Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κα Ακρίτα έμαθε να… μετρά — του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Ενθου­σια­σμέ­νη η Έλε­να Ακρί­τα από την προ­σφά­τως απο­κτη­θεί­σα δεξιό­τη­τα. Έμα­θε να μετρά! Το θαυ­μα­στό επί­τευγ­μά της απο­τε­λεί ελπι­δο­φό­ρο μήνυ­μα παγκό­σμιας εμβέ­λειας. Ο άνθρω­πος μπο­ρεί να κατα­κτά τη γνώ­ση ακό­μη και στη δύση της έβδο­μης δεκα­ε­τί­ας του.

Έκτο­τε μετρά ασυ­στό­λως και ότι βρει. Θέσεις και τοπο­θε­τή­σεις αντί-ΛΟΑΤ­ΚΙ του ΚΚΕ. ΛΟΑΤΚΙ στο ΚΚΕ και γύρω του. Σεξουα­λι­κά σκάν­δα­λα στα Μπολ­σόι επί Στά­λιν. Στα­λι­νι­κές κακο­ποι­ή­σεις, βια­σμούς, αυτο­κτο­νί­ες και βεβαί­ως τα… εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς του Στά­λιν. Επί­σης τα μαρ­τύ­ρια της Κομα­νέ­τσι από τον γιο Τσα­ου­σέ­σκου. Παρα­δό­ξως δε ασχο­λή­θη­κε με τις χρυ­σές βρύ­σες του Τσα­ου­σέ­σκου. Υπό το κρά­τος της μέθης του πρω­τά­ρη ενδέ­χε­ται να μετρή­σει και τις… τσου­κνί­δες έξω από το κτί­ριο του Περισσού.

Παρα­δό­ξως, αγνο­εί από τον ορυ­μα­γδό απα­ριθ­μή­σε­ων τις συγνώ­μες και τις πρύ­μνα ανα­κρού­σεις στις οποί­ες ανα­γκά­ζε­ται συχνά-πυκνά να κατα­φύ­γει ως απο­τέ­λε­σμα του νεα­νι­κού και ατί­θα­σου θυμι­κού της.

Ένα δεν μας έχει απο­κα­λύ­ψει ακό­μη η κα Ακρί­τα. Τις πηγές της! Κάποιες πηγές έστω. Φαί­νε­ται πως η νεο­α­πο­κτη­θεί­σα δεξιό­τη­τά της προς ώρας, έχει τα όριά της. Της εύχο­μαι και εις κατώ­τε­ρα, στην απευ­κταία – ελπί­ζω περί­πτω­ση που ασχο­λη­θεί και με τις συν­δέ­σεις του Περισ­σού με το κεντρι­κό απο­χε­τευ­τι­κό δίκτυο.

Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται σε διάφορες επιχειρήσεις, κυρίως στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων, τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες μουσική». Επίσης τα βιβλία «Ιερές Βλακείες», Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η, το «Η Αγρία Γραφή», Εκδόσεις ΚΨΜ και το «Τ’ Άστρα στο κεφάλι μας», Εκδόσεις Εντύποις. [email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο