Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα μπροστά στην ταχεία διάγνωση του δάγκειου πυρετού με ένα υποψήφιο εμβόλιο

Αν και ‑σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες, τόσο η διά­γνω­ση του δάγκειου πυρε­τού όσο και η από­κτη­ση εμβο­λί­ου είναι μια πολύ­πλο­κη δια­δι­κα­σία, οι σχε­δια­σμοί του νησιού της επα­νά­στα­σης έχουν απο­φέ­ρει σημα­ντι­κές προ­ό­δους, οι οποί­ες θα μπο­ρού­σαν να μετα­φρα­στούν σε συγκε­κρι­μέ­να απο­τε­λέ­σμα­τα για φέτος, επι­βε­βαί­ω­σαν οι αρχές του BioCubaFarma.

Ο Eduardo Martínez Díaz, πρό­ε­δρος της BioCubaFarma, μέσω Twitter ανέ­φε­ρε ότι το νέο σύστη­μα ταχεί­ας διά­γνω­σης για τον δάγκειο πυρε­τό θα πρέ­πει να είναι δια­θέ­σι­μο στη διάρ­κεια του 2023, και σ’ αυτό εργά­ζο­νται ειδι­κοί από το Κέντρο Ανοσοδοκιμών.

En el chequeo realizado en la mañana de hoy, de los proyectos de Diagnóstico rápido de dengue y la Vacuna preventiva, contra esta enfermedad se aprecian importantes avances. #MejorEsPosible #CubaPorLaVida

Image

Μιλώ­ντας στη Granma, ο Martínez Díaz υπο­στή­ρι­ξε ότι αυτό θα επέ­τρε­πε να προσ­διο­ρι­στεί, με την εμφά­νι­ση των πρώ­των συμ­πτω­μά­των, εάν πρό­κει­ται για δάγκειο πυρε­τό ή/και για δια­φο­ρε­τι­κή λοί­μω­ξη, προ­κει­μέ­νου να εφαρ­μο­στεί δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­νη θερα­πεία στους ασθε­νείς και να απο­φευ­χθεί η επι­δεί­νω­ση της ασθέ­νειας και θάνατος.

Πρό­σθε­σε ότι, επί­σης, υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα να γίνει φέτος το πρώ­το υπο­ψή­φιο εμβό­λιο κατά αυτής της ιογε­νούς νόσου, που μετα­δί­δε­ται από το κου­νού­πι Aedes Aegypti. «Και τα δύο έργα θα έχουν σημα­ντι­κό αντί­κτυ­πο στην υγεία και την ευη­με­ρία του πλη­θυ­σμού μας», δήλω­σε ο Martínez Díaz.

Σάπιες ζωές, του Ανδρέα Ονουφρίου

Σύμ­φω­να με τους επι­στή­μο­νες, η από­κτη­ση του προ­α­να­φερ­θέ­ντος εμβο­λί­ου είναι μια πολύ­πλο­κη δια­δι­κα­σία, για­τί ο δάγκειος πυρε­τός έχει τέσ­σε­ρις ορό­τυ­πους και είναι απα­ραί­τη­το να ανο­σο­ποι­η­θεί σε κάθε έναν από αυτούς ταυ­τό­χρο­να, για να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κό το προϊόν.

Όπως υπο­στή­ρι­ξε ο Guadalupe Guzmán Tirado, Ph.D. in Sciences, διευ­θυ­ντής του Κέντρου Ερευ­νών του Ινστι­τού­του Τρο­πι­κής Ιατρι­κής Pedro Kourí (IPK), οι Κου­βα­νοί επι­στή­μο­νες έχουν αφιε­ρώ­σει δεκα­ε­τί­ες εργα­σί­ας στον δάγκειο πυρε­τό, με συνει­σφο­ρές σε όλο τον κόσμο στην κατα­πο­λέ­μη­ση κατά αυτής της ασθένειας.

Από­δει­ξη αυτού είναι ο θεμε­λιώ­δης ρόλος που δια­δρα­μα­τί­ζουν οι Μεγά­λες Αντίλ­λες στη νέα ταξι­νό­μη­ση που έγι­νε από τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Υγεί­ας (ΠΟΥ) του δάγκειου πυρε­τού με και χωρίς προει­δο­ποι­η­τι­κά σημά­δια, με επί­κε­ντρο την απο­φυ­γή της επι­δεί­νω­σης του ασθενούς.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο