Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα η πρώτη χώρα στον κόσμο που εξάλειψε την μετάδοση του ιού HIV του AIDS

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας κήρυ­ξε επί­ση­μα την Κού­βα την πρώ­τη χώρα στον κόσμο που εξά­λει­ψε την μετά­δο­ση του ιού HIV του AIDS και της σύφι­λης από τη μητέ­ρα στο παιδί.

«Η εξά­λει­ψη της μετά­δο­σης ενός ιού είναι ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα επι­τεύγ­μα­τα στο θέμα της δημό­σιας υγεί­ας», δήλω­σε η Μάρ­γκα­ρετ Τσαν, γενι­κή διευ­θύ­ντρια του ΠΟΥ. «Είναι μια μεί­ζο­νος σημα­σί­ας νίκη στον μακρύ αγώ­να μας κατά του ιού της ανθρώ­πι­νης ανο­σο­ποι­η­τι­κής ανε­πάρ­κειας και των σεξουα­λι­κά μετα­δι­δό­με­νων λοι­μώ­ξε­ων, καθώς και ένα σημα­ντι­κό βήμα προς τον στό­χο μιας γενιάς χωρίς AIDS».

Η επι­τυ­χία αυτή της Κού­βας «δεί­χνει ότι μια οικου­με­νι­κή πρό­σβα­ση σε ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή κάλυ­ψη είναι δυνα­τή και πράγ­μα­τι είναι το κλει­δί της επιτυχία,ς ακό­μη και για την κατα­πο­λέ­μη­ση τόσο τερά­στιων προ­κλή­σε­ων όπως το AIDS», υπο­γράμ­μι­σε η δρ Καρί­σα Ετιέν, διευ­θύ­ντρια του Πανα­με­ρι­κα­νι­κού Οργα­νι­σμού Υγείας.

Η εξά­λει­ψη της μετά­δο­σης του ιού από τη μητέ­ρα στο παι­δί «απο­δει­κνύ­ει ότι είναι δυνα­τόν να τερ­μα­τι­στεί η παν­δη­μία του AIDS και ανα­μέ­νου­με η Κού­βα να είναι, ανά­με­σα σε πολ­λές χώρες, η πρώ­τη που επι­τυγ­χά­νει να τερ­μα­τί­σει την επι­δη­μία αυτή στα παι­διά», δήλω­σε ο Μισέλ Σιντι­μπέ, γενι­κός διευ­θυ­ντής του Προ­γράμ­μα­τος του ΟΗΕ για την κατα­πο­λέ­μη­ση του AIDS (UNAIDS).

Σύμ­φω­να με τον ΠΟΥ, σχε­δόν 1,4 εκα­τομ­μύ­ριο γυναί­κες που έχουν προ­σβλη­θεί από τον HIV κυο­φο­ρούν κάθε χρό­νο παγκο­σμί­ως, στην πλειο­νό­τη­τά τους βρί­σκο­νται στις ανα­πτυσ­σό­με­νες χώρες και κυρί­ως στην υπο­σα­χά­ρεια Αφρι­κή. Χωρίς αντι­ρε­τροϊ­κή θερα­πευ­τι­κή αγω­γή, οι γυναί­κες αυτές δια­τρέ­χουν από 15 έως 45% κίν­δυ­νο να μετα­δώ­σουν τον HIV στο παι­δί τους κατά τη διάρ­κεια της κύη­σης, του τοκε­τού ή δίνο­ντας αίμα.

Ωστό­σο, αυτός ο κίν­δυ­νος έχει σχε­δόν εξα­λει­φθεί, έχο­ντας περιο­ρι­στεί σε λίγο παρα­πά­νω από 1%, όταν η μητέ­ρα λαμ­βά­νει αντι­ρε­τροϊ­κά φάρ­μα­κα κατά τη διάρ­κεια της κύη­σης όπως και το παι­δί αμέ­σως μετά τη γέν­νη­σή του. Ο αριθ­μός των παι­διών που γεν­νιού­νται ορο­θε­τι­κά κάθε χρό­νο έχει σχε­δόν μειω­θεί στο ήμι­συ από το 2009, περ­νώ­ντας από τις 400.000 εκεί­νη τη χρο­νιά στις 240.000 το 2013.

Οι προ­σπά­θειες όμως πρέ­πει να εντα­θούν για την επί­τευ­ξη του σημε­ρι­νού στό­χου που είναι λιγό­τε­ρα από 40.000 παι­διά να προ­σβάλ­λο­νται με τον HIV από τη μητέ­ρα τους ετη­σί­ως, επι­ση­μαί­νουν οι ειδικοί.

Πηγή: Ναυ­τε­μπο­ρι­κή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο