Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κουβανική ιατρική διεθνιστική βοήθεια κλείνει έξι δεκαετίες

🇨🇺  Η κου­βα­νι­κή διε­θνής ιατρι­κή ταξιαρ­χία που ταξί­δε­ψε στην Αλγε­ρία τον Μάιο του 1963 θεω­ρεί­ται επί­ση­μα η πρώ­τη του είδους της, αλλά εκεί­νη που ταξί­δε­ψε στη Χιλή, νωρί­τε­ρα, ήταν η πρώ­τη κου­βα­νι­κή διε­θνής ιατρι­κή βοή­θεια που διορ­γά­νω­σε η επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση τον Μάιο του 1960.
Και οι δύο είναι προ­κά­το­χοι της ταξιαρ­χί­ας Henry Reeve
(ΣΣ |> (Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias — διε­θνές σώμα ιατρών που ειδι­κεύ­ο­νται σε κατα­στά­σεις κατα­στρο­φών και σοβα­ρές επι­δη­μί­ες), ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα Granma.

terremoto 22 de mayo 1960 en Valdivia Chile

Η δίκαιη φήμη, του επαγ­γελ­μα­τι­κού και ανθρώ­πι­νου κύρους των ιατρών της Κού­βας, χρο­νο­λο­γεί­ται πριν από 60 χρό­νια, όταν ο τότε πρω­θυ­πουρ­γός Φιντέλ Κάστρο προ­σέ­φε­ρε στο λαό της Χιλής την αλλη­λεγ­γύη του κου­βα­νι­κού λαού, καθώς και υλι­κή και ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια, μετά το σει­σμό της 22 Μαΐ­ου 1960 στην περιο­χή της Valdivia (Χιλή).
(ΣΣ|> 15:11 ημέ­ρα Κυρια­κή έντα­σης 10–12 βαθ­μούς Mercalli ο μεγα­λύ­τε­ρος σε διάρ­κεια σει­σμός στην ιστο­ρία ‑διήρ­κε­σε περί­που δέκα λεπτά και επη­ρέ­α­σε σχε­δόν χίλια χιλιό­με­τρα ξηράς και θάλασσας.
Περί­που 15 λεπτά μετά τον σει­σμό, ήρθε το χει­ρό­τε­ρο: ένα τσου­νά­μι με κύμα­τα πάνω από 10 μέτρα κατέ­στρε­ψε μεγά­λο μέρος του νότου της χώρας.
Αυτό προ­κά­λε­σε αλλα­γή στον χάρ­τη της Χιλής, η ροή –κοί­τη κλπ των ποτα­μών άλλα­ξαν ενώ βυθί­στη­καν μεγά­λα τμή­μα­τα της γης).

Τότε, σύμ­φω­να με την κου­βα­νι­κή εφη­με­ρί­δα Granma, η Ομο­σπον­δία Φοι­τη­τών του Πανε­πι­στη­μί­ου είχε οργα­νώ­σει ένα σημείο του Πανε­πι­στη­μί­ου της Αβά­νας για τη συλ­λο­γή δωρε­ών από τον πληθυσμό.
Πολύ σύντο­μα το μέρος πλημ­μύ­ρι­ζε πρα­κτι­κά από πακέ­τα και πακέ­τα δωρε­ών που οι άνθρω­ποι έδω­σαν αυθόρμητα.

ℹ️  Η κου­βα­νι­κή διε­θνής ιατρι­κή ταξιαρ­χία που ταξί­δε­ψε στην Αλγε­ρία τον Μάιο του 1963 θεω­ρεί­ται επί­ση­μα η πρώ­τη του είδους της, αλλά αυτή που ταξί­δε­ψε στη Χιλή, που άφη­σε νωρί­τε­ρα, ήταν η πρώ­τη κου­βα­νι­κή διε­θνής ιατρι­κή βοή­θεια που διορ­γά­νω­σε η επα­να­στα­τι­κή κυβέρ­νη­ση τον Μάιο του 1960.
Και οι δύο είναι προ­κά­το­χοι της ταξιαρ­χί­ας Henry Reeve (διε­θνές σώμα ιατρών ειδι­κευ­μέ­νων σε κατα­στρο­φές και σοβα­ρές επι­δη­μί­ες), ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα Granma.

Τον Ιού­νιο του ίδιου έτους (1960) ένα εμπο­ρι­κό πλοίο ξεκί­νη­σε από την Αβά­να με βοή­θεια αλλη­λεγ­γύ­ης στη Χιλή και την πρά­ξη αυτή, ο Φιντέλ εξέ­φρα­σε με ένα ορα­μα­τι­κό μήνυ­μα:
«… αυτό το αδερ­φι­κό παρά­δειγ­μα είναι ο πιο γόνι­μος σπό­ρος που μπο­ρεί να σπαρ­θεί στην Αμε­ρι­κή, αυτή η ειλι­κρι­νής και αλη­θι­νά ανι­διο­τε­λής αλλη­λεγ­γύη, αυτή η από­δει­ξη αγά­πης και αδελ­φό­τη­τας, αυτή η από­δει­ξη σχέ­σης μετα­ξύ των λαών… »

Σήμε­ρα βλέ­που­με πώς ο σπό­ρος έχει φυτρώ­σει και εξα­πλω­θεί σε όλο τον κόσμο με τέτοιο τρό­πο ώστε πολ­λές χώρες, οργα­νώ­σεις, ενώ­σεις και παγκό­σμιες προ­σω­πι­κό­τη­τες ζητούν να απο­νε­μη­θεί το βρα­βείο Νόμπελ Ειρή­νης στην Ταξιαρ­χία Henry Reeve, που έχουν προ­σφέ­ρει και προ­σφέ­ρουν τις ευγε­νείς υπη­ρε­σί­ες τους σε πολ­λούς λαούς και σε περιο­χές δύσκο­λες και περί­πλο­κες σε όλο τον κόσμο εν μέσω τρο­με­ρών παν­δη­μιών ή φυσι­κών καταστροφών.
ℹ️  Από την έναρ­ξη της παν­δη­μί­ας, 38 ιατρι­κές μπρι­γά­δες έχουν φύγει από την Κού­βα για 35 χώρες και έθνη του κόσμου.

briga daItalia

Το ίχνος που άφη­σαν οι κου­βα­νοί για­τροί σε 70 χώρες αντι­με­τω­πί­ζο­ντας τον Covid-19, παρά την αυξα­νό­με­νη εχθρό­τη­τα των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών και τις εκστρα­τεί­ες επι­χρί­σμα­τος κατά της ιατρι­κής συνερ­γα­σί­ας τους θα είναι πολύ βαθύ.
Η στά­ση αυτών των για­τρών αξί­ζει επαί­νους και ευχα­ρι­στί­ες σε όλο τον κόσμο, για τον αλτρουι­σμό, την αφο­σί­ω­ση και την επαγ­γελ­μα­τι­κή τους ποιό­τη­τα που θέτουν στην υπη­ρε­σία όλων όσων χρειά­ζο­νται ιατρι­κή περί­θαλ­ψη. Η αγά­πη με την οποία φρο­ντί­ζουν τους ασθε­νείς και τις οικο­γέ­νειές τους ήταν ένα άλλο στοι­χείο που τους διακρίνει.

Cuba si no mas bloqueo NOBEL ¡SI EMPARGO ¡NO

Αυξά­νε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο στον κόσμο το κύμα της απο­νο­μής βρα­βεί­ου Νόμπελ σε αυτήν την Ταξιαρ­χία για­τρών της Κού­βας. Οι υπο­στη­ρι­κτές αυτού του αιτή­μα­τος περιέ­γρα­ψαν την εκστρα­τεία ως ευγε­νή και δίκαιη, δεδο­μέ­νου του διε­θνι­σμού που επι­δει­κνύ­ει το νησί της επα­νά­στα­σης και οι επαγ­γελ­μα­τί­ες του τομέα υγεί­ας στα πιο δια­φο­ρε­τι­κά περι­βάλ­λο­ντα ανθρώ­πι­νου πόνου και βασά­νων, για τόσα χρόνια.

|>πηγή<|
ST-RL- φωτο κεφα­λί­δας: Yaimi Ravelo/ Resumen Latinoamericano.

info ΑτέχνωςΗ κουβανική ιατρική ταξιαρχία “Henry Reeve” θα φτάσει στο Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

Τη Δευ­τέ­ρα το πρωί, η κου­βα­νι­κή ιατρι­κή ταξιαρ­χία “Henry Reeve” έφτα­σε στην Ιση­με­ρι­νή Γουινέα,και σύντο­μα θα ανα­χω­ρή­σει για το Σάο Τομέ και Πρίν­σι­πε για να υπο­στη­ρί­ξει τις προ­σπά­θειες αυτής της αφρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης στον αγώ­να κατά του Covid-19.
Η ομά­δα των κου­βα­νών επαγ­γελ­μα­τιών έγι­νε δεκτή από τους πρέ­σβεις της Κού­βας και του Σάο Τομέ και Πρίν­σι­πε στην Ιση­με­ρι­νή Γουινέα,

Αυτή η ιατρι­κή ταξιαρ­χία που θα ταξι­δέ­ψει σύντο­μα στο Σάο Τομέ και Πρίν­σι­πε, θα εντα­χθεί στην ομά­δα των κου­βα­νών εργα­ζο­μέ­νων βοή­θειας που συνερ­γά­ζο­νται με τις αρχές αυτής της χώρας για να αντι­με­τω­πί­σουν την πανδημία.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο