Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα οδεύει προς το δικό της εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων

Το Εθνι­κό Κέντρο Επι­στη­μο­νι­κής Έρευ­νας, μαζί με άλλους φορείς του ομί­λου BioCubaFarma, προ­ω­θεί, με ενθαρ­ρυ­ντι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, το έργο εμβο­λί­ου για τον ιό των ανθρω­πί­νων θηλωμάτων.

Υπήρ­ξαν πολ­λά προ­βλή­μα­τα υγεί­ας για τα οποία η κου­βα­νι­κή επι­στή­μη, μέσω του ανθρώ­πι­νου και πνευ­μα­τι­κού δυνα­μι­κού της, βρή­κε μια απο­τε­λε­σμα­τι­κή και κυρί­αρ­χη απά­ντη­ση, προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει και να βελ­τιώ­σει την ποιό­τη­τα ζωής του λαού της.

Αυτή η ανθρω­πι­στι­κή υπό­θε­ση συνε­χί­ζει να επι­κυ­ρώ­νε­ται, ξανά και ξανά, και αυτό κατα­δει­κνύ­ε­ται από την πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­ση του προ­γράμ­μα­τος εμβο­λί­ου κατά του ιού των ανθρώ­πι­νων θηλω­μά­των (HPV), υπό την ηγε­σία του Εθνι­κού Κέντρου Επι­στη­μο­νι­κής Έρευ­νας (CNIC), μαζί με άλλους φορείς της BioCubaFarma.

«Πέρα από τη σημα­σία που θα μπο­ρού­σε να έχει για το ίδρυ­μα, είναι μια ευκαι­ρία να συμ­βά­λει στην επί­λυ­ση ενός προ­βλή­μα­τος υγεί­ας, όπως είναι η μετά­δο­ση του HPV, που είναι η αιτία εμφά­νι­σης όγκων στις γυναί­κες», τόνι­σε ο Γενι­κός Διευ­θυ­ντής του CNIC.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από αυτό το κέντρο, ο καρ­κί­νος του τρα­χή­λου της μήτρας –που προ­κα­λεί­ται από την επί­μο­νη μόλυν­ση μιας ομά­δας HPV με υψη­λό ογκο­γό­νο κίν­δυ­νο– είναι μια από τις κύριες αιτί­ες θανά­του στις γυναίκες.

Υπάρ­χουν περισ­σό­τε­ροι από 240 δια­φο­ρε­τι­κοί τύποι HPV, εκ των οποί­ων οι 15 σχε­τί­ζο­νται με τον καρ­κί­νο του τρα­χή­λου της μήτρας και άλλοι λιγό­τε­ρο συνη­θι­σμέ­νοι όπως ο καρ­κί­νος του κόλ­που, του αιδοί­ου, του πρω­κτού, του πέους και του στοματοφαρυγγικού.

Μετα­ξύ των πιο επι­κίν­δυ­νων είναι οι γονό­τυ­ποι 16 και 18, οι οποί­οι σχε­τί­ζο­νται με το 70% των προ­νε­ο­πλα­σμα­τι­κών και διη­θη­τι­κών βλα­βών του καρ­κί­νου του τρα­χή­λου της μήτρας παγκοσμίως.

Στην Κού­βα, ο καρ­κί­νος του τρα­χή­λου της μήτρας είναι η πέμ­πτη αιτία θανά­του στις γυναί­κες και η δεύ­τε­ρη,  μετα­ξύ 15 και 44 ετών. Μελέ­τες για την ταυ­το­ποί­η­ση του HPV σε δια­φο­ρε­τι­κές πλη­θυ­σμια­κές ομά­δες, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από ερευ­νη­τές από το Ινστι­τού­το Τρο­πι­κής Ιατρι­κής Pedro Kourí και άλλες κου­βα­νι­κές ιατρι­κές οντό­τη­τες όπως το Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, έδει­ξαν υψη­λή συχνό­τη­τα μόλυν­σης από γονό­τυ­πους HPV με υψη­λή ογκο­γό­νο κίν­δυ­νος στις Κου­βα­νές γυναί­κες, ακό­μη και όταν παρου­σί­α­ζαν φυσιο­λο­γι­κή κυτ­τα­ρο­λο­γι­κή εξέταση.

Ακρι­βώς, οι γονό­τυ­ποι 16 και 18 έχουν βρε­θεί από τους πιο συχνούς σε δείγ­μα­τα καρ­κί­νου του τρα­χή­λου της μήτρας σε γυναί­κες της Κού­βας. Δεδο­μέ­νης της συχνό­τη­τας και του κιν­δύ­νου αυτής της ασθέ­νειας, ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας πρό­τει­νε μια παγκό­σμια στρα­τη­γι­κή για την εξά­λει­ψή της ως πρό­βλη­μα Δημό­σιας Υγεί­ας για τη δεκα­ε­τία 2021–2030, η οποία περι­λαμ­βά­νει τον εμβο­λια­σμό του 90% των κορι­τσιών κάτω των 15 ετών κατά του HPV, πριν από το 2030 .

Υπάρ­χουν του­λά­χι­στον πέντε εμβό­λια HPV στον κόσμο που είναι προ­ε­πι­λεγ­μέ­να. Ωστό­σο, επε­σή­μα­νε ο Δρ Alfonso Rubí, οι τιμές αυτών των εμβο­λί­ων –γενι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­νες με δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας από μεγά­λες εται­ρεί­ες– δεν είναι σήμε­ρα προ­σι­τές στις οικο­νο­μι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας μας.

Ως εναλ­λα­κτι­κή λύση και απά­ντη­ση στην έκτα­κτη ανά­γκη για την υγεία, τόνι­σε ο διευ­θυ­ντής, από τα μέσα του 2019 ξεκί­νη­σε η έρευ­να για την ανά­πτυ­ξη ενός κου­βα­νι­κού εμβο­λί­ου κατά του HPV, το οποίο προ­χω­ρά, με ενθαρ­ρυ­ντι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα, να γίνει υπο­ψή­φιο εμβόλιο.

Σε ποια φάση είναι η διαδικασία παραγωγής του;

Η Karen Marrero Domínguez, ερευ­νή­τρια CNIC υπεύ­θυ­νη για το έργο, διευ­κρί­νι­σε ότι η πρό­τα­ση στο­χεύ­ει στην “από­κτη­ση ενός διδύ­να­μου υπο­ψη­φί­ου εμβο­λί­ου κατά της μόλυν­σης από τον HPV στους γονό­τυ­πους 16 και 18”.

Το υπο­ψή­φιο εμβό­λιο υπό ανά­πτυ­ξη, πρό­σθε­σε, έχει σχε­δια­στεί ως εμβό­λιο υπο­μο­νά­δας και χρη­σι­μο­ποιεί την κύρια πρω­τε­ΐ­νη των HPV 16 και 18, που ονο­μά­ζε­ται l1, ως αντιγόνο.

«Αυτή η πρω­τε­ΐ­νη, όταν παρά­γε­ται σε συστή­μα­τα ανα­συν­δυα­σμού, έχει την ιδιό­τη­τα να αυτο­συ­ναρ­μο­λο­γεί­ται σε σωμα­τί­δια, τα οποία μορ­φο­λο­γι­κά και ανο­σο­γο­νι­κά μοιά­ζουν με τα περι­βλή­μα­τα του ίδιου του ιού. Γι’ αυτό ονο­μά­ζο­νται σωμα­τί­δια που μοιά­ζουν με ιούς», εξήγησε.

Η ερευ­νή­τρια διευ­κρί­νι­σε ότι όλα τα εμβό­λια που έχουν ανα­πτυ­χθεί μέχρι σήμε­ρα χρη­σι­μο­ποιούν αυτές τις νανο­δο­μές ως ενερ­γό συστα­τι­κό και έχουν δεί­ξει ότι είναι ικα­νά να προ­κα­λέ­σουν μια ανο­σο­λο­γι­κή από­κρι­ση που προ­στα­τεύ­ει, μόλις ανο­σο­ποι­η­θεί, από μόλυν­ση από αυτούς τους ιούς.

Ομοί­ως, είπε, τα ανο­σο­γό­να που έχουν εγκρι­θεί μέχρι σήμε­ρα περι­λαμ­βά­νουν προ­στα­σία από τους γονό­τυ­πους 16 και 18, οι οποί­οι μαζί ευθύ­νο­νται για το 70% της ανά­πτυ­ξης καρ­κί­νου του τρα­χή­λου της μήτρας, γι’ αυτό και το κου­βα­νι­κό έργο τα χρησιμοποιεί.

Ο Marrero Domínguez εξή­γη­σε ότι το έργο χωρί­στη­κε σε τρία στά­δια. Το πρώ­το είναι η ανά­πτυ­ξη και η από­κτη­ση συστη­μά­των παρα­γω­γής. Στην περί­πτω­σή μας, το βακτή­ριο Escherichia Coli χρη­σι­μο­ποιεί­ται ως ξενι­στής και η δημιουρ­γία των συν­θη­κών καθα­ρι­σμού για τις πρω­τε­ΐ­νες, και αργό­τε­ρα η συναρ­μο­λό­γη­ση αυτών των σωμα­τι­δί­ων που μοιά­ζουν με ιούς, από τις “καθα­ρι­σμέ­νες” πρωτεΐνες.

«Τα αντι­γό­να βρί­σκο­νται ήδη στο δομι­κά σωστό εργα­στη­ρια­κό επί­πε­δο. Τι μας λεί­πει σήμε­ρα; Να έχου­με μια % ανο­σο­γο­νι­κή αξιο­λό­γη­ση, δηλα­δή την ικα­νό­τη­τα αυτών των δομών να προ­κα­λούν αυτές τις απο­κρί­σεις σε ζωι­κά μοντέ­λα», πρό­σθε­σε ο ειδικός.

Ως δεύ­τε­ρο στά­διο του έργου, επε­σή­μα­νε, είναι απα­ραί­τη­τη η προ­σαρ­μο­γή της δια­δι­κα­σί­ας λήψης αυτών των σωμα­τι­δί­ων, που έχουν ανα­πτυ­χθεί στο εργα­στή­ριο, σε μεγα­λύ­τε­ρη κλί­μα­κα, για την οποία θα γίνει δου­λειά με το Εθνι­κό Κέντρο Βιο­πα­ρα­σκευα­σμά­των, προ­κει­μέ­νου να ληφθούν μεγα­λύ­τε­ρες ποσό­τη­τες από αυτά τα αντι­γό­να, που επι­τρέ­πουν την ανά­πτυ­ξη του υπο­ψη­φί­ου εμβο­λί­ου αυτού καθαυ­τού, σε ένα σκεύ­α­σμα έτοι­μο για δοκιμή.

«Ο σκο­πός μας — είπε ο Marrero Domínguez — είναι αρκε­τά φιλό­δο­ξος και είναι να έχου­με, πριν από το τέλος του έτους, ένα δια­μορ­φω­μέ­νο υπο­ψή­φιο εμβό­λιο, έτοι­μο να ξεκι­νή­σει την αξιο­λό­γη­ση σε ζωι­κά μοντέ­λα, όσον αφο­ρά την τοξι­κο­λο­γία και την ανο­σο­λο­γι­κή απόκριση».

Από αυτή την άπο­ψη, ο Δρ. Alfonso Rubí τόνι­σε ότι, μέχρι τώρα, έχουν ληφθεί απο­τε­λέ­σμα­τα που μας επέ­τρε­ψαν να φτά­σου­με σε αυτό το σημείο της επί­ση­μης ανα­φο­ράς για την ανά­πτυ­ξη ενός έργου με μεγά­λες πιθα­νό­τη­τες επιτυχίας.

Ανα­φο­ρι­κά με τη σημα­σία ενός μελ­λο­ντι­κού εμβο­λί­ου, ο Γενι­κός Διευ­θυ­ντής του CNIC επι­βε­βαί­ω­σε ότι είναι μια ευκαι­ρία να προ­στα­τεύ­σου­με ουσια­στι­κά τον γυναι­κείο πλη­θυ­σμό μας, απέ­να­ντι σε ένα πρό­βλη­μα υγεί­ας όπως ο καρ­κί­νος του τρα­χή­λου της μήτρας και άλλες βλά­βες που σχε­τί­ζο­νται με τη μόλυν­ση από τον ιό HPV.

Με τη σει­ρά του, τόνι­σε ότι στό­χος, αν και φιλό­δο­ξος, είναι να εμβο­λια­στεί ο γυναι­κεί­ος πλη­θυ­σμός, μετα­ξύ εννέα και 15 ετών, έως το έτος 2030.

Θέμα εθνικής κυριαρχίας

«Το έργο του εμβο­λί­ου HPV υπερ­βαί­νει την αντι­με­τώ­πι­ση ενός προ­βλή­μα­τος υγεί­ας. Το να έχου­με το εμβό­λιο στο χέρι και να είμα­στε οι παρα­γω­γοί είναι επί­σης θέμα ασφά­λειας και κυριαρ­χί­ας», είπε.

Ο διευ­θυ­ντής υπεν­θύ­μι­σε ότι, σε δύσκο­λες συν­θή­κες όπως αυτές που βιώ­νου­με, δεν μπο­ρού­με να βασι­στού­με σε κανέ­ναν προ­μη­θευ­τή, ούτε με τη δυνα­τό­τη­τα να πλη­ρώ­σου­με για οποιο­δή­πο­τε εμβόλιο.

Το CNIC ήταν ακρι­βώς το πρώ­το πολυ­ε­πι­στη­μο­νι­κό ίδρυ­μα, αφιε­ρω­μέ­νο στη βιοϊ­α­τρι­κή και επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, που δημιουρ­γή­θη­κε από την Επα­νά­στα­ση την 1η Ιού­λη 1965 και, επι­πλέ­ον, ένας πρό­δρο­μος της ανά­πτυ­ξης της τρέ­χου­σας κου­βα­νι­κής βιο­φαρ­μα­κευ­τι­κής βιομηχανίας.

Ο Γενι­κός Διευ­θυ­ντής του διευ­κρί­νι­σε ότι το CNIC ανα­πτύσ­σει εκτε­τα­μέ­νη ερευ­νη­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα βασι­σμέ­νη, βασι­κά, στην από­κτη­ση προ­ϊ­ό­ντων φυσι­κής προ­έ­λευ­σης, επι­πλέ­ον της βελ­τί­ω­σης του εξο­πλι­σμού για ταχεία μικρο­βιο­λο­γι­κή διά­γνω­ση και έργων που σχε­τί­ζο­νται με τη διά­γνω­ση της περι­βαλ­λο­ντι­κής διά­βρω­σης και την παρα­σκευή προ­ϊ­ό­ντων με οζονισμό.Το έργο εμβο­λί­ου HPV αντι­στοι­χεί στη γραμ­μή έρευ­νας και ανά­πτυ­ξης βιο­λο­γι­κών προ­ϊ­ό­ντων, στην οποία καθιε­ρώ­νο­νται οι δια­δι­κα­σί­ες για τη λήψη αντι­γό­νων για την ανά­πτυ­ξη υπο­ψη­φί­ων εμβο­λί­ων κατά των μολυ­σμα­τι­κών ασθενειών.

Πηγή granma

Σχε­τι­κό: Η Κού­βα εργά­ζε­ται για την ανά­πτυ­ξη ενός εμβο­λί­ου κατά των ανθρώ­πι­νων θηλωμάτων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο