Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα μεταξύ σφύρας και άκμονος μπροστά στην ενεργειακή κρίση

Συνε­χής είναι ο προ­βλη­μα­τι­σμός, μπρο­στά στο πρό­βλη­μα επί­τευ­ξης ενερ­γεια­κής κυριαρ­χί­ας του νησιού της επα­νά­στα­σης _παίρνοντας υπό­ψη –σύμ­φω­να και με την Granma, επί­ση­μο όργα­νο του ΚΚ Κού­βας, πως οι Μεγά­λες Αντίλ­λες κατα­να­λώ­νουν οκτώ εκα­τομ­μύ­ρια τόνους καυ­σί­μων ετη­σί­ως και παρά­γουν μόνο τρία: όπως ανα­φέ­ρει σε τίτλους «είναι απα­ραί­τη­το να λει­τουρ­γή­σου­με σύμ­φω­να με τις στρα­τη­γι­κές αρχές επί­τευ­ξης ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της αντι­κα­τά­στα­σής τους με ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας» _σσ. ως εδώ καλά, αν και οι ΑΠΕ αφε­νός δεν είναι πανά­κεια και αφε­τέ­ρου, οδη­γού σε έναν φαύ­λο αντι­θέ­σε­ων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κολοσ­σών σε παγκό­σμιο επί­πε­δο –βλ και στη συνέχεια

Με γνώ­μο­να την ενερ­γεια­κή κυριαρ­χία _συνεχίζει η Granma, η χώρα ανα­ζη­τά εναλ­λα­κτι­κές λύσεις για την αύξη­ση της παρα­γω­γής εθνι­κού αργού πετρε­λαί­ου που χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε θερ­μοη­λε­κτρι­κές μονά­δες και αερί­ου που εξο­ρύσ­σε­ται από πετρε­λαιο­πη­γές, προ­κει­μέ­νου να μπει σε ευνοϊ­κή πορεία στο Εθνι­κό Ηλε­κτρι­κό Σύστη­μα (Sistema Eléctrico Nacional _SEN).
σσ. Όπως φαί­νε­ται στο σύν­δε­σμο, υπάρ­χει καθη­με­ρι­νή πλέ­ον ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου όπου ανα­φέ­ρε­ται (πχ. για χτες) _η υπη­ρε­σία επη­ρε­ά­στη­κε λόγω ελλείμ­μα­τος από τις 09:19 έως τις 00:30 (…) Η μονά­δα 1 του CTE Santa Cruz και η μονά­δα 2 του CTE Felton είναι εκτός λει­τουρ­γί­ας λόγω βλά­βης. Η μονά­δα 8 του Mariel CTE και η μονά­δα 6 του Nuevitas CTE βρί­σκο­νται υπό συντή­ρη­ση. (…) Περιο­ρι­σμοί στη θερ­μι­κή παρα­γω­γή, σε 74 μονά­δες, Mariel, Moa & Santiago de Cuba, είναι εκτός λει­τουρ­γί­ας λόγω καυ­σί­μων, 5 μονά­δες χαμη­λής κάλυ­ψης (63 MW). δια­θε­σι­μό­τη­τα 2.413 MW _ μέγι­στη ζήτη­ση 2.700 MW  (κλπ)

(Granma )
Ένα παρά­δειγ­μα του προ­βλή­μα­τος είναι η ανά­κτη­ση, από ειδι­κούς της Unión Cuba-Petróleo (Cupet), του πηγα­διού Canasí, εκεί­νου με την υψη­λό­τε­ρη παρα­γω­γή φυσι­κού αερί­ου στην Κού­βα, το οποίο παρέ­λυ­σε πλή­ρως ενώ παρεί­χε 450–500.000 m3 ημε­ρη­σί­ως στην Energás..

Σύμ­φω­να με ανα­φο­ρά από το κου­βα­νι­κό κανά­λι ειδή­σε­ων, αυτή η επί­πτω­ση, τέτοια επο­χή, αντι­στοι­χεί στα~60mw που στα­μά­τη­σαν να παρά­γο­νται στο εργο­στά­σιο του Puerto Escondido, σε ανα­μο­νή λει­τουρ­γί­ας του, αφού ολο­κλη­ρω­θούν οι εργασίες.

Ομοί­ως, ξεχω­ρί­ζουν τα έργα για γεώ­τρη­ση πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου στο βόρειο τμή­μα της δυτι­κής περιο­χής του νησιού, σε ανα­ζή­τη­ση απο­θε­μά­των αργού πετρε­λαί­ου και συμπυ­κνω­μέ­νου φυσι­κού αερί­ου. Ο σκο­πός αυτός είναι εμφα­νής στη μεγα­λύ­τε­ρη ορι­ζό­ντια γεώ­τρη­ση, στο πηγά­δι Varadero 1012, που θεω­ρεί­ται τεχνο­λο­γι­κό επί­τευγ­μα, του οποί­ου το μήκος ξεπερ­νά τα 8.000μ, ενώ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και νέα στο ίδιο κοί­τα­σμα, που ανα­μέ­νε­ται να φτά­σει σε βάθος 7.400μ.

Σε αυτή την προ­σπά­θεια, ένα άλλο από τα πιο ακρι­βή μονο­πά­τια είναι η εγκα­τά­στα­ση, έως το 2028, 92 φωτο­βολ­ταϊ­κών ηλια­κών πάρ­κων, δυνα­μι­κό­τη­τας 2.000mw ισχύ­ος (πάνω από 20mw το καθέ­να), για τα οποία ήδη γίνο­νται οι μελέ­τες, χωμα­τουρ­γι­κά κλπ. Δεδο­μέ­νου λοι­πόν ότι οι Μεγά­λες Αντίλ­λες κατα­να­λώ­νου­με οκτώ εκα­τομ­μύ­ρια τόνους καυ­σί­μων ετη­σί­ως και παρά­γου­με μόνο τρία, είναι απα­ραί­τη­το να λει­τουρ­γή­σου­με σύμ­φω­να με τις στρα­τη­γι­κές αρχές της επί­τευ­ξης ανε­ξαρ­τη­σί­ας και της αντι­κα­τά­στα­σής τους με ανα­νε­ώ­σι­μες πηγές ενέρ­γειας _άλλη λύση δεν υπάρχει

Ατέχνως info

ΑΠΕ

 • Αιο­λι­κή ενέρ­γεια: Στην υπη­ρε­σία του ανθρώ­που από τα αρχαία χρό­νια έχει αρχί­σει να χρη­σι­μο­ποιεί­ται ευρέ­ως για ηλε­κτρο­πα­ρα­γω­γή _αρκεί να υπάρ­χουν κατάλ­λη­λα σημεία με ισχυ­ρούς ανέμους
 • Ηλια­κή ενέρ­γεια: Χρη­σι­μο­ποιεί­ται περισ­σό­τε­ρο για περιο­ρι­σμέ­νες θερ­μι­κές εφαρ­μο­γές (ηλια­κοί θερ­μο­σί­φω­νες), ενώ η χρή­ση της για την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­σμού έχει αρχί­σει να κερ­δί­ζει έδα­φος τελευ­ταία (ηλια­κά πάρκα)
 • Υδραυ­λι­κή ενέρ­γεια. Είναι τα γνω­στά υδροη­λε­κτρι­κά έργα, που στο πεδίο των ήπιων μορ­φών ενέρ­γειας εξει­δι­κεύ­ο­νται περισ­σό­τε­ρο στα μικρά υδροη­λε­κτρι­κά και είναι πολύ δια­δε­δο­μέ­νη μορ­φή ανα­νε­ώ­σι­μης ενέρ­γειας έχο­ντας μεγα­λύ­τε­ρη από­δο­ση και φιλι­κό­τε­ρη επί­δρα­ση στο περι­βάλ­λον σε σχέ­ση με τους θερ­μι­κούς σταθ­μούς και φυσι­κά με τους πυρη­νι­κούς. Βέβαια προ­ϋ­πο­θέ­τει ύπαρ­ξη λεκα­νών νερού, τεχνη­τών λιμνών κλπ.
 • Βιο­μά­ζα. Χρη­σι­μο­ποιεί τους υδα­τάν­θρα­κες των φυτών (κυρί­ως απο­βλή­των της βιο­μη­χα­νί­ας ξύλου, τρο­φί­μων ζωο­τρο­φών και της βιο­μη­χα­νί­ας ζάχα­ρης), με σκο­πό την απο­δέ­σμευ­ση της ενέρ­γειας που δεσμεύ­τη­κε από το φυτό με τη φωτο­σύν­θε­ση. Ακό­μα μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν αστι­κά από­βλη­τα και απορ­ρίμ­μα­τα. Είναι μια πηγή ενέρ­γειας με πολ­λές δυνα­τό­τη­τες και εφαρ­μο­γές, που πιθα­νά να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί πλα­τιά στο μέλλον.
 • Γεω­θερ­μι­κή ενέρ­γεια. Προ­έρ­χε­ται από τη θερ­μό­τη­τα που παρά­γε­ται από τη ραδιε­νερ­γό απο­σύν­θε­ση των πετρω­μά­των της Γης και είναι εκμε­ταλ­λεύ­σι­μη εκεί όπου η θερ­μό­τη­τα αυτή ανε­βαί­νει με φυσι­κό τρό­πο στην επι­φά­νεια, πχ. στους θερ­μο­πί­δα­κες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί είτε απευ­θεί­ας για θερ­μι­κές εφαρ­μο­γές, είτε για την παρα­γω­γή ηλε­κτρι­σμού. Η Ισλαν­δία πχ. καλύ­πτει το 80–90% των ανα­γκών της
 • Ενέρ­γεια από τη θάλασσα 
  • Ενέρ­γεια από παλίρ­ροιες: Εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται τη βαρύ­τη­τα του Ήλιου και της Σελή­νης, που προ­κα­λεί ανύ­ψω­ση της στάθ­μης του νερού. Το νερό απο­θη­κεύ­ε­ται καθώς ανε­βαί­νει και για να ξανα­κα­τέ­βει ανα­γκά­ζε­ται να περά­σει μέσα από μια τουρ­μπί­να, παρά­γο­ντας ηλε­κτρι­σμό. Έχει εφαρ­μο­στεί στην Αγγλία, τη Γαλ­λία, τη Ρωσία και αλλού.
  • Ενέρ­γεια από κύμα­τα: Εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται την κινη­τι­κή ενέρ­γεια των κυμά­των της θάλασσας.
  • Ενέρ­γεια από τους ωκε­α­νούς: Εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται τη δια­φο­ρά θερ­μο­κρα­σί­ας ανά­με­σα στα στρώ­μα­τα του ωκε­α­νού, κάνο­ντας χρή­ση θερ­μι­κών κύκλων. Βρί­σκε­ται στο στά­διο της έρευ­νας τέλος
 • Ωσμω­τι­κή ενέρ­γεια: Η ανά­μει­ξη γλυ­κού και θαλασ­σι­νού νερού απε­λευ­θε­ρώ­νει μεγά­λες ποσό­τη­τες ενέρ­γειας, όπως συμ­βαί­νει όταν ένα ποτά­μι εκβά­λει στον ωκε­α­νό. Η ενέρ­γεια αυτή ονο­μά­ζε­ται ωσμω­τι­κή (ή γαλά­ζια) και ανα­κτά­ται όταν το νερό του ποτα­μού και το θαλασ­σι­νό νερό είναι δια­χω­ρι­σμέ­να από μια ημι­δια­πε­ρα­τή μεμ­βρά­νη και το γλυ­κό νερό περ­νά­ει μέσω αυτής

Αύγου­στος 2022
ΚΟΥΒΑ: Εκτός ελέγ­χου η πυρ­κα­γιά σε πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις στο Ματάν­σας, 100 χιλιό­με­τρα ανα­το­λι­κά της Αβά­νας, ενώ οι αρχές ανα­κοί­νω­σαν χτες ότι μια τρί­τη δεξα­με­νή κατα­στρά­φη­κε από τις φλό­γες. Όλα ξεκί­νη­σαν όταν ένας κεραυ­νός χτύ­πη­σε μια από τις οκτώ δεξα­με­νές των εκεί πετρε­λαϊ­κών (σύμ­φω­να με τη δια­χει­ρί­στρια εται­ρεία, περιεί­χε 26.000m3 αργού πετρε­λαί­ου ~50% της χωρη­τι­κό­τη­τάς της) και στη συνέ­χεια, τυλί­χθη­κε στις φλό­γες μια δεύ­τε­ρη δεξα­με­νή, η οποία περιεί­χε 52.000 m3 μαζούτ.Παρά τη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση των πυρο­σβε­στών με τη συν­δρο­μή ελι­κο­πτέ­ρων, ακο­λού­θη­σε νέα ισχυ­ρή έκρη­ξη, υπο­χρε­ώ­νο­ντας τις αρχές να δια­τά­ξουν την άμε­ση εκκέ­νω­ση της περιο­χής. Στη συνέ­χεια πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις από το Μεξι­κό και τη Βενε­ζου­έ­λα σπεύ­δουν σε βοή­θεια, μετα­φέ­ρο­ντας ειδι­κούς στην αντι­με­τώ­πι­ση πυρ­κα­γιών σε πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις και τόνους πυρο­σβε­στι­κού αφρού.

ΚΟΥΒΑ: Εκτός ελέγ­χου η πυρ­κα­γιά σε πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις (ΦΩΤΟ)

Από την πρώ­τη στιγ­μή εκφρά­στη­κε αλλη­λεγ­γύη από χώρες της περιο­χής, ενώ μετά από έκκλη­ση για βοή­θεια από την κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση υπήρ­ξε συν­δρο­μή με εξει­δι­κευ­μέ­νους εργα­ζό­με­νους στην πετρε­λαιο­βιο­μη­χα­νία και με μέσα (βοή­θεια έφτα­σε στον τόπο της κατα­στρο­φής από το Μεξι­κό, τη Βενε­ζου­έ­λα, τη Νικα­ρά­γουα, την Αργε­ντι­νή, τη Χιλή, τη Ρωσία ενώ από τις ΗΠΑ πρό­σφε­ραν τεχνι­κές συμβουλές).
Ο πύρι­νος εφιάλ­της ήρθε τρεις μήνες μετά την έκρη­ξη στο ξενο­δο­χείο Saratoga της Αβά­νας, από την οποία έχα­σαν τη ζωή τους 46 άνθρω­ποι – και περισ­σό­τε­ροι από 50 τραυματίστηκαν.

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ της ΚΕ του ΚΚΕ: Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στο ΚΚ Κού­βας για τη φωτιά σε πετρε­λαϊ­κές εγκαταστάσεις

Η Κούβα σβήνει τον δημόσιο φωτισμό 
καθώς επιδεινώνεται η ενεργειακή κρίση

5 Μαρ­τί­ου 2024 (Reuters)
Η Κού­βα έχει απε­νερ­γο­ποι­ή­σει σχε­δόν τα τρία τέταρ­τα του δημό­σιου φωτι­σμού κατά τις ώρες αιχ­μής για να αντι­με­τω­πί­σει την αυξα­νό­με­νη έλλει­ψη ενέρ­γειας, ανέ­φε­ραν τα κρα­τι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, καθώς δια­φαί­νο­νται ελπί­δες να αντι­στρα­φεί μια βαθύ­τε­ρη κρί­ση. Οι δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, που δια­τα­ράσ­σουν την καθη­με­ρι­νή ζωή και την οικο­νο­μία, ταλαι­πω­ρούν τη χώρα εδώ και αρκε­τά χρό­νια, αλλά έχουν επι­δει­νω­θεί τους τελευ­ταί­ους μήνες λόγω της έλλει­ψης καυ­σί­μων και της ανά­γκης δια­τή­ρη­σης (ημι)κατεστραμμένων υπο­δο­μών. Ο αρμό­διος υπουρ­γός ανέ­φε­ρε ότι το μέτρο ήταν ένα από τα πολ­λά που περιε­λάμ­βα­νε το κλεί­σι­μο χιλιά­δων κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών και τη μετα­τό­πι­ση της παρα­γω­γής για να μειω­θούν οι δια­κο­πές ρεύ­μα­τος, με την εξαρ­τώ­με­νη από τις εισα­γω­γές χώρα να έχει βυθι­στεί σε κρί­ση που έχει δει το ΑΕΠ να μειώ­νε­ται κατά 10% από το 2019.

Κού­βα πυρ­κα­γιά στο Matanzas: οι τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις ‑βοή­θεια και από τη Βολιβία

Βέβαια να παρ­θούν υπό­ψη οι κυρώ­σεις των ΗΠΑ από την επο­χή του Τραμπ και νωρί­τε­ρα που στο­χεύ­ουν στον του­ρι­σμό, τις ιατρι­κές υπη­ρε­σί­ες και τα εμβά­σμα­τα των εισερ­χό­με­νων σε ξένο συνάλ­λαγ­μα και επι­δει­νώ­θη­καν από την παν­δη­μία, ενώ η έλλει­ψη συναλ­λάγ­μα­τος για την εισα­γω­γή τρο­φί­μων, φαρ­μά­κων, καυ­σί­μων και άλλων βασι­κών ειδών φαί­νε­ται να έχει επι­δει­νω­θεί μέχρι στιγ­μής φέτος, σύμ­φω­να με επί­ση­μα στοιχεία.
Ο υπουρ­γός ανέ­φε­ρε ότι στην Κού­βα έχουν φτά­σει μόνο το 46% των προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων εισα­γω­γών καυ­σί­μων, προ­κα­λώ­ντας μακρο­χρό­νιες δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε όλη τη χώρα, με εξαί­ρε­ση _όσο γίνε­ται την πρω­τεύ­ου­σα Αβά­να, ενώ μια τηλε­φω­νι­κή έρευ­να σε 5 από τις 14 επαρ­χί­ες έδει­ξε ότι οι κάτοι­κοι αντι­με­τώ­πι­ζαν καθη­με­ρι­νά δια­κο­πές ρεύ­μα­τος 6–12 ώρες.

Στο μετα­ξύ ακρι­βό­τε­ρα μέχρι 500% είναι τα καύ­σι­μα από 1η –Φεβ, μετά το στα­δια­κό τέλος στις επι­δο­τού­με­νες τιμές — σχε­δόν σε όλα τα βασι­κά αγα­θά και υπη­ρε­σί­ες _«Η χώρα δεν μπο­ρεί να δια­τη­ρή­σει την τιμή των καυ­σί­μων, η οποία είναι η φθη­νό­τε­ρη στον κόσμο», δήλω­σε ο υπουρ­γός Οικο­νο­μί­ας (σσ. ήταν 20 σεντς)

Μοι­ρα­στεί­τε το:
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο