Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα μεταξύ των κρατών που ηγούνται παγκοσμίως του εμβολιασμού κατά του COVID-19

Κούβα μεταξύ των κρατών που ηγούνται παγκοσμίως του εμβολιασμού κατά του COVID 19 3
Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία που δημο­σί­ευ­σε το Minsap (σσ. Υπουρ­γείο Δημό­σιας Υγεί­ας της Κού­βας), μέχρι τις 26 Σεπτεμ­βρί­ου, ήταν δια­θέ­σι­μες 20.298.170 δόσεις κου­βα­νι­κών εμβο­λί­ων που είχαν εγκρι­θεί από την εθνι­κή ρυθ­μι­στι­κή αρχή.
Ο Σεπτέμ­βριος ήταν απο­φα­σι­στι­κός μήνας του γενι­κού μαζι­κού εμβο­λια­σμού κατά του Covid-19 στο νησί, έτσι ώστε κατά τη διάρ­κεια της περιό­δου να έχει χορη­γη­θεί η πρώ­τη, δεύ­τε­ρη και τρί­τη δόση στους περισ­σό­τε­ρους εμβολιασμένους.

Όσον αφο­ρά την επι­τα­χυ­νό­με­νη πρό­ο­δο της ανο­σο­ποί­η­σης, η Δρ Ileana Morales Suárez, διευ­θύ­ντρια της Ciencia e Innovación (Επι­στή­μης & Και­νο­το­μί­ας) του Minsap, κατά την εμφά­νι­σή της στην τακτι­κή συνά­ντη­ση, τόνι­σε ότι, μέχρι 26- Σεπ, πάνω από το 80% του κου­βα­νι­κού πλη­θυ­σμού είχε λάβει του­λά­χι­στον μία δόση από τα εθνι­κά εμβό­λια.
Αυτά τα ποσο­στά τοπο­θε­τούν την Κού­βα μετα­ξύ των επι­κε­φα­λής κρα­τών του εμβο­λια­σμού σ’ όλον τον κόσμο, υπο­γράμ­μι­σε η ειδι­κός του Minsap, που τόνι­σε επί­σης ότι το νησί είναι η πρώ­τη χώρα στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή όσον αφο­ρά τα ποσο­στά ανο­σο­ποί­η­σης και σημα­το­δο­τεί το παγκό­σμιο προ­βά­δι­σμα στην ταχύ­τη­τα του εμβο­λια­σμού με περισ­σό­τε­ρες από 200.000 ημε­ρή­σιες δόσεις να χορη­γού­νται κατά μέσο όρο.

Πώς κατα­φέ­ρα­με, εν μέσω ενός πολύ­πλο­κου πλαι­σί­ου, να φτά­σου­με σε αυτά τα επί­πε­δα; Η Δρ Ileana είπε ότι κάθε επί­τευγ­μα ήταν δυνα­τό χάρη σε μια συντο­νι­σμέ­νη, συλ­λο­γι­κή και οργα­νω­μέ­νη στρα­τη­γι­κή εμβο­λια­σμού, η οποία είχε ως βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά την πλή­ρη κάλυ­ψη –χωρίς εξαι­ρέ­σεις, σε όλο το νησί, με εμβό­λια δικής μας παρα­γω­γής, με κεντρι­κή οργά­νω­ση κατά στά­δια και σημείο ανα­φο­ράς τον καθο­λι­κό, κλι­μα­κω­τό και εντει­νό­με­νο εμβολιασμό.

«Αυτό στά­θη­κε δυνα­τό ‑ως χάρα­ξη στρα­τη­γι­κής, πρώ­τα απ’ όλα, λόγω της ύπαρ­ξης και των δυνα­το­τή­των ενός Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας και μιας δικής μας βιο­φαρ­μα­κευ­τι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, με βάση το κου­βα­νι­κό οικο­νο­μι­κό-κοι­νω­νι­κό μοντέ­λο για την ανά­πτυ­ξη εμβο­λί­ων», δήλω­σε η ειδι­κή του Minsap.
Η Morales Suárez επε­σή­μα­νε επί­σης ότι η κλι­μά­κω­ση ήταν απα­ραί­τη­τη και καθο­ρι­στι­κή για την πρό­ο­δο που σημειώ­θη­κε. Λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις κανο­νι­στι­κές δια­τά­ξεις και τις συνή­θειες του λαού, στην Κού­βα τα στά­δια των δοκι­μών, οι μελέ­τες παρέμ­βα­σης, η παρέμ­βα­ση στην υγεία και, τέλος, ο μαζι­κός εμβο­λια­σμός κλι­μα­κώ­θη­καν, αφού «η παρέμ­βα­ση ήταν σε μαζι­κή κλί­μα­κα, τα υπο­ψή­φια εμβό­λια κάλυ­ψαν προ­δια­γρα­φές και απαι­τή­σεις και η ρυθ­μι­στι­κή αρχή χορή­γη­σε εξου­σιο­δό­τη­ση χρή­σης έκτα­κτης ανάγκης».

Τόνι­σε ότι η ταχύ­τη­τα και η οργά­νω­ση των δια­δι­κα­σιών, κυρί­ως από την έναρ­ξη της υγειο­νο­μι­κής παρέμ­βα­σης τον Μάιο, έδω­σε την απαι­τού­με­νη μεθο­δευ­μέ­νη κλι­μά­κω­ση ώστε μέχρι τις 26-Σεπ να μιλά­με για ~9.000.000 εμβο­λια­σμούς, με το 80,9% να έχουν λάβει μία δόση, ενώ ~5.000.000 (44,9%) έχουν ήδη ολο­κλη­ρώ­σει το πρό­γραμ­μα και έχουν χορη­γη­θεί περισ­σό­τε­ρες από 20 εκα­τομ­μύ­ρια δόσεις συνολικά.
Ειδι­κά η περιο­χή της Αβά­νας πρό­κει­ται να ανο­σο­ποι­ή­σει, τις επό­με­νες ημέ­ρες, όλους τους εμβο­λια­σμέ­νους …στην πρω­τεύ­ου­σα περισ­σό­τε­ροι από το 90% του συνο­λι­κού πλη­θυ­σμού έχουν κάνει την πρώ­τη δόση και πάνω από το 70% την τρί­τη.

Κούβα μεταξύ των κρατών που ηγούνται παγκοσμίως του εμβολιασμού κατά του COVID 19 2

Η χρήση στα παιδιά

Η CECMED (Autoridad Reguladora de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de la República de Cuba ‑Ρυθ­μι­στι­κή Αρχή Φαρ­μά­κων, Εξο­πλι­σμού & Ιατρι­κών Συσκευών της Κού­βας), επι­φορ­τι­σμέ­νη με την προ­ώ­θη­ση και την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας, μέσω ενός δημό­σιου και καθο­λι­κού συστή­μα­τος ικα­νού να εγγυά­ται έγκαι­ρη πρό­σβα­ση απο­κλει­στι­κά σε ποιο­τι­κά και ασφα­λή προ­ϊ­ό­ντα με ασφά­λεια, απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα και σωστή πλη­ρο­φό­ρη­ση για ορθο­λο­γι­κή χρή­ση, εγκρί­νει πλέ­ον την έναρ­ξη κλι­νι­κών δοκι­μών σε παι­διά υπό ανάρρωση

Η μετα­πτυ­χια­κή Olga Lidia Jacobo Casanueva, διευ­θύ­ντρια του της CECMED, ανα­κοί­νω­σε, με ομι­λία της στην τηλε­ό­ρα­ση, την εξου­σιο­δό­τη­ση από το ίδρυ­μα να ξεκι­νή­σει την κλι­νι­κή δοκι­μή με το εμβό­λιο Soberana Plus, του Ινστι­τού­του Εμβο­λί­ων Finlay (IFV), σε παιδιά.
«Είναι καλά νέα για την κου­βα­νέ­ζι­κη οικο­γέ­νεια, καθώς τα κορί­τσια και τα αγό­ρια εμβο­λιά­ζο­νται με τον καθιε­ρω­μέ­νο τρό­πο, αλλά και εκεί­νοι οι ανή­λι­κοι που έχουν ήδη υπο­φέ­ρει από τη νόσο θα έχουν επί­σης την ευκαι­ρία να λάβουν την ανα­μνη­στι­κή τους δόση», δήλω­σε η ειδικός.
Από την άπο­ψη αυτή, εξή­γη­σε ότι ~530 παι­διά από τις επαρ­χί­ες της Αβά­νας και του Σιεν­φου­έ­γκος ανα­μέ­νε­ται να συμ­με­τά­σχουν σε αυτό το τεστ.

«Θέλου­με να μετα­δώ­σου­με μεγά­λη εμπι­στο­σύ­νη στις οικο­γέ­νειες. Αυτά τα παι­διά μπο­ρούν να ξεκι­νή­σουν το σχο­λείο, επει­δή έχο­ντας υπο­στεί την ασθέ­νεια τους αφή­νει κάποια προ­στα­σία που τους βοη­θά, αν και ολό­κλη­ρη η βιο­τε­χνο­λο­γι­κή βιο­μη­χα­νία εργά­ζε­ται για να κάνει μελέ­τες σε σχέ­ση με τις ανα­μνη­στι­κές δόσεις, ένα σημα­ντι­κό στοι­χείο ενό­ψει νέων παραλ­λα­γών του ιού», διευκρίνισε.
Η Casanueva εξή­γη­σε ότι στην έγκρι­ση του ετε­ρό­λο­γου σχή­μα­τος δύο δόσε­ων Soberana 02 + μία δόση Soberana Plus, στα παι­διά, ήταν πολύ αυστη­ρές οι προ­δια­γρα­φές και απαι­τή­σεις από επι­στη­μο­νι­κή και κανο­νι­στι­κή άπο­ψη, όμως η Κού­βα έχει μεγά­λη συσ­σω­ρευό­με­νη εμπει­ρία σε σχέ­ση με τους εμβο­λια­σμούς στην παι­δι­κή ηλικία.
Όσον αφο­ρά την αυστη­ρό­τη­τα της δια­δι­κα­σί­ας, η διευ­θύ­ντρια της Cecmed εξέ­φρα­σε ότι όλα βασί­ζο­νται στα επι­στη­μο­νι­κά στοι­χεία που παρου­σί­α­σαν οι ειδι­κοί στη ρυθ­μι­στι­κή αρχή, τα οποία έχουν ελεγ­χθεί διε­ξο­δι­κά, τόσο στις πιστο­ποι­η­μέ­νες μονά­δες όσο και στις τοπο­θε­σί­ες όπου ανα­πτύ­χθη­καν. τα δοκίμια.

Η Olga Lidia Jacobo είπε για το εμβό­λιο Soberana Plus ότι «είναι πολύ ευερ­γε­τι­κό για τα άτο­μα που αναρ­ρώ­νουν, καθώς έχει παρα­τη­ρη­θεί ότι, όταν έχουν περά­σει τη νόσο, τα αντι­σώ­μα­τα δεν είναι τόσο αυξη­μέ­ναί, ενώ λαμ­βά­νο­ντας μια δόση Soberana Plus, πάνω από 80% των ατό­μων ανέ­πτυ­ξαν σημα­ντι­κή βελ­τί­ω­ση προστασίας».
Σχε­τι­κά με τις υπό­λοι­πες κλι­νι­κές δοκι­μές που διε­ξά­γο­νται και τα νέα αιτή­μα­τα έγκρι­σης, η ειδι­κή στο θέμα διευ­κρί­νι­σε τι ανα­μέ­νο­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα της κλι­νι­κής μελέ­της σε παι­δι­κό πλη­θυ­σμό με το εμβό­λιο Abdala στο Camagüey, το οποίο βρί­σκε­ται ήδη σε στά­διο επε­ξερ­γα­σί­ας των δειγ­μά­των, των οποί­ων τα απο­τε­λέ­σμα­τα φαί­νο­νται ενθαρ­ρυ­ντι­κά και θα επι­τρέ­ψουν στην Κού­βα να έχει δύο εμβό­λια για τον παι­δι­κό της πληθυσμό.

Η ανταπόκριση του Soberana 02 στα παιδιά είναι “θεαματική”

Ο Δρ Vicente Vérez Bencomo, διευ­θυ­ντής του IFV, δήλω­σε, ανα­φε­ρό­με­νος στη χρή­ση των κυρί­αρ­χων εμβο­λί­ων στον παι­δια­τρι­κό πλη­θυ­σμό, ότι «σχε­διά­σα­με ένα εμβό­λιο για παι­διά βασι­σμέ­νο σε μια γνω­στή και ασφα­λή πλατ­φόρ­μα που έδει­ξε ότι λει­τούρ­γη­σε πολύ καλά, που προ­σπα­θή­σα­με να το επε­κτεί­νου­με σε ενή­λι­κες, αλλά για παι­διά είναι έτσι κι αλλιώς εγγυημένο».
Όσον αφο­ρά τη δια­δι­κα­σία στις μικρές ηλι­κί­ες, ο Vérez Bencomo επε­σή­μα­νε ότι, με τη δεύ­τε­ρη δόση Soberana 02, υπάρ­χει αντα­πό­κρι­ση σε όλα τα παι­διά από τριών έως 11 ετών και σε περισ­σό­τε­ρο από το 90% των εφή­βων, όταν στους ενή­λι­κες είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κό στο 75%, ενώ με το Τρί­τη (δόση) η ενι­σχύ­ε­ται με «εντυ­πω­σια­κό τρό­πο», αφού στην περί­πτω­ση παι­διών από 3 έως 11 ετών, το 90% φτά­νει το 80% της ανοσοποίησης.

«Η δια­δι­κα­σία του παι­δι­κού εμβο­λια­σμού μας κάνει να τρί­βου­με τα μάτια μας όταν βλέ­που­με περισ­σό­τε­ρα από 1,5 εκα­τομ­μύ­ρια ανο­σο­ποι­η­μέ­να με ελά­χι­στα έως καθό­λου ανε­πι­θύ­μη­τα συμ­βά­ντα, που απο­τε­λεί ένα σημα­ντι­κό βήμα της πανε­θνι­κής κάλυ­ψης για να ξεμπερ­δεύ­ου­με με τον ιό», τόνισε.

Όσον αφο­ρά το άνοιγ­μα των εκπαι­δευ­τι­κών κέντρων, σε σχέ­ση με τον εμβο­λια­σμό, σχο­λί­α­σε ότι θα είναι μια συναι­νε­τι­κή, περί­πλο­κη δια­δι­κα­σία, συντο­νι­σμέ­νη μετα­ξύ των υπουρ­γεί­ων Υγεί­ας και Παι­δεί­ας με συνε­χείς ελέγ­χους και προ­σαρ­μο­γές, τονί­ζο­ντας ότι σε καμία χώρα που έχει ανοί­ξει τα σχο­λεία της, τα παι­διά δεν εμβο­λιά­ζο­νται υποχρεωτικά.

Ομοί­ως, ο Vérez Bencomo επε­σή­μα­νε ότι «είμα­στε σε θέση να προ­χω­ρή­σου­με –γίνε­ται ήδη, μια σημα­ντι­κή προ­σπά­θεια ώστε όλα τα επι­στη­μο­νι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα που επι­τύ­χα­με εδώ να απο­τι­μη­θούν σε διε­θνή κλίμακα».

Γιατί να εμβολιαστεί ο αναρρωνύων;

Σε περί­πτω­ση τρο­πο­ποί­η­σης μετάλ­λα­ξης του ιού, ακό­μη και αυτό που ήδη ασθέ­νη­σε εκτί­θε­ται σε μια πιθα­νή επα­νεμ­φά­νι­ση, σύμ­φω­να με μια μελέ­τη που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με Ιτα­λούς ειδι­κούς. Ως εκ τού­του, ο Vérez Bencomo εξή­γη­σε ότι, μόλις χορη­γη­θεί το Soberana Plus, αυξά­νε­ται η ικα­νό­τη­τα εξου­δε­τέ­ρω­σης της παραλ­λα­γής Delta, όπου από τους αναρ­ρώ­σα­ντες αντα­πο­κρί­νο­νται καλύ­τε­ρα ή χει­ρό­τε­ρα ανά­λο­γα με τον αν την πέρα­σαν περισ­σό­τε­ρο ή λιγό­τε­ρο ήπια (ή ασυμπτωματικά).
Στο Soberana 01, έχει ανα­πτυ­χθεί ως μια πιθα­νή εναλ­λα­κτι­κή ενί­σχυ­ση το Plus, που ται­ριά­ζει καλύ­τε­ρα σε όσους έχουν χαμη­λό­τε­ρη ανοσία.

Ο Eulogio Pimentel Vázquez, αντι­πρό­ε­δρος της BioCubaFarma, δήλω­σε ότι, κατά μέσο όρο, για την παρα­γω­γή μιας δόσης εμβο­λί­ου, χρειά­ζο­νται 10.000 δια­φο­ρε­τι­κές ποι­κι­λί­ες, οι οποί­ες, λόγω της εξει­δί­κευ­σής τους, προ­έρ­χο­νται συνή­θως από περί­που 300 κατα­σκευα­στές που βρί­σκο­νται κατά μέσο όρο σε 30 χώρες.
Τόνι­σε ότι η βιο­μη­χα­νι­κή δια­χεί­ρι­ση είναι πολύ περί­πλο­κη, ακό­μη και για πιο ανε­πτυγ­μέ­να κρά­τη, και χαρα­κτη­ρί­ζε­ται επί­σης από την «κατά­στα­ση πολιορ­κία» σε όλες τις οικο­νο­μι­κές και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κές συναλ­λα­γές ως απο­τέ­λε­σμα του απο­κλει­σμού που επέ­βα­λαν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες στο νησί.

«Αλλά εδώ στην Κού­βαέχουν γνώ­ση οι φύλα­κες” η χορή­γη­ση των δόσε­ων εμβο­λια­σμού και ό,τι άλλο χρεια­στεί θα το πετύ­χου­με καθώς πρό­κει­ται για μια δια­δι­κα­σία που έχει να κάνει με τον κεντρι­κό σχε­δια­σμό σε σχέ­ση με το δικαί­ω­μα στη Δημό­σια Υγεία», κατέ­λη­ξε.

Σε ότι μας αφο­ρά –όπως είπε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημ. Κου­τσού­μπας στο 47ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ στην Αθή­να,
Όλοι μας εδώ στην Ελλά­δα είμα­στε Κουβανοί !
Η Κού­βα έχει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη μας !
- ¡Hasta la victoria siempre !

Πηγή — Περισσότερα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο