Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα καταδικάζει το πραξικόπημα στη Βολιβία

Ο πρό­ε­δρος της Κού­βας, Miguel Díaz-Canel, κατα­δί­κα­σε το πρα­ξι­κό­πη­μα  ενα­ντί­ον του Βολι­βια­νού ομό­λο­γό του, Evo Morales, μια ενέρ­γεια που περι­γρά­φε­ται ως βίαιη και δειλή.

Μέσω του ο Κου­βα­νός πρό­ε­δρος κάλε­σε τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα να κινη­το­ποι­η­θεί “για τη ζωή και την ελευ­θε­ρία του Evo”.

Σημειώ­νου­με ότι τις τελευ­ταί­ες ΄ρες κυκλο­φο­ρεί η είδη­ση περι εντάλ­μα­τος σύλ­λη­ψης του Έβο Μορά­λες κάτι που προς το παρόν δια­ψεύ­δει ο αρχη­γός της Αστυνομίας.

volivia25

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο