Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα αποτίει φόρο τιμής στη Vilma Espín

Μέχρι τις 20 Ιου­νί­ου, το νησί της επα­νά­στα­σης θα απο­τί­ει φόρο τιμής στη Vilma Espín Guillois, την επί­τι­μη πρό­ε­δρο της Ομο­σπον­δί­ας Κου­βα­νών Γυναι­κών (FMC), με αφορ­μή τον εορ­τα­σμό των 14 χρό­νων από το θάνα­τό της.

Αυτό ανέ­φε­ρε στην εφη­με­ρί­δα Granma η Osmayda Hernández Beleño, μέλος της Εθνι­κής Γραμ­μα­τεί­ας της FMC, ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι οι δρα­στη­ριό­τη­τες που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στις γει­το­νιές και τους χώρους δου­λειά θα γίνουν με όλα τα μέτρα προ­φύ­λα­ξης αντι-COVID-19.

Θα είναι και ευκαι­ρία να τιμή­σουν γυναί­κες και άνδρες –επι­στή­μο­νες του τομέα υγεί­ας και παρα­γω­γής τρο­φί­μων έχουν ενερ­γή συμ­με­το­χή στη μάχη με την παν­δη­μία, είπε.M 26 7

Η Βίλ­μα Εσπίν υπήρ­ξε ηγε­τι­κό στέ­λε­χος του Κινή­μα­τος της 26ης Ιου­λί­ου και από το 1958, μαχή­τρια στη Σιέ­ρα Μαέ­στρα, αξιω­μα­τι­κός στο 2ο ανα­το­λι­κό μέτω­πο Frank País (Φρανκ Παΐς).
Από την πρώ­τη μέρα του θριάμ­βου της Επα­νά­στα­σης το 1959, πάλε­ψε σκλη­ρά για τα δικαιώ­μα­τα και τη χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναι­κών, ιδρύ­ο­ντας την στις 23 Αυγού­στου 1960, την Ομο­σπον­δία Γυναι­κών (FMC) του νησιού της επανάστασηςVilma Espín Guillois Museo Memorial Vilma Espín

Πέθα­νε στην Αβά­να στις 18 Ιου­νί­ου 2007 και από τότε «ξεκου­ρά­ζε­ται» στο Μαυ­σω­λείο Frank País, στο Σαντιά­γο της Κούβας.


Πηγή + video

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο