Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα είπε «ΝΑΙ» στο νέο Σύνταγμα

Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου, η πρό­ε­δρος της Εθνι­κής Εκλο­γι­κής Επι­τρο­πής (CEN) Alina Balseiro Gutiérrez, επι­βε­βαί­ω­σε ότι, σύμ­φω­να με προ­κα­ταρ­κτι­κά στοι­χεία, το νέο Σύνταγ­μα εγκρί­θη­κε με 86,85% των ψήφων (granma.cu)

Στο δημο­ψή­φι­σμα της 24ης Φεβρουα­ρί­ου, 6.816.000 Κου­βα­νοί επι­κύ­ρω­σαν το νέο Σύνταγ­μα της Δημο­κρα­τί­ας, 73,3% των πάνω από 16 ετών εγγε­γραμ­μέ­νων ψηφοφόρων.

Η Alina Balseiro, δήλω­σε στους Κου­βα­νούς και ξένους δημο­σιο­γρά­φους ότι σύμ­φω­να με εκτι­μή­σεις από τα επί­ση­μα πρώ­τα στοι­χεία, το ΟΧΙ δεν υπερ­βαί­νει τις 706.400 ψήφους 7,7% των εγγεγραμμένων.

Όσον αφο­ρά τον αριθ­μό των ψηφο­φό­ρων, ήταν 7.848.000 δηλ. 84,4%  ‑λευ­κά 198.674 (2,54%) & άκυ­ρα 127.100 (1,68%)

εδώ |>το Νέο Σύνταγ­μα<|

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο