Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα αντιστέκεται: Εκδήλωση-συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας το Σάββατο 30/9

Σήμε­ρα ο λαός της Κού­βας παλεύ­ει για να δια­φυ­λά­ξει και να διευ­ρύ­νει τις κοι­νω­νι­κές του κατα­κτή­σεις έχο­ντας έξι δεκα­ε­τί­ες οικο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού στην πλά­τη του, ενι­σχυ­μέ­νου με 243 νέες δια­τά­ξεις που επέ­βα­λε η κυβέρ­νη­ση Τραμπ και δια­τη­ρεί η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν. Οι ΗΠΑ μετα­χει­ρί­στη­καν την παν­δη­μία COVID-19 ως ευκαι­ρία για την ενί­σχυ­ση της πολιορ­κί­ας τους. Ακό­μα, έχουν χαρα­κτη­ρί­σει την Κού­βα ως «κρά­τος που υπο­θάλ­πει την τρο­μο­κρα­τία» με στό­χο τη διε­θνή της απομόνωση.

Η Ουά­σιγ­κτον πολε­μά αδιά­κο­πα την Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση με κάθε μέσο από το 1959, αφό­του ο εργα­ζό­με­νος λαός της χώρας αυτής πήρε την εξου­σία και τον δρό­μο της οικο­δό­μη­σης μιας κοι­νω­νί­ας σε σοσια­λι­στι­κές βάσεις. Στην πορεία ανέ­κτη­σε την εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία της χώρας του. Αυτό το παρά­δειγ­μα πασχί­ζει να αφα­νί­σει έκτο­τε η ιμπε­ρια­λι­στι­κή τάξη που κυβερ­νά στην Ουά­σιγ­κτον. Σε αυτό το παρά­δειγ­μα πρέ­πει να στα­θού­με αλληλέγγυοι.

Πώς αντι­με­τω­πί­ζουν τις σημε­ρι­νές προ­κλή­σεις ο εργα­ζό­με­νος λαός της Κού­βας, με τις μαζι­κές οργα­νώ­σεις και την επα­να­στα­τι­κή του κυβέρνηση;

Οι εκδόσεις Διεθνές Βήμα σας προσκαλούν σε ενημερωτική, ανοιχτή συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας Αραμίς Φουέντε Ερνάντες.

Σάβ­βα­το 30 Σεπτέμ­βρη στις 7.00 μ.μ, Βιβλιο­κα­φέ «Ένα­στρον», Σόλω­νος 101.

Θα συντο­νί­σει η Νατά­σα Τερ­λε­ξή, μέλος της συντα­κτι­κής ομά­δας του Διε­θνούς Βήματος.

Η πρό­σκλη­ση της εκδή­λω­σης στο Facebook: https://www.facebook.com/events/861784372330731

[email protected]
www.diethnesvima.com
210 8833002.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο