Η κλοπή της Μόνα Λίζα — Πώς παράδοξα και παράνομα επέστρεψε στην κοιτίδα της

Ηταν 13 Δεκεμ­βρί­ου 1913 όταν η περί­φη­μη Μόνα Λίζα του Λεο­νάρ­ντο ντα Βίν­τσι επέ­στρε­ψε παρά­δο­ξα και παρά­νο­μα στη Φλω­ρε­ντία, μετά την κλο­πή της πριν από 2 και πλέ­ον χρό­νια από το μου­σείο του Λού­βρου από τον Ιτα­λό Βιν­τσέν­τζο Περού­τζια. Ο Ντα Βίν­τσι φιλο­τέ­χνη­σε τη Μόνα Λίζα από το 1503 έως το 1507 στη Φλω­ρε­ντία). Απει­κο­νί­ζει μία καθι­στή γυναί­κα, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η κλο­πή της Μόνα Λίζα — Πώς παρά­δο­ξα και παρά­νο­μα επέ­στρε­ψε στην κοι­τί­δα της.