Η καρπουζομανία των Σοβιετικών…

Τι καλο­φα­γά­δες που είναι  Ανά­με­σα στα τόσα που λέγο­νται στον κόσμο για τους Μοσχο­βί­τες, ένα πράγ­μα είναι σίγου­ρα αλή­θεια. Δηλα­δή το ότι οι κάτοι­κοι της Σοβιε­τι­κής πρω­τεύ­ου­σας τρέ­φουν ιδιαί­τε­ρη αδυ­να­μία στα καρ­πού­ζια. Κι αυτό μπο­ρεί να φανεί παρά­ξε­νο, για­τί καρ­πού­ζια κοντά στη Μόσχα δεν υπάρ­χουν. Για να ανα­πτυ­χθεί αυτή η ραβδω­τή σφαί­ρα πρέ­πει να αντι­στοι­χούν κλι­μα­το­λο­γι­κές … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η καρ­που­ζο­μα­νία των Σοβιε­τι­κών….