Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα δεν παραδίνεται! 🚩«¡Aqui no se rinde nadie!»

Μετά το νέο στραγ­γα­λι­σμό από το αμε­ρι­κα­νι­κό εμπάρ­γκο ο πρό­ε­δρος του νησιού της επα­νά­στα­σης ανα­κοι­νώ­νει έκτα­κτα μέτρα στην Αβά­να λόγω της ενερ­γεια­κής κρί­σης |> Miguel Díaz-Canel |> «Όπως και τα τελευ­ταία 60 χρό­νια, η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα απο­τύ­χει και πάλι λόγω της αντί­στα­σης του λαού της και της διε­θνούς αλλη­λεγ­γύ­ης στη σοσια­λι­στι­κή Κούβα»

🔎  Η Κού­βα αντι­με­τω­πί­ζει για πολ­λο­στή φορά μια ενερ­γεια­κή κρί­ση, που έχει να κάνει με τις πολι­τι­κές της επι­λο­γές στη διε­θνή σκα­κιέ­ρα: οι ΗΠΑ προ­σπα­θούν να απο­κό­ψουν εντε­λώς τη χώρα από τα πετρέ­λαια και τα καύ­σι­μα. Όπως ανα­κοί­νω­σε ο Πρό­ε­δρος Miguel Díaz-Canel την Τετάρ­τη 11-Σεπ (τοπι­κή ώρα), στο τηλε­ο­πτι­κό πρό­γραμ­μα «Η Στρογ­γυ­λή Τρά­πε­ζα», «κανέ­να πετρε­λαιο­φό­ρο προς το παρόν σε λιμά­νι του νησιού — δεν αφή­νουν να περά­σει ούτε ένα λίτρο καυ­σί­μου», μόνο «το Σάβ­βα­το ανα­μέ­νε­ται ένα πλοίο» και μετά «επό­με­νη παρά­δο­ση, στο τέλος του μήνα»

🔎  Έτσι, ανα­κοί­νω­σε μέτρα έκτα­κτης ανά­γκης και κάλε­σε τους κατοί­κους να εξοι­κο­νο­μή­σουν ενέρ­γεια προ­κει­μέ­νου να φτά­σουν για το Σεπτέμ­βριο τα υπάρ­χο­ντα απο­θέ­μα­τα. Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια ‑συνέ­χι­σε, δεν πρέ­πει να δια­κό­πτε­ται στο μέτρο του δυνα­τού, αυτό για­τί θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει σε σημεία συμ­φό­ρη­σης στις δημό­σιες μετα­φο­ρές και τη μετα­φο­ρά εμπο­ρευ­μά­των. Δεν υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα με τη δια­τρο­φή, δια­βε­βαί­ω­σε, ανα­κοι­νώ­νο­ντας ότι η κατά­στα­ση θα χαλα­ρώ­σει και πάλι τον επό­με­νο μήνα. «Τα καλά νέα είναι ότι όλες οι συμ­βά­σεις παρα­δό­σε­ων τον Οκτώ­βριο είναι εγγυ­η­μέ­νες», δήλω­σε ο αρχη­γός του κρά­τους. «Δεν είμα­στε σε μια νέα ειδι­κή περί­ο­δο και η σημε­ρι­νή κατά­στα­ση δεν έχει καμία σχέ­ση με τις δικές μας ελλεί­ψεις, αλλά με εξω­ε­δα­φι­κές πολι­τι­κές των κυβερ­νή­σε­ων των ΗΠΑ που επη­ρε­ά­ζουν τον λαό μας».

Jungewelt logo

🔻 Όπως είναι γνω­στό, η κυβέρ­νη­ση Τράμπ έχει σφί­ξει το εμπο­ρι­κό και οικο­νο­μι­κό εμπάρ­γκο, τους τελευ­ταί­ους μήνες, που επι­βλή­θη­κε πριν από περί­που 60 χρό­νια κατά της Κού­βας🔻 
🔻 Μακρο­πρό­θε­σμα, η Ουά­σιγ­κτον ισχυ­ρί­ζε­ται ότι προ­τί­θε­ται να ανα­τρέ­ψει ή του­λά­χι­στον να απο­στα­θε­ρο­ποι­ή­σει τη σοσια­λι­στι­κή κυβέρ­νη­ση του νησιού της επα­νά­στα­σης, ενώ
🔻 Βρα­χυ­πρό­θε­σμα και μεσο­πρό­θε­σμα, πάνω απ΄ όλα, πρέ­πει να δυσκο­λευ­τούν οι πολι­τι­κές και οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις μετα­ξύ της Κού­βας και των προ­ο­δευ­τι­κών κυβερ­νή­σε­ων Βενε­ζου­έ­λας και Νικαράγουας.
🔻 Για να εντεί­νουν περαι­τέ­ρω την πίε­ση, οι ΗΠΑ είχαν ανα­κοι­νώ­σει στα μέσα του έτους την από­φα­ση να στε­ρέ­ψουν τη ροή πετρε­λαί­ου: έτσι το Υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών των ΗΠΑ επέ­βα­λε αρχι­κά κυρώ­σεις στις ναυ­τι­λια­κές εται­ρεί­ες στη Λιβε­ρία, στις Νήσους Μάρ­σαλ και στην Ιτα­λία, των οποί­ων τα δεξα­με­νό­πλοια παρεί­χαν αργό πετρέ­λαιο από τη Βενε­ζου­έ­λα στην Κούβα.
Ορι­σμέ­νες εται­ρεί­ες ανα­γκά­στη­καν να τερ­μα­τί­σουν τις υπάρ­χου­σες συμ­βά­σεις ναύλωσης.
🔎  Η κυβέρ­νη­ση στην Αβά­να δεν πιά­στη­κε εξ απί­νης: «Πρέ­πει να είμα­στε προ­ε­τοι­μα­σμέ­νοι για το χει­ρό­τε­ρο», ήδη από τον Απρί­λιο είχε προει­δο­ποι­ή­σει τον λαό ο Raúl Castro, πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΚούβας.
🔻 Τώρα, η Ουά­σινγ­κτον θέλει να ολο­κλη­ρώ­σει τον κλοιό γύρω από το νησί και να απο­δυ­να­μώ­σει περαι­τέ­ρω την οικο­νο­μία της χώρας για να ανα­γκά­σει την Αβά­να σε πολι­τι­κές παρα­χω­ρή­σεις, είπε ο Miguel Díaz-Canel αξιο­λο­γώ­ντας την κατάσταση.
(και συνέχισε)
🚩 Η Κού­βα βρί­σκε­ται ξανά μπρο­στά στην «εναλ­λα­κτι­κή», που δια­τύ­πω­σε ο Φιντέλ «Patria o Muerte» (πατρί­δα ή θάνα­τος), όταν στη­ρί­χτη­κε στην αντο­χή του λαού, που σε κρί­σι­μες κατα­στά­σεις, ενερ­γού­σε πάντο­τε σύμ­φω­να με το σύν­θη­μα «¡Aqui no se rinde nadie!» δεί­τε εδώ |>  [1] <| — |>  [2] <| — |>  [3] <|📌Jungewelt - Kuba

🚩 Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα αποτύχει και πάλι, όπως έχει για 60 χρόνια, μπροστά στην αντίσταση της Κούβας και τη διεθνή αλληλεγγύη 📌

Volker Hermsdorf |> [πηγή]


Δεί­τε επί­σης [cubadebate.cu] Ο Πρό­ε­δρος Díaz-Canel ενη­με­ρώ­νει για τα άμε­σα και βρα­χυ­πρό­θε­σμα μέτρα σχε­τι­κά με την ενερ­γεια­κή κατά­στα­ση στην Κούβα

Revolución cubana

 • Προ­σπα­θούν να απο­τρέ­ψουν την πρό­σβα­ση των καυ­σί­μων στην Κούβα
 • Η κατα­νό­η­ση και η υπο­στή­ρι­ξη αυτών των μέτρων είναι απαραίτητη.
 • Σκε­φτεί­τε και ενερ­γή­στε δια­φο­ρε­τι­κά: Ενερ­γο­ποι­ή­στε τη δημιουρ­γι­κό­τη­τα και δώστε λύσεις
 • Δεν είναι μια επι­στρο­φή σε μια ειδι­κή περί­ο­δο, έχου­με ισχυ­ρές δυνά­μεις που δεν υπήρ­χαν πριν
 • Η Κού­βα δεν είναι απο­μο­νω­μέ­νη ούτε μακριά
 • Για­τί είναι μια τρέ­χου­σα κατάσταση;
 • Προ­σα­να­το­λι­σμοί στο σημε­ρι­νό πλαί­σιο: εξοι­κο­νό­μη­ση πόρων
 • Απο­τα­μιεύ­σεις, στρα­τη­γι­κή λέξη στον κρα­τι­κό και οικι­στι­κό τομέα
 • Εντο­πί­στε τους πόρους που χρειά­ζο­νται περισσότερο
 • Προ­τε­ραιό­τη­τες στη μεταφορά
 • Λαέ της Κού­βας: και πάλι μπρο­στά στο ¡Patria o Muerte!
 • Σε βίντεο, η ομι­λία προς το λαό του προ­έ­δρου Díaz-Canel

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog


Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο