Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κατάσταση της υγείας των θυμάτων της επίθεσης με τσεκούρι

Ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν εξέ­δω­σε το μεση­μέ­ρι το Γενι­κό Νοσο­κο­μείο «Γεώρ­γιος Παπα­νι­κο­λά­ου» της Θεσ­σα­λο­νί­κης ανα­φο­ρι­κά με την πορεία της υγεί­ας των τριών εφο­ρια­κών, δύο γυναι­κών και ενός άνδρα, που τραυ­μα­τί­στη­καν σοβα­ρά μετά από επί­θε­ση με τσε­κού­ρι στη ΔΟΥ Κοζάνης.

Σύμ­φω­να με το ιατρι­κό ανα­κοι­νω­θέν, η 47χρονη εξα­κο­λου­θεί να νοση­λεύ­ε­ται στη νευ­ρο­λο­γι­κή κλι­νι­κή και η γενι­κή κατά­στα­ση της χαρα­κτη­ρί­ζε­ται στα­θε­ρή. Σύμ­φω­να με τους για­τρούς, έχει δια­φεύ­γει τον κίν­δυ­νο και παρα­μέ­νει υπό στε­νή ιατρι­κή παρακολούθηση.

Η 67χρονη εφο­ρια­κός νοση­λεύ­ε­ται στη μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας με μηχα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη και παρου­σιά­ζει στα­δια­κά μικρές βελ­τιώ­σεις. Η κατά­στα­ση της είναι σοβα­ρή και η εξέ­λι­ξη της θα κρι­θεί μετά από νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κή και γνα­θο­χει­ρουρ­γι­κή εκτί­μη­ση κατά τη διάρ­κεια του Σαββατοκύριακου.

Όσον αφο­ρά τον 56χρονο άνδρα νοση­λεύ­ε­ται, επί­σης, με μηχα­νι­κή υπο­στή­ρι­ξη στη Β’ μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας. Έχει υπο­βλη­θεί σε σοβα­ρές νευ­ρο­χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις και η κατά­στα­ση του παρα­μέ­νει κρί­σι­μη λόγω των βαρύ­τα­των βλα­βών στον εγκέ­φα­λο, όπως επι­ση­μαί­νε­ται στο σχε­τι­κό ανα­κοι­νω­θέν. Οι για­τροί εκφρά­ζουν συγκρα­τη­μέ­νη αισιο­δο­ξία καθώς εμφα­νί­ζει σημά­δια βελτίωσης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο