Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κεντρική Μακεδονία πρωταθλήτρια στους θανάτους λόγω COVID-19

«Η Κεντρι­κή Μακε­δο­νία πρω­τα­θλή­τρια στους θανά­τους λόγω COVID-19» επι­ση­μαί­νει σε ανα­κοί­νω­ση η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Κ. Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ, τονί­ζο­ντας ότι «ακό­μα και τώρα η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να πάρει άμε­σα μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας και ενί­σχυ­σης του ΕΣΥ».

Η ανα­κοί­νω­ση:

«Τα στοι­χεία σε σχέ­ση με τους νεκρούς από την COVID-19 είναι ενδει­κτι­κά για την κατά­στα­ση στην περιο­χή της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας και τις τερά­στιες ευθύ­νες της κυβέρνησης.

Με βάση την κατα­γρα­φή της κατά­στα­σης της παν­δη­μί­ας η περιο­χή της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας είναι η πρώ­τη στους θανά­τους, ξεπερ­νώ­ντας σε από­λυ­τους αριθ­μούς ακό­μα και την Αττι­κή. Το αρνη­τι­κό αυτό ρεκόρ ανα­δει­κνύ­ει την άθλια κατά­στα­ση στον τομέα της υγεί­ας στην περιο­χή μας με τις τερά­στιες ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό, σε κλί­νες ΜΕΘ, σε υλι­κά κλπ., κάτι που τόσο το ΚΚΕ όσο και οι φορείς των υγειο­νο­μι­κών στην περιο­χή μας τονί­ζουν από την πρώ­τη ημέ­ρα της πανδημίας.

Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης για την κατά­στα­ση αυτή και για το γεγο­νός ότι δεν πήρε κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο ενί­σχυ­σης του δημό­σιου τομέα της Υγεί­ας. Ακό­μα και σήμε­ρα, δύο και παρα­πά­νω χρό­νια μέσα στην παν­δη­μία, δεν παίρ­νει κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο. Η κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία παρα­μέ­νει τρα­γι­κή. Το προ­σω­πι­κό βρί­σκε­ται μονί­μως “στην πρέ­σα”, είναι εξου­θε­νω­μέ­νο, με πολ­λούς εργα­ζό­με­νους να βρί­σκο­νται σε burnout είτε να νοσούν. Οι κλί­νες ΜΕΘ συνε­χί­ζουν να είναι πλή­ρεις, με δεκά­δες ασθε­νείς εκτός ΜΕΘ ή στις πρό­χει­ρες ΜΕΘ επι­βα­ρύ­νο­ντας την πορεία τους. Οι απλές κλί­νες Covid σε κάθε νοσο­κο­μείο, μετά από κάθε εφη­με­ρία γεμί­ζουν ασφυ­κτι­κά και γίνε­ται αγώ­νας δρό­μου μέχρι την επό­με­νη. Τα νοσο­κο­μεία έχουν μετα­τρα­πεί σε μονο­θε­μα­τι­κά, είτε εξ ολο­κλή­ρου, είτε με τη μεί­ω­ση ως και 80% των χει­ρουρ­γεί­ων και των ιατρεί­ων, στέλ­νο­ντας τους ασθε­νείς στον ιδιω­τι­κό τομέα που συνε­χί­ζει ανε­νό­χλη­τος να θησαυ­ρί­ζει κυριο­λε­κτι­κά πάνω στα συντρίμ­μια του ΕΣΥ.

Σε αντί­στοι­χη άθλια κατά­στα­ση βρί­σκο­νται και τα Κέντρα Υγεί­ας σε όλη την περιο­χή. Τα περισ­σό­τε­ρα λει­τουρ­γούν με μειω­μέ­νο προ­σω­πι­κό, χωρίς να καλύ­πτουν βασι­κές ανά­γκες Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγείας.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ δεν μπο­ρεί να κρύ­βε­ται πίσω από τα επι­χει­ρή­μα­τα περί ηπιό­τε­ρης συμ­πτω­μα­το­λο­γί­ας της μετάλ­λα­ξης “Όμι­κρον” ή του τέλους της παν­δη­μί­ας λόγω των μεταλ­λά­ξε­ων του ιού. Είναι ενδει­κτι­κά τα δεδο­μέ­να που δίνει η ΠΟΕΔΗΝ όπου οι 1.000 από τους συνο­λι­κά 1.500 δια­σω­λη­νω­μέ­νους που έχα­σαν τη ζωή τους τα τελευ­ταία δύο χρό­νια στο Νοσο­κο­μείο “Παπα­νι­κο­λά­ου” ήταν εκτός ΜΕΘ.

Ακό­μα και τώρα η κυβέρ­νη­ση πρέ­πει να πάρει άμε­σα μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας και ενί­σχυ­σης του ΕΣΥ.

Τώρα να προ­χω­ρή­σει σε:

Δωρε­άν μαζι­κά τεστ Rapid/PCR, 2 φορές την εβδο­μά­δα σε όλους, ιχνη­λά­τη­ση των επα­φών και απο­μό­νω­ση. Επα­να­φο­ρά της 10ήμερης καρα­ντί­νας των νοσού­ντων άμε­σα. Πλή­ρης κάλυ­ψη στα απα­ραί­τη­τα μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας (μάσκες, αντι­ση­πτι­κά κλπ.).

Μέτρα για απο­φυ­γή συγ­χρω­τι­σμού σε χώρους δου­λειάς και ειδι­κό­τε­ρα σε χώρους εκπαί­δευ­σης με αραί­ω­ση των τάξε­ων. Άμε­ση αύξη­ση των δρο­μο­λο­γί­ων των ΜΜΜ.

Γεν­ναία αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης για την Υγεία για την κάλυ­ψη των τερά­στιων αναγκών.

Μαζι­κές προ­σλή­ψεις στο ΕΣΥ και κάλυ­ψη όλων των κενών. Άρση των ανα­στο­λών εργα­σί­ας. Καμιά σκέ­ψη για από­λυ­ση υγειο­νο­μι­κού. Μονι­μο­ποί­η­ση όλων των συμβασιούχων.

Ενί­σχυ­ση με προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μή της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας και όλων των δομών της που μπο­ρούν να αντι­με­τω­πί­σουν τις ανά­γκες του μαζι­κού δια­γνω­στι­κού ελέγ­χου, των εμβο­λια­σμών και της αντι­με­τώ­πι­σης της ήπιας νόση­σης από κορονοϊό.

Άμε­σο άνοιγ­μα και επα­να­λει­τουρ­γία των δομών που έκλει­σαν τα προη­γού­με­να χρό­νια (“Λοι­μω­δών”, “Πανα­γία”, πρώ­ην 424) και η αξιο­ποί­η­σή τους για αύξη­ση των κλι­νών νοση­λεί­ας. Ούτε σκέ­ψη για συγ­χω­νεύ­σεις και κλεί­σι­μο κλι­νι­κών και νοσο­κο­μεί­ων όπως προ­βλέ­πει το “νέο ΕΣΥ” της κυβέρνησης.

Επί­τα­ξη του συνό­λου των δομών της ιδιω­τι­κής υγεί­ας και έντα­ξή τους σε εθνι­κό σύστη­μα αντι­με­τώ­πι­σης της παν­δη­μί­ας χωρίς όρους και απο­ζη­μιώ­σεις. Άμε­ση επί­τα­ξη όλων των κλι­νών ΜΕΘ των 5 μεγά­λων πολυ­κλι­νι­κών της Θεσσαλονίκης.

Εξα­ντλη­τι­κή και εξα­το­μι­κευ­μέ­νη ενη­μέ­ρω­ση για την ανά­γκη εμβο­λια­σμού ανά κλά­δο και χώρο δου­λειάς. Ο εμβο­λια­σμός μπο­ρεί να συμ­βά­λει σημα­ντι­κά στην προ­στα­σία από βαριά νόση­ση, όχι όμως αν δεν συν­δυά­ζε­ται με τα άλλα απα­ραί­τη­τα μέτρα».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο