Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα έκανε ποδαρικό το 2023 με τη διεθνιστική παρουσία των μπριγάδων της στον τομέα υγείας σε 56 χώρες

Παρά το ότι όλο το 2022 οι επαγ­γελ­μα­τί­ες του κλά­δου υγεί­ας στο νησί της επα­νά­στα­σης έπρε­πε να ξεπε­ρά­σουν μεγά­λες δυσκο­λί­ες στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας _όπως δήλω­σε ο υπουρ­γός Δημό­σιας Υγεί­ας, στις αρχές του 2023, περί­που 23.792 Κου­βα­νοί από τον τομέα της Υγεί­ας εξα­κο­λου­θούν να παρέ­χουν υπη­ρε­σί­ες σε 56 χώρες.

«Ο διε­θνι­σμός είναι μια αρχή που χαρα­κτη­ρί­ζει τη Δημό­σια Υγεία στην Κού­βα από τότε που ξεκί­νη­σε η πρώ­τη κου­βα­νι­κή ιατρι­κή συνερ­γα­σία, το 1963, στην Αλγε­ρία», τόνι­σε το κου­βα­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών στο Twitter.

Ανα­φέ­ρει επί­σης ότι…

Σε 59 χρόνια συνεργασίας, περισσότεροι από 2 δισεκατομμύρια ασθενείς έχουν νοσηλευτεί στον κόσμο.

Στο εσω­τε­ρι­κό του νησιού, όπως ανα­γνώ­ρι­σε ο Υπουρ­γός Δημό­σιας Υγεί­ας (MINSAP), José Ángel Portal Miranda, στο πρώ­το του μήνυ­μα του 2023, το 2022 ήταν μια σύν­θε­τη χρο­νιά για όλους και πολύ δύσκο­λη, ιδιαί­τε­ρα για το εθνι­κό σύστη­μα υγεί­ας. «Ακό­μη και όταν κατα­φέ­ρα­με να εδραιώ­σου­με τον έλεγ­χο του COVID-19, πολ­λές προ­κλή­σεις απαι­τού­σαν πολ­λα­πλές προ­σπά­θειες από τους εργα­ζο­μέ­νους μας σε διά­φο­ρα σενάρια».

«Είμαι βέβαιος ότι θα ξέρου­με πώς να εκμε­ταλ­λευ­τού­με την ανθρώ­πι­νη και επαγ­γελ­μα­τι­κή ανά­πτυ­ξη που μας άφη­σε ώστε να συνε­χί­σου­με να βρί­σκου­με τα καλύ­τε­ρα μονο­πά­τια στην επι­θυ­μία μας να προ­στα­τεύ­ου­με και να υπε­ρα­σπι­στού­με πάντα τη ζωή», δήλω­σε ο Miranda.

Το 2022, οι επαγ­γελ­μα­τί­ες του κλά­δου χρειά­στη­κε να ξεπε­ρά­σουν μεγά­λες δυσκο­λί­ες, όπως η έλλει­ψη προ­μη­θειών και φαρ­μά­κων, η επι­δη­μία του δάγκειου πυρε­τού και προ­κλή­σεις όπως η βοή­θεια για την αντι­με­τώ­πι­ση της έκρη­ξης του ξενο­δο­χεί­ου Saratoga και της πυρ­κα­γιάς στη βάση Supertanqueros στη Matanzas.

Φέτος, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε από τις αρχές MINSAP, η συμ­μόρ­φω­ση με τις πολι­τι­κές και τις κατευ­θυ­ντή­ριες γραμ­μές που έχουν εγκρι­θεί για τον κλά­δο και τους στό­χους εργα­σί­ας του θα δοθεί προ­τε­ραιό­τη­τα, σύμ­φω­να με το Εθνι­κό Σχέ­διο Οικο­νο­μι­κής και Κοι­νω­νι­κής Ανά­πτυ­ξης έως το 2030, σημεία ζωτι­κής σημα­σί­ας για την επί­τευ­ξη υψη­λό­τε­ρης ποιό­τη­τας υπη­ρε­σιών παρέ­χο­νται στον πληθυσμό.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο