Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΚΝΕ για τα 15 χρόνια από τη ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ του ΑΛΕΞΗ: Κράτος και κεφάλαιο χτυπάνε στο ψαχνό, στο στόχαστρο θα βάζουν για πάντα τον λαό!

Κρά­τος και κεφά­λαιο χτυ­πά­νε στο ψαχνό, στο στό­χα­στρο θα βάζουν για πάντα τον λαό, τονί­ζε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ για τη συμπλή­ρω­ση 15 χρό­νων από τη δολο­φο­νία του Αλέ­ξη Γρηγορόπουλου.

Ανα­λυ­τι­κά:

«15 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από την εν ψυχρώ δολο­φο­νία του 15χρονου Αλέ­ξαν­δρου Γρη­γο­ρό­που­λου από τον ειδι­κό φρου­ρό, Επα­μει­νών­δα Κορ­κο­νέα, στις 6 Δεκεμ­βρί­ου 2008.

15 χρό­νια μετά τη δολο­φο­νία του Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λου, δεν έχει ολο­κλη­ρω­θεί ακό­μα αμε­τά­κλη­τα η δίκη, ενώ ο δολο­φό­νος κυκλο­φο­ρεί ελεύ­θε­ρος σίγου­ρα μέχρι τις 9 Ιανουα­ρί­ου, οπό­τε και έχει ορι­στεί νέα δικά­σι­μος στον Άρειο Πάγο. Την ίδια στιγ­μή η δικαιο­σύ­νη είναι ταχύ­τα­τη όταν πρό­κει­ται να βγά­λει παρά­νο­μες και κατα­χρη­στι­κές απερ­γί­ες εργα­ζο­μέ­νων, όταν πρό­κει­ται να σύρει σε μαθη­το­δι­κεία και δια­δη­λω­το­δι­κεία νέους ανθρώ­πους που διεκ­δι­κούν τα αυτο­νό­η­τα δικαιώ­μα­τά τους, όταν εγκρί­νει συνταγ­μα­τι­κά την πανε­πι­στη­μια­κή αστυ­νο­μία, όταν νομι­μο­ποιεί την αρπα­γή των λαϊ­κών σπι­τιών από τα κορά­κια των funds και των servicers κ.λπ.

15 χρό­νια μετά και η επί­θε­ση στη ζωή και τα δικαιώ­μα­τα του λαού και της νέας γενιάς συνε­χί­ζε­ται αστα­μά­τη­τα, με το κρά­τος και τις κυβερ­νή­σεις να επι­στρα­τεύ­ουν στα­θε­ρά την κρα­τι­κή βία και κατα­στο­λή, την αστυ­νο­μι­κή αυθαι­ρε­σία. Είναι νωπό ακό­μα το αίμα του 17χρονου Ρομ από τη Βοιω­τία, που δολο­φο­νή­θη­κε από αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις μέσα στον Νοέμ­βρη, του 16χρονου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, του 18χρονου στο Πέρα­μα κ.ά., δολο­φο­νί­ες που επι­βε­βαιώ­νουν με τον πιο τρα­γι­κό τρό­πο ότι η όξυν­ση της κατα­στο­λής και του αυταρ­χι­σμού είναι συστα­τι­κό στοι­χείο ενός κρά­τους, εχθρι­κού για τον λαό και τη νεο­λαία, απο­λύ­τως ικα­νού για την υπε­ρά­σπι­ση των λίγων, ανί­κα­νου για την υπε­ρά­σπι­ση και ασφά­λεια της ζωής των πολλών.

Μέσα σ’ αυτά τα 15 χρό­νια από τη δολο­φο­νία του Αλ. Γρη­γο­ρό­που­λου, η βία του κεφα­λαί­ου και του κρά­τους του:

  • Έχει προ­κα­λέ­σει ανα­ρίθ­μη­τες “κοι­λά­δες των Τεμπών”, για­τί βλέ­πει τις ζωές όλων των νέων ως κόστος.
  • Συμ­με­τέ­χει σε πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς που σπέρ­νουν τον θάνα­το στη γει­το­νιά μας και προ­κλη­τι­κά προ­σπα­θεί να νομι­μο­ποι­ή­σει τη θηριω­δία σε βάρος του Παλαι­στι­νια­κού λαού και της ελευ­θε­ρί­ας του, του δικαιώ­μα­τός του να έχει πατρί­δα και να ορί­σει την τύχη του.
  • Ρημά­ζει τον φυσι­κό πλού­το, για να ενι­σχύ­σει τους “πρά­σι­νους” επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, αφή­νο­ντας απρο­στά­τευ­το τον λαό και τους κόπους μιας ζωής στις πλημ­μύ­ρες, τους σει­σμούς και τις πυρκαγιές.
  • Θωρα­κί­ζει την πολι­τι­κή που ευθύ­νε­ται για την εκτί­να­ξη της ακρί­βειας και της φτώ­χειας, θεω­ρώ­ντας τη ζωή κάθε νέου ανθρώ­που “καύ­σι­μη ύλη” για τα κέρ­δη των λίγων.
  • Έχει “εξε­λί­ξει” μεθό­δους και μέσα μαζι­κής παρα­κο­λού­θη­σης, κατα­γρα­φής και κατα­στο­λής, πατώ­ντας πάνω στο αντι­δρα­στι­κό πλαί­σιο της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, θωρα­κί­ζο­ντας τη δικτα­το­ρία του κεφαλαίου.
  • Επεμ­βαί­νει “προ­λη­πτι­κά” για να κατα­στεί­λει τη ριζο­σπα­στι­κή σκέ­ψη και δρά­ση, την αμφι­σβή­τη­ση στο σάπιο σύστη­μα της εκμετάλλευσης.
  • “Θάβει”, συκο­φα­ντεί, ποι­νι­κο­ποιεί κάθε λαϊ­κή αντί­δρα­ση, τον δίκαιο αγώ­να των λαών.

15 χρό­νια μετά επι­βε­βαιώ­νε­ται πως τεί­χος απέ­να­ντι στην κρα­τι­κή βία υψώ­νει μόνο η οργα­νω­μέ­νη πάλη του λαού και της νέας γενιάς για ζωή με δικαιώ­μα­τα. Πλέ­ον, με μεγα­λύ­τε­ρη πεί­ρα και γνώ­ση, είναι πιο ανα­γκαίο από ποτέ να δυνα­μώ­σει το εργα­τι­κό, το φοι­τη­τι­κό και μαθη­τι­κό κίνη­μα, να συνα­ντη­θούν ακό­μα περισ­σό­τε­ροι νέοι με την ανα­τρε­πτι­κή πολι­τι­κή του ΚΚΕ, να συμπο­ρευ­τούν με την ΚΝΕ, για να ανοί­ξου­με νέες ρωγ­μές, στον δρό­μο της σύγκρου­σης με το σύστη­μα της εκμε­τάλ­λευ­σης και της αδικίας.

Στο σάπιο σύστη­μά τους καμιά υπο­τα­γή, για όσα μας ανή­κουν στην πρώ­τη τη γραμμή!».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο