Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα προωθεί τη βιολογική καλλιέργεια καφέ

Πολ­λοί αγρό­τες ασχο­λού­νται με την καλ­λιέρ­γεια βιο­λο­γι­κού καφέ στα βου­νά Γκουα­μου­χά­για στην επαρ­χία Σινε­φου­έ­γκος της κεντρι­κής Κού­βας, 250 χλμ. νοτιο­α­να­το­λι­κά της πρω­τεύ­ου­σας Αβά­να. Η τιμή του καφέ στη διε­θνή αγο­ρά είναι πολύ ελκυ­στι­κή για τις εξα­γω­γές, ειδι­κά για το νησί που χρειά­ζε­ται έσο­δα σε ξένο νόμισμα.

Η καλ­λιέρ­γεια βιο­λο­γι­κού καφέ απο­τε­λεί επί­σης ένα κίνη­τρο για τους αγρό­τες που πωλούν τη σοδειά τους σε μια κρα­τι­κή εται­ρεία που επε­ξερ­γά­ζε­ται κόκ­κους καφέ. Η εται­ρεία πλη­ρώ­νει μετα­ξύ 130 και 161 πέσος (130–161 δολά­ρια ΗΠΑ) για κάθε έκτα­ση 13 χιλιο­μέ­τρων στην οποία καλ­λιερ­γεί­ται καφές, κυρί­ως της ποι­κι­λί­ας Arabica που ευδο­κι­μεί σε ορει­νές περιο­χές με μεγά­λο υψό­με­τρο ή της ποι­κι­λί­ας Robusta η οποία ευδο­κι­μεί σε χαμη­λό υψόμετρο.

«Θα ήθε­λα να δω να αυξά­νε­ται κάθε μέρα η τιμή του καφέ απο­φέ­ρο­ντάς μας κέρ­δη αλλά και συμ­βάλ­λο­ντας στην ανά­πτυ­ξη της χώρας μας» λέει στο Xinhua ο αγρό­της Ομάρ Ροντρί­γκες. Ο 70χρονος Κου­βα­νός είναι ο πρό­ε­δρος ενός συνε­ται­ρι­σμού 38 αγρο­τών στην ορει­νή περιο­χή του Εσκα­μπρέι. Όλοι οι συνέ­ται­ροι του έχουν αφο­σιω­θεί στην καλ­λιέρ­γεια του καφέ, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι τις οικο­νο­μι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις για την καλ­λιέρ­γεια της πρώ­ην ακαλ­λιέρ­γη­της γης.

Ο συνε­ται­ρι­σμός καλ­λιερ­γεί καφέ με βιο­λο­γι­κές μεθό­δους, χωρίς να χρη­σι­μο­ποιεί χημι­κά κατά την σπο­ρά, επι­τυγ­χά­νο­ντας από­δο­ση 103 κιλών ανά δύο στρέμ­μα­τα της ποι­κι­λί­ας Robusta, και 122 κιλών ανά δύο στρέμ­μα­τα ποι­κι­λί­ας Arabica. Ο συνε­ται­ρι­σμός μπο­ρεί να εξα­σφα­λί­σει περί­που τέσ­σε­ρις τόνους καφέ σε κάθε συγκο­μι­δή, η οποία πραγ­μα­το­ποιεί­ται από τον Σεπτέμ­βριο μέχρι τον Ιανουάριο.

Οι κόκ­κοι του καφέ φθά­νουν πρώ­τα στο τμή­μα πολ­το­ποί­η­σης ενός εργο­στα­σί­ου για να στε­γνώ­σουν στον ήλιο πριν περά­σουν από το μηχά­νη­μα που θα εξα­λεί­ψει την υγρα­σία και θα απο­μα­κρύ­νει το εξω­τε­ρι­κό κέλυ­φος, χωρίς να επη­ρε­ά­ζε­ται η οργα­νι­κή κατά­στα­ση των κόκ­κων. Το τμή­μα αυτό επε­ξερ­γά­ζε­ται περί­που 1.200 τόνους καφέ ετησίως.

Στο μηχά­νη­μα οι κόκ­κοι καφέ ταξι­νο­μού­νται ανά­λο­γα με την ποιό­τη­τα, το μέγε­θος, το βάρος και το χρώ­μα, πριν από μια μετα­γε­νέ­στε­ρη δια­λο­γή κατά την οποία δια­χω­ρί­ζο­νται εκεί­νοι που ανή­κουν στην ποι­κι­λία Crystal Mountain, η οποία έχει μεγά­λη ζήτη­ση διε­θνώς και πωλεί­ται σε υψη­λό­τε­ρη τιμή. Συνή­θως ένας τόνος βιο­λο­γι­κού καφέ πωλεί­ται αντί 3.000–4.000 δολα­ρί­ων ΗΠΑ. Ο καφές όμως από τα βου­νά Γκουα­μου­χά­για μπο­ρεί να πωλη­θεί μέχρι και 11.000 δολά­ρια ο τόνος. Η Ιαπω­νία αγο­ρά­ζει το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της παρα­γω­γής, ενώ η υπό­λοι­πη πηγαί­νει στις χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

«Ο καφές στην περιο­χή Εσκα­μπρέι είναι παρα­δο­σια­κά ο καλύ­τε­ρος στη χώρα, λόγω του κλί­μα­τος και του εδά­φους», λέει ο διευ­θυ­ντής του εργο­στα­σί­ου Χοσέ Μοντάλ­βο, πεπει­σμέ­νος ότι ο κου­βα­νέ­ζι­κος βιο­λο­γι­κός καφές δεν μπο­ρεί να είναι μόνο μια σημα­ντι­κή πηγή εσό­δων για τη χώρα αλλά και να δια­κρι­θεί ως ο καλύ­τε­ρος στον κόσμο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο