Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα έχει και θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας: Επιτυχημένη εκδήλωση αλληλεγγύης των Ελληνοκουβανικών Συνδέσμων (VIDEO)

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία η εκδή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης με το Νησί της Επα­νά­στα­σης και το λαό του, που διορ­γά­νω­σαν οι Ελλη­νο­κου­βα­νι­κοί Σύν­δε­σμοι Αθή­νας, Θεσ­σα­λο­νί­κης και Κεφα­λο­νιάς — Ιθά­κης. Την συζή­τη­ση συντό­νι­σε ο Νίκος Ζώκας, μέλος του ΔΣ του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσσαλονίκης.

Στην εκδή­λω­ση προ­βλή­θη­κε βίντεο της πρέ­σβει­ρας της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας στη χώρα μας Zelmys Maria Dominguez Cortina, η οποία αφού ανέ­δει­ξε τις δυσκο­λί­ες που προ­κα­λεί 60 χρό­νια ο εγκλη­μα­τι­κός οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα, τόνι­σε ότι η κατά­στα­ση γίνε­ται ακό­μη σκλη­ρό­τε­ρη στις συν­θή­κες της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού. Στό­χος τους είναι να απο­δεί­ξουν ότι ο σοσια­λι­σμός δήθεν απέ­τυ­χε και να κάμ­ψουν την υπο­στή­ρι­ξη του λαού της Κού­βας στην Επα­νά­στα­ση. Ανα­φέρ­θη­κε στην αστα­μά­τη­τη ιδε­ο­λο­γι­κή υπο­νό­μευ­ση, στα ψεύ­δη, στις προ­βο­κά­τσιες και τον πόλε­μο ενά­ντια στον λαό και την ηγε­σία της Κού­βας και τα επι­τεύγ­μα­τα της Επα­νά­στα­σης, στη χρη­μα­το­δό­τη­ση, υπο­κί­νη­ση και καθο­δή­γη­ση της δρά­σης αντε­πα­να­στα­τι­κών ομά­δων και ατό­μων ακό­μη και με βίαια μέσα. Παρ’ όλα αυτά, τόνι­σε, «η αντί­στα­ση και τα επι­τεύγ­μα­τα της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης έχει δώσει ελπί­δα και απο­τε­λεί έμπνευ­ση για όλους αυτούς που αγω­νί­ζο­νται ενά­ντια στην παγκό­σμια τάξη πραγ­μά­των». «Σήμε­ρα οι νέες γενιές των Κου­βα­νών ανε­μί­ζουν τις σημαί­ες της Επα­νά­στα­σης και ακο­λου­θούν το παρά­δειγ­μα των ηρώ­ων της πατρί­δας μας! Η Κού­βα θα συνε­χί­σει να αντι­στέ­κε­ται στις απει­λές και τις πιέ­σεις, θα συνε­χί­σει να υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα δίκαια αιτή­μα­τα των λαών στον αγώ­να για έναν καλύ­τε­ρο κόσμο και σ’ αυτόν τον αγώ­να η αλλη­λεγ­γύη φίλων, όπως εσείς, είναι πολύ σημαντική».

Η Κούβα συνεχίζει το δύσκολο ταξίδι της

Στη συνέ­χεια ακο­λού­θη­σε η εισή­γη­ση του Νίκου Καραν­δρέα, προ­έ­δρου του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Αθή­νας. Επι­σή­μα­νε ότι «αν και οι ξεροί αριθ­μοί δεν μπο­ρούν να απο­δώ­σουν την επί­δρα­ση του απο­κλει­σμού σε ένα πολύ­μορ­φο και δυνα­μι­κό φαι­νό­με­νο, όπως είναι η ανά­πτυ­ξη μιας χώρας, υπο­λο­γί­ζε­ται πως έχει προ­κα­λέ­σει την απώ­λεια 1 τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ου δολα­ρί­ων σε σημε­ρι­νή αξία. Το ποσό αυτό είναι τερά­στιο για τα δεδο­μέ­να της Κού­βας και ισο­δυ­να­μεί με το ΑΕΠ των 10 τελευ­ταί­ων χρό­νων. Η νίκη της Επα­νά­στα­σης στη Κού­βα οδή­γη­σε στη δημιουρ­γία του πρώ­του σοσια­λι­στι­κού κρά­τους στην αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο, ανα­τρέ­πο­ντας τα μακρο­χρό­νια σχέ­δια του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού τόσο για το ίδιο το νησί, όσο και για ολό­κλη­ρη τη Λ. Αμε­ρι­κή. Η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση νίκη­σε σε μια περί­ο­δο που η ύπαρ­ξη του σοσια­λι­στι­κού στρα­το­πέ­δου εξα­σφά­λι­ζε συν­θή­κες πρό­σφο­ρες για την εξά­λει­ψη των τελευ­ταί­ων κατά­λοι­πων της αποι­κιο­κρα­τί­ας. Ο οικο­νο­μι­κός και εμπο­ρι­κός απο­κλει­σμός είχε ξεκι­νή­σει από τον πρώ­το κιό­λας χρό­νο της Επα­νά­στα­σης. Με την πολι­τι­κή και οικο­νο­μι­κή υπο­στή­ρι­ξη των σοσια­λι­στι­κών χωρών η Κού­βα μπό­ρε­σε να κάνει σημα­ντι­κά βήμα­τα στην οικο­δό­μη­ση του σοσια­λι­σμού. Η βελ­τί­ω­ση του βιο­τι­κού επι­πέ­δου και η εξα­σφά­λι­ση υψη­λού επι­πέ­δου κοι­νω­νι­κών και πολι­τι­στι­κών υπη­ρε­σιών για όλο τον πλη­θυ­σμό του νησιού που επι­τεύ­χθη­καν είναι πράγ­μα­τα αδια­νό­η­τα, όχι μόνο για τις χώρες του Τρί­του Κόσμου, αλλά και για τις περισ­σό­τε­ρες μητρο­πό­λεις του καπι­τα­λι­σμού. Τα τελευ­ταία χρό­νια η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ υιο­θε­τεί κάθε χρό­νο ψηφί­σμα­τα με τερά­στια πλειο­ψη­φία κατά του εγκλη­μα­τι­κού απο­κλει­σμού, όπως π.χ. πέρυ­σι με 187 υπέρ και μόνο 3 κατά, με αντί­θε­τη ψήφο μόνο των ΗΠΑ, του Ισρα­ήλ και κάποιου τρί­του κρά­τους-σφρα­γί­δα. Και η ΕΕ όμως πήρε το 1996 τη λεγό­με­νη Κοι­νή Θέση για την Κού­βα, συν­δέ­ο­ντας εκβια­στι­κά την εφαρ­μο­γή όποιας οικο­νο­μι­κής συνερ­γα­σί­ας μαζί της με αλλα­γές στο κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κό και οικο­νο­μι­κό σύστη­μα της Κούβας».

Κατα­λή­γο­ντας ο Ν. Καραν­δρέ­ας τόνι­σε: «Η Κού­βα, 61 χρό­νια από τη Νίκη της Επα­νά­στα­σης, συνε­χί­ζει το δύσκο­λο ταξί­δι της. Είναι χώρα πραγ­μα­τι­κά ανε­ξάρ­τη­τη, είναι η από­δει­ξη πως η κατά­κτη­ση της αξιο­πρέ­πειας, της ελευ­θε­ρί­ας, της λαϊ­κής κυριαρ­χί­ας, της κοι­νω­νι­κής δικαιο­σύ­νης είναι δυνα­τή ακό­μα και απέ­να­ντι στον ισχυ­ρό­τε­ρο εχθρό. Έτσι, όπως ακρι­βώς δια­κή­ρυ­ξε η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του κου­βα­νι­κού λαού τον Φλε­βά­ρη του 1962, δεν είναι η ισχύς της που την κάνει μιση­τή στα μάτια των ιμπε­ρια­λι­στών, αλλά η δύνα­μη του παρα­δείγ­μα­τός της. Και αυτό το παρά­δειγ­μα μας δεί­χνει πως η πάλη για την ανε­ξαρ­τη­σία και την κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση είναι άρρη­κτα δεμέ­νη με την αλλη­λεγ­γύη στους αγώ­νες των λαών σ’ όλες τις γωνιές του κόσμου. Η μάχη που δίνει η Κού­βα είναι και δική μας μάχη, είναι υπό­θε­ση όλων των ανθρώ­πων που ανα­γνω­ρί­ζουν την τερά­στια προ­σφο­ρά της, τη στη­ρί­ζουν με κάθε δυνα­τό τρό­πο και απαι­τούν την άμε­ση άρση του γενο­κτό­νου απο­κλει­σμού».

Απάνθρωπο και δολοφονικό το εμπάργκο

Με τη σει­ρά του ο Γιάν­νης Κου­ρού­κλης, πρό­ε­δρος του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Κεφα­λο­νιάς — Ιθά­κης ανα­φέρ­θη­κε στο δια­χρο­νι­κό απο­κλει­σμό της Κού­βας όλα τα χρό­νια μετά την Επα­νά­στα­ση από μέρος των ΗΠΑ, της ΕΕ και των διά­φο­ρων συμ­μά­χων του, στην έντα­σή του τα τρία τελευ­ταία έτη και στις συνέ­πειές του, σημειώ­νο­ντας: «Το έτος 1996, ο πρό­ε­δρος Κλί­ντον υπο­γρά­φει ως συνέ­χεια των νομο­θε­τη­μά­των που θεσμο­θε­τού­σαν τον μέχρι τότε απο­κλει­σμό της Κού­βας, τον νόμο “για την Κου­βα­νι­κή Ελευ­θε­ρία και Δημο­κρα­τι­κή Αλλη­λεγ­γύη” ‑γνω­στό και σαν νόμο Helms-Burton, που με τα άρθρα 1 και 4 επε­κτεί­νει την εξω­ε­δα­φι­κή ισχύ των προη­γού­με­νων σχε­τι­κών νόμων και προ­ε­δρι­κών απο­φά­σε­ων. Η αντί­δρα­ση της ΕΕ, του Κανα­δά και άλλων χωρών στον νόμο Helms-Burton, που έθι­γε τα οικο­νο­μι­κά τους συμ­φέ­ρο­ντα, προ­κά­λε­σε την ανα­στο­λή της εφαρ­μο­γής του άρθρου 3 μέχρι την άνοι­ξη του 2019, δηλα­δή για περισ­σό­τε­ρο από 20 χρό­νια. Παράλ­λη­λα όμως, προ­φα­νώς στα πλαί­σια συμ­βι­βα­σμού και συνερ­γα­σί­ας με τις ΗΠΑ, η ΕΕ πήρε τη λεγό­με­νη Κοι­νή Θέση για την Κού­βα, συν­δέ­ο­ντας εκβια­στι­κά την εφαρ­μο­γή όποιας οικο­νο­μι­κής συνερ­γα­σί­ας με αλλα­γές στο κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κό και οικο­νο­μι­κό σύστη­μα της Κού­βας. Τα τρία τελευ­ταία χρό­νια έχου­με μια έξαρ­ση του απο­κλει­σμού ενά­ντια στην Κού­βα, με άμε­σες επι­δρά­σεις από την επι­βο­λή του μέσω τρί­των χωρών και σε ξένες επι­χει­ρή­σεις. Μετά την ανά­λη­ψη της προ­ε­δρί­ας των ΗΠΑ από τον Ντό­ναλντ Τραμπ, η θέση των ΗΠΑ όσον αφο­ρά την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση γίνε­ται όλο και πιο επιθετική.

Ο απο­κλει­σμός των ΗΠΑ προ­κά­λε­σε μόνο για το χρο­νι­κό διά­στη­μα από τον Απρί­λιο του 2017 έως τον Μάρ­τιο του 2018 απώ­λειες 4,321 δισ. δολα­ρί­ων στην οικο­νο­μία της Κού­βας, σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις του υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών της χώρας. Σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις της κου­βα­νι­κής κυβέρ­νη­σης και πάλι από τον Απρί­λιο του 2019 έως τον Μάρ­τιο του 2020 για πρώ­τη φορά οι οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις του απο­κλει­σμού των ΗΠΑ κατά της Κού­βας ξεπέ­ρα­σαν τα 5 δισ. δολά­ρια σε ένα έτος, ενώ από τον Απρί­λιο του 2019 έως τον Μάρ­τιο του 2020, αυτή η πολι­τι­κή προ­κά­λε­σε απώ­λειες μόνο στον τομέα της Υγεί­ας της τάξης των 160.260.880 δολα­ρί­ων. Αυτή η πολι­τι­κή επη­ρε­ά­ζει την εκτέ­λε­ση σημα­ντι­κών εθνι­κών προ­γραμ­μά­των, όπως η φρο­ντί­δα των μητέ­ρων και των παι­διών, η σοβα­ρή νοση­λεία ασθε­νών, το ολο­κλη­ρω­μέ­νο πρό­γραμ­μα για τον έλεγ­χο του καρ­κί­νου, καθώς και διά­φο­ρα προ­γράμ­μα­τα που στο­χεύ­ουν στην πρό­λη­ψη και τον έλεγ­χο των μη μετα­δο­τι­κών ασθενειών».

Και κατα­λή­γο­ντας επι­σή­μα­νε: «Σε αυτές τις συν­θή­κες που επι­κρα­τούν, γίνε­ται πλέ­ον φανε­ρό ότι είναι ακό­μη πιο επι­τα­κτι­κή ανά­γκη η ενδυ­νά­μω­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης μας στη σοσια­λι­στι­κή επα­νά­στα­ση και στην έμπρα­κτη στή­ρι­ξη της πάλης του κου­βα­νι­κού λαού για την υπε­ρά­σπι­ση της λαϊ­κής εξου­σί­ας, της κυριαρ­χί­ας, της αξιο­πρέ­πειας και των κατα­κτή­σε­ών του, το δυνά­μω­μα της δρά­σης μας με το παγκό­σμιο κίνη­μα αλλη­λεγ­γύ­ης ενά­ντια στον εγκλη­μα­τι­κό πολύ­μορ­φο απο­κλει­σμό που έχουν επι­βά­λει οι ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα, σε μια προ­σπά­θεια να στραγ­γα­λί­σουν την Επα­νά­στα­ση και τον σοσια­λι­σμό».

Πολύπλευρος ο πόλεμος από τις ΗΠΑ

Η εκδή­λω­ση συνε­χί­στη­κε με την τοπο­θέ­τη­ση του Από­στο­λου Σκού­φα, προ­έ­δρου του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης, ο οποί­ος ανα­φέρ­θη­κε στην επί­δρα­ση του απο­κλει­σμού στην αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού. Όπως είπε, «ο πόλε­μος των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα κατά τη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας είχε δύο βασι­κούς άξο­νες: Πρώ­τον τις οικο­νο­μι­κές και εμπο­ρι­κές επι­πτώ­σεις, δηλα­δή δυσκο­λί­ες στην εισα­γω­γή βασι­κών φαρ­μα­κευ­τι­κών και νοσο­κο­μεια­κών υλι­κών, πρώ­των υλών, καθώς και παρε­μπό­δι­ση του ιατρι­κού ερευ­νη­τι­κού έργου της Κού­βας και δεύ­τε­ρον η προ­πα­γάν­δα ενά­ντια στην Κού­βα και τις ιατρι­κές μπρι­γά­δες, όπως είναι η συκο­φά­ντη­ση μέσω των ΜΜΕ και δημο­σιευ­μά­των της διε­θνι­στι­κής προ­σφο­ράς της Κού­βας όπως είναι οι ιατρι­κές μπρι­γά­δες σε πάνω από 30 χώρες».

Ανέ­δει­ξε επί­σης ότι «ο απο­κλει­σμός έχει άμε­σες οικο­νο­μι­κές επι­πτώ­σεις στη χρη­μα­το­δό­τη­ση και ενί­σχυ­ση του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας καθώς και στην προ­μή­θεια βασι­κών υλι­κών που έχουν ανά­γκη τα κου­βα­νι­κά νοσο­κο­μεία και τα Ιατρι­κά Κέντρα για την αντι­με­τώ­πι­ση του κορο­νοϊ­ού. Εξαι­τί­ας του απο­κλει­σμού δυσχε­ραί­νε­ται η ανά­πτυ­ξη της Κου­βα­νι­κής Ιατρι­κής Έρευ­νας, διό­τι μια σει­ρά φαρ­μά­κων που παρά­γο­νται στην Κού­βα δεν είναι εφι­κτό να φτά­σουν σε πολ­λές χώρες, ώστε να ελεγ­χθούν για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά τους. Πέραν του Covid-19, η Κού­βα δεν έχει πρό­σβα­ση σε φαρ­μα­κευ­τι­κά σκευά­σμα­τα μεγά­λων εται­ρειών, που χρη­σι­μο­ποιού­νται για την κατα­πο­λέ­μη­ση μορ­φών καρ­κί­νου. Η πολι­τι­κή του απο­κλει­σμού των ΗΠΑ γίνε­ται ακό­μη πιο εγκλη­μα­τι­κή στην περί­ο­δο της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, που η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ θέλη­σε να στε­ρή­σει σκό­πι­μα τους Κου­βα­νούς από ανα­πνευ­στή­ρες, μάσκες, δια­γνω­στι­κά κιτ, προ­στα­τευ­τι­κά γυα­λιά, στο­λές, γάντια, αντι­δρα­στή­ρια και άλλα ανα­λώ­σι­μα απα­ραί­τη­τα για τη δια­χεί­ρι­ση αυτής της ασθέ­νειας. Τέλος, ένα άλλο χαρα­κτη­ρι­στι­κό των προ­βλη­μά­των που δημιουρ­γεί ο απο­κλει­σμός είναι το γεγο­νός ότι δυσκο­λεύ­ει ή παρα­κω­λύ­ει οικο­νο­μι­κές ενι­σχύ­σεις — δωρε­ές, που γίνο­νται από το εξω­τε­ρι­κό προς την Κού­βα. Μπλο­κά­ρο­νται δηλα­δή συναλ­λα­γές που γίνο­νται μέσω τρα­πε­ζι­κών συστη­μά­των αμε­ρι­κα­νι­κών συμφερόντων».

Η εκστρα­τεία των ΗΠΑ ενά­ντια στην Κού­βα ‑τόνι­σε ο Από­στο­λος Σκού­φας- εντά­θη­κε ιδιαί­τε­ρα τον και­ρό της παν­δη­μί­ας, με αιχ­μή την ιατρι­κή βοή­θεια που η Κού­βα προ­σφέ­ρει σε άλλες χώρες. Για την ανά­σχε­ση του προ­γράμ­μα­τος ιατρι­κής συνερ­γα­σί­ας της Κού­βας, οι ΗΠΑ έδω­σαν εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια βοή­θεια σε χώρες όπου εργά­ζο­νταν Κου­βα­νοί υγειο­νο­μι­κοί. Είναι μια διαρ­κής, ανή­θι­κη επί­θε­ση ενά­ντια στις κου­βα­νι­κές εκδη­λώ­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης προς τις χώρες που ζήτη­σαν τη συνερ­γα­σία της. Η ανά­δει­ξη της Κού­βας σε χώρα — πρω­τα­γω­νί­στρια της διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης εν μέσω της παν­δη­μί­ας του Covid-19 φαί­νε­ται πως ενό­χλη­σε πολύ. Οι εικό­νες των Κου­βα­νών για­τρών και νοση­λευ­τών στην Ιτα­λία και σε άλλες χώρες, όπου βρέ­θη­καν προ­κει­μέ­νου να συν­δρά­μουν στην κατα­πο­λέ­μη­ση της παν­δη­μί­ας, ήταν αρκε­τές για να ερε­θί­σουν τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά ένστι­κτα όσων βγά­ζουν σπυ­ριά ακού­γο­ντας τις λέξεις «σοσια­λι­σμός» και «διε­θνι­στι­κή αλλη­λεγ­γύη». Βάλ­θη­καν να απο­δεί­ξουν ότι η απο­στο­λή κου­βα­νι­κού ιατρι­κού προ­σω­πι­κού, της Διε­θνούς Ιατρι­κής Ταξιαρ­χί­ας HENRY REEVE, σε λαούς που το έχουν ανά­γκη δεν είναι πρά­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης, αλλά κίνη­ση που εξυ­πη­ρε­τεί ιδιο­τε­λείς οικο­νο­μι­κούς σκο­πούς της Κούβας».

Κλεί­νο­ντας την εισή­γη­σή του επι­σή­μα­νε: «Σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρο από ποτέ άλλο­τε, ο κου­βα­νι­κός λαός έχει ανά­γκη τη στή­ρι­ξη και την αλλη­λεγ­γύη μας, ώστε να συνε­χί­σει, παρά τα εμπό­δια και τις δυσκο­λί­ες, προς την κατεύ­θυν­ση του σοσια­λι­στι­κού δρό­μου ανά­πτυ­ξης, με σκο­πό την κομ­μου­νι­στι­κή κοι­νω­νία!».

Η Κούβα έχει και θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας

Κλεί­νο­ντας την εκδή­λω­ση, ο Νίκος Καραν­δρέ­ας τόνι­σε: «Ο αγώ­νας της κου­βα­νι­κής επα­νά­στα­σης συνε­χί­ζε­ται παρά τις αντι­ξο­ό­τη­τες. Ο απο­κλει­σμός δεν κατόρ­θω­σε να κατα­βά­λει την Επα­νά­στα­ση, την τραυ­μα­τί­ζει όμως συνέ­χεια, στε­ρώ­ντας της εκεί­νο το επί­πε­δο ανά­πτυ­ξης και ευμά­ρειας που απο­τε­λεί τη βάση για τη στή­ρι­ξη και την ανά­πτυ­ξη του σοσια­λι­σμού. Ο σοσια­λι­σμός στη Κού­βα παρα­μέ­νει ζωντα­νός χάρις ακρι­βώς σ’ αυτά τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά: Την επα­να­στα­τι­κό­τη­τα και τη συμ­με­το­χή της μεγά­λης πλειο­ψη­φί­ας του λαού στο χτί­σι­μο και την απο­φα­σι­στι­κή υπε­ρά­σπι­ση των νέων κοι­νω­νι­κών και οικο­νο­μι­κών δομών, το διε­θνι­σμό και την έμπρα­κτη αλλη­λεγ­γύη στους λαούς. Η Κού­βα έχει και θα έχει την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή μας, την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση των ανθρώ­πων της προ­ό­δου σ’ όλο τον κόσμο, που απαι­τούν με μια φωνή την άμε­ση άρση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού απο­κλει­σμού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο