Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ΚΝΕ για την 28η Οκτωβρίου: Καµία αναµονή, καµία αυταπάτη — Το ανάστηµα του λαού στο ύψος του αντάρτη!

«28η Οκτω­βρί­ου 1940 — 2022: Καµία ανα­µο­νή, καµία αυτα­πά­τη. Το ανά­στη­µα του λαού στο ύψος του αντάρ­τη» τονί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή της για την επέ­τειο της 28ης Οκτω­βρί­ου του 1940, η ΚΝΕ.

Η ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρει επίσης:

«Η 28η Οκτω­βρί­ου του 1940 είναι η µέρα που η φασι­στι­κή Ιτα­λία επι­τέ­θη­κε στη χώρα µας ενώ µαι­νό­ταν ο Β’ Παγκό­σµιος Πόλε­µος. Το ΟΧΙ του λαού εκφρά­στη­κε από την πρώ­τη στι­γµή και συνε­χί­στη­κε και µετά την εισβο­λή και κατο­χή από τους Γερµα­νούς και Βούλ­γασ­ρους ιµπε­ρια­λι­στές, µε την παλ­λαϊ­κή, ένο­πλη Αντίσταση.

Η µετέ­πει­τα πάλη του λαού και της νεο­λαί­ας ενά­ντια στη φασι­στι­κή ‑τρι­πλή- κατο­χή, µέσα από τις γρα­µµές των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ, τα συµπε­ρά­σµα­τα αυτής της ηρω­ι­κής περιό­δου µπο­ρούν να εµπνεύ­σουν τους σηµε­ρι­νούς αγώ­νες, ιδιαί­τε­ρα σήµε­ρα που οι αντι­θέ­σεις και τα αδιέ­ξο­δα του καπι­τα­λι­σµού έχουν γεν­νή­σει νέες εστί­ες πολέ­µου και έντα­σης στην Ουκρα­νία, στην περιο­χή του Σαχέλ στην Αφρι­κή, στον Ινδο-ειρη­νι­κό και αλλού.

Ο πιο αιµα­τη­ρός πόλε­µος στην ιστο­ρία της ανθρωπότητας!

Είκο­σι χρό­νια µετά τη λήξη του Α’ Παγκο­σµί­ου Πολέ­µου, ξέσπα­σε ο πιο αιµα­τη­ρός πόλε­µος στην ανθρώ­πι­νη ιστο­ρία, ο Β’ Παγκό­σµιος Πόλε­µος. Ήταν απο­τέ­λε­σµα των µεγά­λων αντι­θέ­σε­ων που συγκλό­νι­ζαν το παγκό­σµιο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­µα. Έγι­νε για το ξανα­µοί­ρα­σµα του κόσµου, των αγο­ρών, των πρώ­των υλών, λίγα χρό­νια µετά την καπι­τα­λι­στι­κή οικο­νο­µι­κή κρί­ση του 1929. Όλα τα καπι­τα­λι­στι­κά κρά­τη αντα­γω­νί­ζο­νταν για τα συµφέ­ρο­ντα των δικών τους µονο­πω­λί­ων, οδη­γώ­ντας τους λαούς στη µεγα­λύ­τε­ρη ανθρω­πο­σφα­γή στην ιστορία.

Η ηττη­µέ­νη του Α’ Παγκο­σµί­ου Πολέ­µου, Γερµα­νία, ήθε­λε τη “ρεβάνς” από την Αγγλία και τη Γαλ­λία, ενώ οι “αδι­κη­µέ­νες” της προη­γού­µε­νης µοι­ρα­σιάς, Ιτα­λία και Ιαπω­νία, ζητού­σαν το “κάτι παρα­πά­νω”. Ταυ­τό­χρο­να, όλοι µαζί είχαν στό­χο ‑ανε­ξάρ­τη­τα από το “στρα­τό­πε­δο” στο οποίο βρέ­θη­καν στον πόλε­µο- την ανα­τρο­πή της εργα­τι­κής εξου­σί­ας στη Σοβιε­τι­κή Ένω­ση, τη διά­λυ­ση της µονα­δι­κής κοι­νω­νί­ας στον κόσµο χωρίς εκµε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο. Γι’ αυτό και οι κυβερ­νή­σεις Αγγλί­ας, Γαλ­λί­ας και ΗΠΑ “έσπρω­χναν” µε κάθε τρό­πο τους ναζι­στές και τους συµµά­χους τους (Ιτα­λία, Ιαπω­νία) ενα­ντί­ον της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης, ενι­σχύ­ο­ντάς τους, µέσω των επεν­δύ­σε­ων των µονο­πω­λί­ων τους, αλλά και µε συµφω­νί­ες, όπως αυτή του Μονά­χου (1938) µε την οποία παρέ­δω­σαν την Τσε­χο­σλο­βα­κία στον Χίτλερ.

Ήξε­ρες ότι…

Και ο Χίτλερ και ο Μου­σο­λί­νι πήραν την εξου­σία µέσα από “νόµι­µες” δια­δι­κα­σί­ες… Για παρά­δει­γµα, ο Χίτλερ διο­ρί­στη­κε καγκε­λά­ριος στις 30/1/1933 από τον τότε πρό­ε­δρο της Γερµα­νί­ας, Π. Χίντε­νµπουργκ, µετά από πρό­τα­ση βιο­µη­χά­νων και τραπεζιτών.

Όλα τα αστι­κά κρά­τη ανε­ξαρ­τή­τως του “είδους” της κυβέρ­νη­σης που είχαν εκεί­νη την περί­ο­δο και του στρα­το­πέ­δου που ανή­καν, αξιο­ποί­η­σαν τον φασι­σµό και τον εθνι­κι­σµό για να συντρί­ψουν τον εσω­τε­ρι­κό τους εχθρό, δηλα­δή τον λαό που αγω­νι­ζό­ταν για τα δικαιώ­µα­τά του, αλλά και για την προ­ε­τοι­µα­σία της πολε­µι­κής ανα­µέ­τρη­σης µε τον εξω­τε­ρι­κό εχθρό, προ­κει­µέ­νου να αυξή­σουν τα κέρ­δη τους οι επι­χει­ρη­µα­τι­κοί κολοσ­σοί. Είναι οι ίδιοι που σήµε­ρα δίνουν “αέρα στα πανιά” της ακρο­δε­ξιάς και του εθνι­κι­σµού σε Ελλά­δα και Ευρώ­πη αξιο­ποιώ­ντας στην υλο­ποί­η­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής τους, την ανι­στό­ρη­τη θεω­ρία των “δύο άκρων” και τον αντικοµµουνισµό.

Ήξε­ρες ότι…

Κατα­λυ­τι­κό ρόλο στην υπο­στή­ρι­ξη του ναζι­σµού έπαι­ξαν αµε­ρι­κα­νι­κά µονο­πώ­λια όπως η “Ford”, η “General Motors”, η “General Electric”, η “Standard Oil” (η σηµε­ρι­νή “ExxonMobil”), η IBM, η ΙΤΤ (η σηµε­ρι­νή ΑΤ&Τ) και πολ­λοί άλλοι, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι ο φασι­σµός είναι γέν­νη­µα-θρέ­µµα του συστή­µα­τος, είναι το µακρύ χέρι των καπιταλιστών.

Κρά­τη­σέ το…

Το τέρας του φασι­σµού είναι “καπι­τα­λι­σµός στην πιο ωµή και κατα­πιε­στι­κή του µορ­φή” (Μπ. Μπρεχτ).

Στους δρό­µους της Ελλά­δας αντη­χούν ακό­µα τρα­γού­δια του ΕΑΜ και ήχοι του αγώνα!

Η έναρ­ξη του ελλη­νοϊ­τα­λι­κού πολέ­µου βρή­κε την Ελλά­δα υπό τη δικτα­το­ρία του φασί­στα Μετα­ξά. Την περί­ο­δο της δικτα­το­ρί­ας πάνω από 80.000 άτο­µα βασα­νί­στη­καν στα κρα­τη­τή­ρια των αστυ­νο­µι­κών τµη­µά­των, στις φυλα­κές και τις εξο­ρί­ες. Την 28η Οκτώ­βρη 1940, περί­που 2.000 κοµµου­νι­στές και κοµµου­νί­στριες, πρω­το­πό­ρα µέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ βρί­σκο­νταν κρα­τού­µε­νοι σε 22 φυλα­κές, στρα­τό­πε­δα και τόπους εξο­ρί­ας. Από την πρώ­τη στι­γµή ζήτη­σαν να στα­λούν στο πολε­µι­κό µέτω­πο, αλλά η δικτα­το­ρία του Μετα­ξά αρνή­θη­κε να τους απε­λευ­θε­ρώ­σει. Όσοι δεν κατά­φε­ραν να απο­δρά­σουν, παρα­δό­θη­καν στους Γερµα­νούς κατα­κτη­τές, µε πολ­λούς να περ­νά­νε τη φρι­κια­στι­κή εµπει­ρία των στρα­το­πέ­δων του Ντα­χά­ου, του Αου­σβιτς, του Μαουτ­χά­ου­ζεν κ.λπ., ανά­µε­σα στους οποί­ους και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Νίκος Ζαχαριάδης.

Κρά­τη­σέ το…

Ούτε το 1940 ούτε στην πορεία αυτού του αγώνα υπήρξε “εθνική ενότητα”…

Εθνι­κή ενό­τη­τα” δεν µπο­ρεί να υπάρ­ξει σε µια ταξι­κή, άδι­κη κοι­νω­νία, σε µια κοι­νω­νία που υπάρ­χουν κατα­πιε­στές και κατα­πιε­ζό­µε­νοι, ούτε σε και­ρό ειρή­νης ούτε σε και­ρό πολέ­µου. Αυτό που στην πρα­γµα­τι­κό­τη­τα υπήρ­ξε ήταν από τη µια µεριά η πλειο­ψη­φία του λαού, που αγω­νί­στη­κε µέσα από τις γρα­µµές των ΕΑΜ — ΕΛΑΣ — ΕΠΟΝ, οι στρα­τιω­τι­κοί που εξέ­φρα­ζαν τον γνή­σιο, λαϊ­κό πατριω­τι­σµό και το ΚΚΕ, που ήταν ο βασι­κός εµπνευ­στής, καθο­δη­γη­τής και αιµο­δό­της της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και το πλή­ρω­σε µε βαρύ φόρο αίµα­τος. Από την άλλη υπήρ­χε η αστι­κή τάξη, οι ολι­γάρ­χες και οι πολι­τι­κές τους δυνά­µεις, οι οποί­ες άλλες συνερ­γά­στη­καν ανοι­χτά µε τον κατα­κτη­τή, οι δοσί­λο­γοι, ταγµα­τα­σφα­λί­τες και µαυ­ρα­γο­ρί­τες, άλλες διέ­φυ­γαν στο εξω­τε­ρι­κό κι άλλες, λιγο­στές, οργά­νω­σαν “αντι­στα­σια­κές οµά­δες”, µε την καθο­δή­γη­ση των Βρε­τα­νών, έχο­ντας τα µάτια τους στρα­µµέ­να στις µετα­πο­λε­µι­κές εξε­λί­ξεις για τη στα­θε­ρο­ποί­η­ση της αστι­κής εξου­σί­ας και την υπο­νό­µευ­ση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ.

Όρκος ΕΛΑ­Σί­τη

“Ορκί­ζο­µαι ότι θα αγω­νι­στώ έως την τελευ­ταία στα­γό­να του αίµα­τός µου για την πλή­ρη απε­λευ­θέ­ρω­ση, ακε­ραιό­τη­τα και ανε­ξαρ­τη­σία της πατρί­δας. Για την περι­φρού­ρη­ση των συµφε­ρό­ντων του ελλη­νι­κού λαού και την απο­κα­τά­στα­ση και κατο­χύ­ρω­ση των κυριαρ­χι­κών δικαιω­µά­των του”.

Όρκος ταγµα­τα­σφα­λί­τη

“Ορκί­ζο­µαι εις τον Θεόν τον άγιον τού­τον όρκον, ότι θα υπα­κούω απο­λύ­τως ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΤΑΓΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ”.

Το ΕΑΜ µαζί µε τη θρυ­λι­κή οργά­νω­ση νεο­λαί­ας της ΕΠΟΝ, τον λαϊ­κό στρα­τό του ΕΛΑΣ και τις άλλες ΕΑΜι­κές Οργα­νώ­σεις (Εθνι­κή Αλλη­λεγ­γύη, Εργα­τι­κό ΕΑΜ, ΕΛΑΝ, ΟΠΛΑ, ΑΣΟ κ.λπ.), έχο­ντας για αιµο­δό­τη τα µέλη και τα στε­λέ­χη του ΚΚΕ, έδω­σαν τιτά­νιες µάχες για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της χώρας και ενά­ντια στις συνέ­πειες της Κατοχής.

Ο λαός, όµως, δεν γεύ­τη­κε τους καρ­πούς της νίκης του. Αντί­θε­τα, ο εγχώ­ριος και ξένος ταξι­κός εχθρός επε­δί­ω­ξε να συντρί­ψει ολο­κλη­ρω­τι­κά το λαϊ­κό κίνη­µα. Γι’ αυτό και θέλουν να ξεχά­σου­µε την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Ελλά­δας τον Οκτώ­βρη του 1944, που χιλιά­δες λαού ξεχύ­θη­καν στους δρό­µους ζητω­κραυ­γά­ζο­ντας συν­θή­µα­τα υπέρ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ!

Κρά­τη­σέ το…

Είµα­στε η µόνη χώρα της Ευρώ­πης που δε γιορ­τα­ζει την απε­λευ­θέ­ρω­ση από τη ναζι­στι­κη κατο­χή, αλλά την έναρ­ξη του πολέ­µου, για­τί τη χώρα απε­λευ­θέ­ρω­σε το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ και η ΕΠΟΝ, δηµιουρ­γή­µα­τα του ΚΚΕ.

Πόλεµοι — φτώχεια — καπιταλισµός, 

και τότε και τώρα ίδιος ο εχθρός

Σήµε­ρα, µε την ιµπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, µε τα σύν­νε­φα του πολέ­µου να απλώ­νο­νται σε όλο τον πλα­νή­τη, ο λαός, οι φοι­τη­τές και οι µαθη­τές, οι νέοι εργα­ζό­µε­νοι να µην µεί­νουν “θεα­τές” παρα­κο­λου­θώ­ντας παθη­τι­κά τις εξε­λί­ξεις. Η εµπλο­κή της χώρας µας στον πόλε­µο, η πολύ­µορ­φη στή­ρι­ξη, ακό­µα και µε βαρύ οπλι­σµό των ιµπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δια­σµών, µε τις ψήφους ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ, όχι µόνο δεν προ­στα­τεύ­ουν τη χώρα και τον λαό, αλλά βάζουν φωτιά, τρο­φο­δο­τούν τον φαύ­λο κύκλο του ιµπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σµού και πολέµου.

Μην ξεχνάς ότι…

Παρα­µο­νές της 28ης Οκτω­βρί­ου, η αστι­κή τάξη της χώρας µας, οι πλου­το­κρά­τες και τα κόµµα­τά τους καθη­σύ­χα­ζαν τον λαό ότι δε θα γίνει η φασι­στι­κή εισβο­λή από την Ιτα­λία. Στις έγκαι­ρες προει­δο­ποι­ή­σεις του ΚΚΕ απα­ντού­σαν ότι η εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της χώρας ήταν εγγυ­η­µέ­νη από τις κυβερ­νή­σεις της Γαλ­λί­ας και της Αγγλί­ας, αλλά καµία από τις δύο χώρες, πέρα από φρα­στι­κές δια­κη­ρύ­ξεις, δεν έδω­σε συγκε­κρι­µέ­νη πρα­κτι­κή εγγύ­η­ση στην Ελλά­δα απέ­να­ντι στην απειλή.

Ο κόκ­κι­νος στρα­τός της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης ήταν αυτός που κάρ­φω­σε το ναζι­στι­κό κτή­νος. Κάτω από την επί­δρα­σή του, πολ­λοί λαοί της Ευρώ­πης πήραν την κατά­στα­ση στα χέρια τους µετά τη λήξη του πολέµου.

Η 9η του Μάη κατα­γρά­φε­ται στην Ιστο­ρία ως η µέρα της Αντι­φα­σι­στι­κής Νίκης των Λαών όταν στο γερµα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο, το Ράιχ­σταγκ, κυµά­τι­ζε η κόκ­κι­νη σηµαία µε το σφυ­ρο­δρέ­πα­νο. Η δύνα­µη αυτής της εικό­νας κρα­τά έκτο­τε — 77 χρό­νια µετά — ζωντα­νό στη συνεί­δη­ση των λαών όλου του κόσµου αυτό το µονα­δι­κής ιστο­ρι­κής σηµα­σί­ας γεγονός.

Με το ΚΚΕ βαδίζουµε εµπρός,

ΤΟΝ ΛΑΟ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ

Η Ιστο­ρία το έχει απο­δεί­ξει ότι ο λαός µπο­ρεί να παρέ­µβει και µε τη δρά­ση του να γίνει πρω­τα­γω­νι­στής των εξε­λί­ξε­ων. Διέ­ξο­δο από τον ιµπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­µο µπο­ρεί να δώσει µόνο η οργα­νω­µέ­νη δρά­ση του λαού, µε την ανα­τρο­πή της εξου­σί­ας του κεφα­λαί­ου που σέρ­νει τον λαό στο σφαγείο.

Σήµε­ρα, το σύν­θη­µα “µόνο ο λαός µπο­ρεί να σώσει τον λαό” είναι πιο επί­και­ρο από ποτέ. Με τον οργα­νω­µέ­νο ταξι­κό αγώ­να µπο­ρού­µε να τους κάνου­µε εµείς “δύσκο­λο” αυτόν τον χει­µώ­να που µας ετοι­µά­ζουν! Σε συµπό­ρευ­ση µε το ΚΚΕ, ο λαός µπο­ρεί να δώσει τη δική του µαχη­τι­κή απά­ντη­ση, απέ­να­ντι στην ψευ­δε­πί­γρα­φη “εθνι­κή οµο­ψυ­χία” και τους “εθνι­κούς στό­χους” τους, που µας σέρ­νουν ακό­µα πιο βαθιά στον βούρ­κο των ιµπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σµών, στον κίν­δυ­νο του πολέ­µου. Να µπού­µε εµπό­διο σε κάθε τους σχέ­διο, ώστε να στα­µα­τή­σει η εµπλο­κή της Ελλά­δας στον πόλε­µο, στους σχε­δια­σµούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Διδα­σκό­µα­στε και εµπνε­ό­µα­στε από τον ηρω­ι­κό αγώ­να του λαού µας για τη λευ­τε­ριά και µια καλύ­τε­ρη ζωή. Μαθαί­νου­µε την αλή­θεια και πρω­το­στα­τού­µε στη διά­δο­σή της, κόντρα στα ψέµα­τα, τη δια­στρέ­βλω­ση και τον αντικοµµουνισµό.

Γίνε κι εσύ κοµµά­τι του κόκ­κι­νου νήµα­τος που συν­δέ­ει τους επα­να­στά­τες του σήµε­ρα µε τους επα­να­στά­τες του χθες, πάλε­ψε µαζί µε την ΚΝΕ, οργα­νώ­σου! Γίνε κι εσύ η σπί­θα που θα κάνει τα σκο­τά­δια φως! Με τη δύνα­µη των επα­να­στα­τι­κών ιδε­ών, για τον σοσια­λι­σµό! Για την κοι­νω­νία της πρα­γµα­τι­κής ελευ­θε­ρί­ας, της ζωής µε δικαιώ­µα­τα, τον σοσιαλισµό!»

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο