Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κολχικίνη στη μάχη κατά του κορονοϊού — Μειώνει τη θνητότητα, νοσηλείες και διασωληνώσεις

Το πρά­σι­νο φως για να μπει η κολ­χι­κί­νη, ένα γνω­στό και φθη­νό καρ­διο­λο­γι­κό φάρ­μα­κο, στο πρω­τό­κολ­λο θερα­πειών από του στό­μα­τος σε ασθε­νείς με covid — 19 έδω­σε η επι­τρο­πή εμπει­ρο­γνω­μό­νων του υπ.Υγείας, μετά τα απο­τε­λέ­σμα­τα μεγά­λης κανα­δι­κής μελέ­της στην οποία συμ­με­τεί­χε και η Ελλάδα.

Η κανα­δι­κή μελέ­τη έδει­ξε ότι η χορή­γη­ση κολ­χι­κί­νης σε ασθε­νείς covid-19 «μεί­ω­σε κατά 44% την θνη­τό­τη­τα, 25% τη νοση­λεία και 50% την ανά­γκη δια­σω­λή­νω­σης», όπως ανα­φέ­ρει στο ΑΠΕ — ΜΠΕ ο Εθνι­κός Συντο­νι­στής της μελέ­της στην Ελλά­δα, καθη­γη­τής καρ­διο­λο­γί­ας Σπύ­ρος Δευτεραίος.

Τι αποφάσισε η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την χορήγηση της κολχικίνης σε ασθενείς covid 19 στην Ελλάδα

Η επι­τρο­πή απο­φά­σι­σε, όπως ανα­φέ­ρει ο πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Λοι­μώ­ξε­ων και μέλος της επι­τρο­πής Π. Γαρ­γα­λιά­νος, να συμπε­ρι­λη­φθεί το φάρ­μα­κο κολ­χι­κί­νη για χρή­ση σε ασθε­νείς εκτός νοσο­κο­μεί­ου. Ωστό­σο όπως επι­σή­μα­νε «η χορή­γη­ση θα γίνε­ται μετά από συντα­γή για­τρού σε συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες ασθε­νών με θετι­κό στον κορο­νο­ϊό μορια­κό τεστ».

Πρό­κει­ται για όλους τους ασθε­νείς άνω των 60 ετών που έχουν θετι­κό μορια­κό τεστ ανε­ξάρ­τη­τα από το εάν έχουν ή όχι υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα. Επί­σης για ασθε­νείς από 18 έως 60 ετών με του­λά­χι­στον ένα υπο­κεί­με­νο νόση­μα ή πυρε­τό πάνω από 38 για του­λά­χι­στον 48 ώρες.

Στα υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα συγκα­τα­λέ­γο­νται ο σακ­χα­ρώ­δης δια­βή­της, η παχυ­σαρ­κία, η υπέρ­τα­ση που δεν έχει ελεγ­χθεί, το άσθμα, η ΧΑΠ, η καρ­δια­κή ανε­πάρ­κεια και η στε­φα­νιαία νόσος.

Η χορή­γη­ση της κολ­χι­κί­νης, με τη μορ­φή χαπιού θα γίνε­ται όταν το απο­φα­σί­ζει ο θερά­πο­ντας για­τρός και εκτι­μά­ται ότι θα χορη­γεί­ται στα πρώ­τα εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα μετά το θετι­κό μορια­κό τεστ.

Μετά την ανα­κοί­νω­ση των θετι­κών απο­τε­λε­σμά­των της μεγά­λης πολυ­κε­ντρι­κή τυχαιο­ποι­η­μέ­νης μελέ­της Colcorona που ολο­κλη­ρώ­θη­κε στον Κανα­δά σε περί­που 5.000 ασθε­νείς COVID 19 από την οποία «προ­έ­κυ­ψε το σημα­ντι­κό όφε­λος από τη χορή­γη­ση της κολ­χι­κί­νης ως φάρ­μα­κο που χορη­γεί­ται όταν κάποιος νοσεί από κορο­νο­ϊό» όπως ανα­φέ­ρει ο Π. Γαρ­γα­λιά­νος. Το ζήτη­μα τέθη­κε χτες εκτά­κτως στην Επι­τρο­πή Εμπει­ρο­γνω­μό­νων του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας προ­κει­μέ­νου να απο­φα­σι­στεί αν η φθη­νή αυτή θερα­πεία θα μπο­ρού­σε να μπει στο πρω­τό­κολ­λο θερα­πεί­ας για ασθε­νείς covid ‑19 και στη χώρα μας, κάτι που τελι­κώς έγι­νε. Η από­φα­ση θα αναρ­τη­θεί επι­σή­μως σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι από τον ΕΟΔΥ.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στην κανα­δι­κή μελέ­τη COLCORONA συμ­με­τεί­χε και η Ελλά­δα με Εθνι­κό Συντο­νι­στή τον καθη­γη­τή Σπύ­ρο Δευ­τε­ραίο και μέλη τους Σωτή­ρη Τσιό­δρα, Πανα­γιώ­τη Γαρ­γα­λιά­νο, Δ. Βρα­χά­τη και Σ. Γιω­τά­κη, και ενερ­γο­ποι­η­μέ­να κέντρα σε Αθή­να, Κοζά­νη (Δρ. Ευθα­λία Ράν­δου) και Αλε­ξαν­δρού­πο­λη (Καθ. Πανα­γό­που­λος Περι­κλής) Θριά­σιο (Δρ. Χρι­στό­φο­ρος Ολύ­μπιος) και Πάτρα (Καθ. Μάρ­κος Μαρα­γκός).

Η κανα­δι­κή μελέ­τη έρχε­ται σε συνέ­χεια της 1ης δημο­σιευ­μέ­νης τυχαιο­ποι­η­μέ­νης μελέ­της που διε­ξή­χθη — την GRECCO-19 — με συμ­με­το­χή 16 κέντρων στην Ελλά­δα και επι­στη­μο­νι­κή συμ­βο­λή από τα Πανε­πι­στή­μια Humanitas Clinical Research Hospital (Italy), Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Spain), Mount Sinai (USA), Yale (USA)

Όπως επι­ση­μαί­νει ο κ. Γαρ­γα­λιά­νος η κανα­δι­κή μελέ­τη επι­βε­βαί­ω­σε τις αρχι­κές δια­πι­στώ­σεις της ευρω­παϊ­κής μελέτης.

«Είδα­με καθα­ρά και σε αυτή τη μελέ­τη, σημα­ντι­κή μεί­ω­ση της ανά­γκης για νοση­λεία σε ασθε­νείς που έλα­βαν το φάρ­μα­κο στο αρχι­κό στά­διο της νόσου, καλύ­τε­ρη εξέ­λι­ξη της νόσου και περιο­ρι­σμό της βαριάς νόση­σης καθώς και μεί­ω­ση της θνη­τό­τη­τας».

Η αντι­φλεγ­μο­νώ­δης δρά­ση της κολ­χι­κί­νης ήταν γνω­στή εδώ και χρό­νια, καθώς πρό­κει­ται για ένα ασφα­λές φθη­νό και απο­τε­λε­σμα­τι­κό φάρ­μα­κο που οι καρ­διο­λό­γοι χρη­σι­μο­ποιούν μετα­ξύ άλλων και στην περικαρδίτιδα.

Πριν από λίγους μήνες ανα­φε­ρό­με­νος στην πρώ­τη μελέ­τη, ο καθη­γη­τής καρ­διο­λο­γί­ας Χρι­στό­δου­λος Στε­φα­νά­δης μιλώ­ντας στο ΑΠΕ ‑ΜΠΕ είχε τονίσει:

«Το ότι μεί­ω­σε τους δεί­κτες φλεγ­μο­νής ήταν ένα ενθαρ­ρυ­ντι­κό στοι­χείο αλλά το πιο σημα­ντι­κό εύρη­μα ήταν ότι η παράλ­λη­λη χορή­γη­ση της — ως συμπλη­ρω­μα­τι­κή φαρ­μα­κευ­τι­κή αγω­γή — μεί­ω­σε το ποσο­στό όσων ασθε­νών δια­σω­λη­νώ­θη­καν , από covid _19».

Πώς ξεκίνησε η ιδέα να χορηγηθεί και να μελετηθεί η κολχικίνη

Όπως επι­ση­μαί­νουν οι ερευ­νη­τές, όταν προ­έ­κυ­πταν τα πρώ­τα δεδο­μέ­να σχε­τι­κά με τη νόσο COVID-19, έγι­νε γρή­γο­ρα κατα­νοη­τός ο αρνη­τι­κός ρόλος της υπέρ­με­τρης φλεγ­μο­νώ­δους από­κρι­σης του οργα­νι­σμού στον εισβο­λέα (o ιός που σήμε­ρα ονο­μά­ζε­ται SARS-CoV‑2) και μάλι­στα σε πολυ­συ­στη­μα­τι­κό επί­πε­δο — δηλα­δή επη­ρε­ά­ζο­ντας πολ­λά όργα­να, του μυο­καρ­δί­ου συμπεριλαμβανομένου.

Η πολύ­χρο­νη εμπει­ρία τους με την κολ­χι­κί­νη, η ασφά­λειά της, αλλά και τις θερα­πευ­τι­κές αντι­φλεγ­μο­νώ­δεις ιδιό­τη­τες της στην περι­καρ­δί­τι­δα όπως ανα­φέ­ρουν, τους οδή­γη­σαν στη σκέ­ψη να την χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν ώστε να θωρα­κί­σουν τον οργα­νι­σμό από τις παρά­πλευ­ρες αρνη­τι­κές φλεγ­μο­νώ­δεις επι­δρά­σεις που δημιουρ­γού­νται κατά τη νόσο COVID-19.

Η αρχι­κή ιδέα της μελέ­της GRECCO-19 ήταν ελλη­νι­κή, αλλά η πλή­ρης ανά­πτυ­ξη του πρω­το­κόλ­λου, η ανά­λυ­ση και δημο­σί­ευ­ση των απο­τε­λε­σμά­των έγι­νε με συνερ­γα­σία επι­στη­μό­νων από την Ελλά­δα, την Ιτα­λία, την Ισπα­νία και τις ΗΠΑ συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων Ελλή­νων Επι­στη­μό­νων της Διασποράς.

«Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβε­λα­αρ, Μια ιστο­ρία εκμε­τάλ­λευ­σης στις αποι­κί­ες καφέ»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο