Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΚΕ του PCC (ΚΚ Κούβας) για το Προσχέδιο του νέου Συντάγματος

Επι­μέ­λεια: Ομά­δα ¡H.lV.S! //

Συνε­χί­ζε­ται με ταχείς ρυθ­μούς η συζή­τη­ση στα ανώ­τα­τα όργα­να του Κου­βα­νέ­ζι­κου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος και του κρά­τους η συζή­τη­ση προ­κει­μέ­νου να κυρω­θεί  το νέο σύνταγ­μα. Στην τελευ­ταία ολο­μέ­λεια της ΚΕ ανα­γνω­ρί­στη­κε η μεθο­δι­κή και σκλη­ρή δου­λειά που έγι­νε για τη συγκέ­ντρω­ση των από­ψε­ων του λαού και δίνο­νται εύση­μα και συγ­χα­ρη­τή­ρια σε όλους όσους συμ­με­τεί­χαν στην οργά­νω­ση και τη δια­σφά­λι­ση αυτής της δια­δι­κα­σί­ας, ιδιαί­τε­ρα τις δυά­δες που καθο­δή­γη­σαν τις 133.000 συνε­λεύ­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε όλη τη χώρα, στους συντρό­φους που ήταν επι­φορ­τι­σμέ­νοι με τη συλ­λο­γή και ανά­λυ­ση των προ­τά­σε­ων / προ­σεγ­γί­σε­ων και ιδιαί­τε­ρα στην επι­τρο­πή που όρι­σε η Εθνο­συ­νέ­λευ­ση της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας για την εκπό­νη­ση του Σχε­δί­ου Συντάγματος.

cuba2

Ο Ραούλ Κάστρο (ανα­φέ­ρε­ται σαν «General de Ejército» — αρχη­γός του στρα­τού) εκτί­μη­σε ότι τα στοι­χεία με τις από­ψεις που συλ­λέ­γο­νται από όλους τους τομείς της κοι­νω­νί­ας μας, απο­τε­λούν «πολύ­τι­μο ντο­κου­μέ­ντο εργα­σί­ας που πρέ­πει να δια­τη­ρή­σου­με και να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με». και επί­σης τόνι­σε πως «Ήταν εξαι­ρε­τι­κή η θέση του πλη­θυ­σμού της χώρας μας, που προ­ε­τοι­μά­στη­κε και συνέ­βα­λε στον εμπλου­τι­σμό της συζή­τη­σης και του ίδιου του σχεδίου». 

Ο Ομέ­ρο Ακό­στα Άλβα­ρες, γραμ­μα­τέ­ας του Συμ­βου­λί­ου του Κρά­τους, παρου­σί­α­σε λεπτο­με­ρώς τα κύρια θέμα­τα που τέθη­καν στη λαϊ­κή δια­βού­λευ­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε για το σχέ­διο Συντάγματος.

Σημεί­ω­σε επί­σης, ότι σε όλη τη δια­δι­κα­σία επα­να­δια­τυ­πώ­θη­καν οι θετι­κές γνώ­μες για το δημο­κρα­τι­κό χαρα­κτή­ρα της δια­βού­λευ­σης, καθώς και η ικα­νο­ποί­η­ση για τη σημα­σία που δίνει το κρά­τος στις από­ψεις του πλη­θυ­σμού. Επε­σή­μα­νε την ενερ­γη­τι­κή συμ­με­το­χή του λαού μας, που μετα­τρά­πη­κε σε έναν πραγ­μα­τι­κό συντά­κτη του συντάγματος.

Στις συνε­λεύ­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν, συμ­με­τεί­χαν πάνω από 8.900.000 άτο­μα και έγι­ναν περισ­σό­τε­ρες από 1.700.000 παρεμ­βά­σεις. Όλες οι από­ψεις ανα­λύ­θη­καν λεπτο­με­ρώς και έχουν μεγά­λη σημα­σία για την δια­μόρ­φω­ση του νέου κει­μέ­νου (του σχε­δί­ου Συντάγματος).

Στην ολο­μέ­λεια συμ­με­τεί­χαν ως παρα­τη­ρη­τές τα μέλη των Συμ­βου­λί­ων του Κρά­τους και των Υπουργών.

|> Το «Ατέ­χνως» έχει στα­θεί επα­νει­λημ­μέ­να στο τι προ­βλέ­πει το σχέ­διο για το νέο σύνταγ­μα τις Κού­βας καθώς και για τις κατά την εκτί­μη­σή μας πολι­τι­κές προεκτάσεις

πηγή (http://www.cubadebate.cu 13-Δεκ-2018) «Sesionó Pleno del Comité Central del PCC que analizó el Proyecto de Constitución» και εδώ.

Omada

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο