να αλλά­ξει συμπε­ρι­φο­ρές και συνή­θειες, ταξι­διω­τι­κές, δια­τρο­φι­κές κλπ για να “σώσει” το περιβάλλον. 

Η προ­στα­σία όμως του περι­βάλ­λο­ντος και ο αγώ­νας για αυτό τον σκο­πό περ­νά μέσα από τον αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κό αγώ­να για να έχει μόνι­μο αποτέλεσμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο