Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «Κιβωτός του Κόσμου» στο… βιβλίο Θρησκευτικών της Τρίτης Γυμνασίου!

Διαφήμιση του «θεάρεστου» έργου…

«Η Κιβω­τός του Κόσμου είναι μια φωλιά στορ­γής και φρο­ντί­δας για το παι­δί, τον νέο και τον γονιό που βρί­σκο­νται σε ανά­γκη. Την ίδρυ­σε το 1998 στην Αθή­να ο εικο­σιε­ξά­χρο­νος ιερέ­ας πατέ­ρας Αντώ­νιος Παπα­νι­κο­λά­ου, με όπλο την αγά­πη του για τα παι­διά. Η Κιβω­τός καλύ­πτει εξο­λο­κλή­ρου και φρο­ντί­ζει τα απρο­στά­τευ­τα παι­διά». Αυτά ανα­φέ­ρο­νται στο βιβλίο Θρη­σκευ­τι­κών της Γ’ Γυμνα­σί­ου, δια­φη­μί­ζο­ντας στους μαθη­τές το «θεά­ρε­στο» έργο των ΜΚΟ. 

Ανα­ρω­τιό­μα­στε αν στην επό­με­νη έκδο­ση θα συμπε­ρι­λη­φθούν οι εξε­λί­ξεις γύρω από τη συγκε­κρι­μέ­νη ΜΚΟ, ώστε να απο­κτή­σουν οι μαθη­τές μια πιο σφαι­ρι­κή εικό­να για τη δρά­ση τέτοιων «ευα­γών ιδρυ­μά­των» στον ευαί­σθη­το τομέα της Πρό­νοιας, όπου «πατρο­νά­ρο­νται» μάλι­στα από το κρά­τος επι­χει­ρη­μα­τι­κά και άλλα συμ­φέ­ρο­ντα. Ρητο­ρι­κό το ερώτημα…

Σε κάθε περί­πτω­ση, είναι απα­ρά­δε­κτο το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας και το Ινστι­τού­το Εκπαι­δευ­τι­κής Πολι­τι­κής να δια­φη­μί­ζουν τη δρά­ση ΜΚΟ μέσω των σχο­λι­κών βιβλί­ων. Οπως επι­κίν­δυ­νη είναι και η πόρ­τα που ανοί­γει ο πρό­σφα­τος νόμος στον κάθε τυχάρ­πα­στο να μπαί­νει στα σχο­λεία — με τη σφρα­γί­δα του ΙΕΠ και του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας ή της ΕΕ — για να «εκτε­λέ­σει» προ­γράμ­μα­τα χρη­μα­το­δο­τού­με­να από ευρω­παϊ­κά και μη «πακέ­τα», «ασελ­γώ­ντας» στα μυα­λά των παιδιών.

Πηγή: «Ριζο­σπά­στης»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο