Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κούβα τραβάει μπροστά χάρη στη κομβική θέση της γυναίκας στην κοινωνία

Η έγκρι­ση του εθνι­κού προ­γράμ­μα­τος Programa Nacional para el Adelanto de Mujeres (για την ανά­δει­ξη του ρόλου της γυναί­κας) απο­τε­λεί δείγ­μα εμπι­στο­σύ­νης, σεβα­σμού και δέσμευ­σης της χώρας μας στην πραγ­μα­τι­κή ισό­τη­τα των φύλων, τονί­στη­κε την Παρα­σκευή από την Teresa Amarelle Boué, μέλος του ΠΓ του Κόμ­μα­τος και Γενι­κής Γραμ­μα­τέα της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών της Κού­βας (Federación de Mujeres Cubanas - FMC) ~| TwitterFaceBook |

Κατά τη διάρ­κεια της παρου­σί­α­σης των κατευ­θυ­ντή­ριων γραμ­μών του προ­γράμ­μα­τος, τονί­στη­κε ότι, μολο­νό­τι απο­τε­λεί συνέ­χεια μιας πολι­τι­κής χωρίς απο­κλει­σμούς υπέρ των γυναι­κών, που μπή­κε μπρο­στά από την επα­νά­στα­ση από το 1959 σήμε­ρα δεί­χνει τα απο­τε­λέ­σμα­τά της, με θηλυ­κό πρό­ση­μο σε σχέ­ση με τα καθή­κο­ντα ανά­πτυ­ξης της χώρας.

«Για τους Κου­βα­νούς, η επα­νά­στα­ση, από μόνη της, είναι το κύριο πρό­γραμ­μα ισό­τη­τας μας, διό­τι δημιούρ­γη­σε τις πολι­τι­κές που απο­σκο­πούν στην επί­τευ­ξη ενδυ­νά­μω­σης επί ίσοις όροις σε όλη την κοι­νω­νία τόσο για τις γυναί­κες όσο και τους άνδρες», συμπλή­ρω­σε.

Και επί­σης ότι
«Το Εθνι­κό Πρό­γραμ­μα ανά­δει­ξης του ρόλου των Γυναι­κών – περι­λαμ­βά­νει την ανά­γκη ενσω­μά­τω­σης σε ένα μονα­δι­κό κεί­με­νο δρά­σε­ων που αντι­στοι­χούν στις αρχές και τα δεδο­μέ­να του οικο­νο­μι­κού και κοι­νω­νι­κού μοντέ­λου, καθώς και των διε­θνών δεσμεύ­σε­ων του νησιού της επανάστασης.
Ως γενι­κή αρχή, στο­χεύ­ου­με στην προ­ώ­θη­ση της παρα­πέ­ρα ανα­βάθ­μι­σης του ρόλου της γυναί­κας και των δικαιω­μά­των ισό­τη­τας, ευκαι­ριών και  δυνα­το­τή­των που εγκρί­θη­καν στο Σύνταγ­μα μας, καθώς και η εμβά­θυν­ση αντι­κει­με­νι­κών και υπο­κει­με­νι­κών παρα­γό­ντων των υπο­λειμ­μά­των δια­κρί­σε­ων που εξα­κο­λου­θούν να υφί­στα­νται στην κοι­νω­νία και εμπο­δί­ζουν το βέλ­τι­στο που επι­διώ­κου­με σε όλους τους τομείς οικο­νο­μι­κό, πολι­τι­κό, κοι­νω­νι­κό και οικο­γε­νεια­κό, προ­κει­μέ­νου να τα εξαλείψουμε.

Είναι οι ειδι­κοί άξο­νες του σχε­δί­ου που στο­χεύ­ουν στη μεγα­λύ­τε­ρη συστη­μα­τι­κό­τη­τα σύμ­φω­να με τις συν­δυα­σμέ­νες δρά­σεις που προ­ω­θούν την ανά­δει­ξη των γυναι­κών, χτυ­πώ­ντας κάθε εμπό­διο που σχε­τί­ζε­ται με την από­λυ­τη ισό­τη­τα των φύλων
Εκπαί­δευ­ση, κατάρ­τι­ση και ενη­με­ρω­τι­κές δρά­σεις από την παι­δι­κή ηλι­κία, μέσω της εισα­γω­γής των ζητη­μά­των φύλου σε σχέ­δια και προ­γράμ­μα­τα σε όλα τα επί­πε­δα της εκπαί­δευ­σης ενθαρ­ρύ­νο­ντας τις οικο­γέ­νειες, τις κοι­νό­τη­τες, τα μέσα μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, τις πολι­τι­κές και φοι­τη­τι­κές μαζι­κές οργα­νώ­σεις, να βάλουν στο επί­κε­ντρο συζη­τή­σεις και εκδη­λώ­σεις του ρόλου των γυναι­κών, τόσο σε δημό­σιο – κοι­νω­νι­κό επί­πε­δο όσο και μέσα στο σπίτι.

Η ΓΓ της FMC υπο­γράμ­μι­σε ότι η δια­μόρ­φω­ση του σχε­δί­ου, για το οποίο έχει ήδη γίνει πολύ­πλευ­ρη νομι­κή προ­ε­τοι­μα­σία, είναι το απο­τέ­λε­σμα του έργου που εκτε­λεί­ται από την οργά­νω­ση σε μόνι­μη σχέ­ση και διά­λο­γο με τις γυναί­κες μέσα στην κοινωνία.

Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος παραπέρα αναβάθμισης της γυναίκας και του ρόλου της στην κοινωνία της Κούβας

Η πορεία προς την πλή­ρη ισό­τη­τα για τις γυναί­κες του νησιού της επα­νά­στα­σης είναι μακρά και συνε­χής, που νομο­θε­τι­κή και συνταγ­μα­τι­κή άπο­ψη είναι δεδο­μέ­νη εν τού­τοις εξα­κο­λου­θούν να υπάρ­χουν προ­κλή­σεις που σχε­τί­ζο­νται με φαι­νό­με­να δια­κρί­σε­ων και έμφυ­λης βίας, καθώς και με σεξι­στι­κές συμπε­ρι­φο­ρές, οι οποί­ες επι­βε­βαιώ­νουν την ανά­γκη να υπάρ­ξει ένα ειδι­κό εθνι­κό πρό­γραμ­μα, με ευθύ­νη του ΚΚ και του σοσια­λι­στι­κού κρά­τους της Κούβας.

▪️ Να σημειώ­σου­με εδώ πως όχι τυχαία υπεύ­θυ­νη (ΓΓ) της FMC (Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών της Κού­βας) –όπως προ­α­να­φέ­ρα­με, είναι ένα μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου του ΚΚ η Teresa Amarelle Boué, στη «σκιά» της «μυθι­κής» Vilma Espín Guillois

Όσον αφο­ρά τα δικαιώ­μα­τα, οι πολ­λές μάχες που κέρ­δι­σαν οι γυναί­κες, ξεκι­νά­νε με το πρώ­το πρό­γραμ­μα ισό­τη­τας πριν 61+ χρό­νια, έτσι η βασι­κή απο­λα­βή τους είναι ακρι­βώς, η επα­νά­στα­ση.

Αυτό που την Πρω­το­μα­γιά του 2000, ο Fidel στην κατά­με­στη (με ‑ως συνή­θως, πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο κόσμου) Plaza de la Revolución, καθο­ρί­ζο­ντας την ιστο­ρι­κή στιγ­μή ως «ημέ­ρες έντο­νου και υπερ­βα­τι­κού αγώ­να» βάζει μπρο­στά στο λαό της Κού­βας το ερώ­τη­μα «Τι είναι Επα­νά­στα­ση;»:
«Επα­νά­στα­ση είναι να έχεις την αίσθη­ση της ιστο­ρι­κής στιγ­μής, για να αλλά­ξεις τα πάντα, όλα όσα πρέ­πει, είναι η ισό­τη­τα και η πλή­ρης ελευ­θε­ρία με την οποία πρέ­πει να αντι­με­τω­πί­ζου­με τον άνθρω­πο (και τους εαυ­τούς μας και τους άλλους), είναι η χει­ρα­φέ­τη­σή μας (…)

Από τα πρώ­τα χρό­νια, από εκεί­νη τη μακρι­νή 1η Γενά­ρη και μέχρι σήμε­ρα, οι λεω­φό­ροι και τα μονο­πά­τια της χει­ρα­φέ­τη­σης έχουν υλο­ποι­η­θεί  μέσω μιας συνει­δη­τής συμ­με­το­χής των γυναι­κών στην οικο­νο­μι­κή, πολι­τι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή της χώρας .

Σημα­ντι­κοί σταθ­μοί οι νόμοι για την απα­σχό­λη­ση, η ανα­γνώ­ρι­ση, στο πρώ­το συνέ­δριο του ΚΚ της Κού­βας, το 1975, της πλή­ρους ισό­τη­τας των γυναι­κών, καθώς και η έγκρι­ση, το 1997, του εθνι­κού σχε­δί­ου δρά­σης στην Παγκό­σμια Διά­σκε­ψη στο Πεκί­νο καθώς και οι συνε­χείς βελ­τιώ­σεις (η ενσω­μά­τω­ση, στο Σύνταγ­μα του 1976, ενός ειδι­κού κεφα­λαί­ου ισό­τη­τας κρί­θη­κε ανε­παρ­κές και  διορ­θώ­θη­κε στη μεταρ­ρύθ­μι­ση του 1992).8 de Marzo

🔻  Συνεχίζοντας το δρόμο της γυναικείας χειραφέτησης

Με το απο­τύ­πω­μα ενός ιστο­ρι­κού αγώ­να για τα δικαιώ­μα­τα στην Κού­βας, με τον Fidel και τη Vilma επι­κε­φα­λής, το τρέ­χον εθνι­κό πρό­γραμ­μα επι­κε­ντρώ­νει την προ­σο­χή της στις προ­κλή­σεις του σήμε­ρα επι­διώ­κο­ντας τη συστη­μι­κή προ­σαρ­μο­γή των οργα­νι­σμών της κεντρι­κής διοί­κη­σης και όλων των θεσμι­κών οργά­νων στην παρα­πέ­ρα ανά­πτυ­ξη του ρόλου των γυναι­κών στην κοινωνία.

Εντεί­νο­ντας την ανά­πτυ­ξη δημό­σιωνκοι­νω­νι­κών πολι­τι­κών την προ­ώ­θη­ση της συνε­χούς εκπαί­δευ­σης με προ­σεγ­γί­σεις μετα­ξύ των φύλων στις οικο­γέ­νειες και τις κοι­νό­τη­τες και φυσι­κά στους κρα­τι­κούς υπαλ­λή­λους με ειδι­κά σεμινάρια.
Μετα­ξύ των τομέ­ων που καλύ­πτο­νται από το σχέ­διο δρά­σης, είναι η οικο­νο­μι­κή ενδυ­νά­μω­ση των γυναι­κών –να είναι παρα­γω­γι­κές μέχρι τα βαθειά γερά­μα­τα (αυτή τη στιγ­μή περί­που ένα εκα­τομ­μύ­ριο γυναί­κες –βασι­κά στη σύντα­ξη, είναι οικο­νο­μι­κά ανε­νερ­γές, κάποιες από αυτές απλά φρο­ντί­ζο­ντας ηλικιωμένους)
Συγκε­κρι­μέ­νη ανα­φο­ρά γίνε­ται στη σεξουα­λι­κή υγεία λόγω και της μεγά­λης δια­φο­ρε­τι­κό­τη­τας αντι­με­τώ­πι­σης του θέμα­τος μέσα στην οικο­γέ­νεια που καθη­με­ρι­νά αλλάζει)

Τα 44 μέτρα που του προ­γράμ­μα­τος απευ­θύ­νο­νται σε όλους αυτούς τους στό­χους αλλά και σε άλλους, όπως η δημιουρ­γία κι άλλων παι­δι­κών σταθ­μών και νηπια­γω­γεί­ων, για­τί ο σημε­ρι­νός αριθ­μός με τη αύξη­ση του αριθ­μού των εργα­ζο­μέ­νων γυναι­κών δεν επαρ­κεί ή δεν είναι δίπλα στο χώρο κατοι­κί­ας η δουλειάς.

Απο­τε­λεί επί­σης έναν βασι­κό μηχα­νι­σμό στην πορεία για τη θεσμο­θέ­τη­ση των δημό­σιων πολι­τι­κών σε αρμο­νία με το Σύνταγ­μα, τους στό­χους της αει­φό­ρου ανά­πτυ­ξης και την Ημε­ρή­σια διά­τα­ξη 2030, της πλατ­φόρ­μας του Πεκί­νου.

Καθιε­ρώ­νει και τη δέσμευ­ση να αξιο­λο­γεί­ται συστη­μα­τι­κά η συμ­μόρ­φω­ση, από τα τοπι­κά όργα­να λαϊ­κής εξου­σί­ας μέχρι τα ανώ­τε­ρα σε συνερ­γα­σία με την Ομο­σπον­δία Γυναι­κών της Κού­βας πρω­τα­γω­νι­στή και σύμ­βου­λο σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Διε­θνείς «κατά γράμ­μα» δεσμεύ­σεις:

Η Margarita Valle Camino, υπάλ­λη­λος της Γενι­κής Διεύ­θυν­σης Πολυ­με­ρών Υπο­θέ­σε­ων και Διε­θνούς Δικαί­ου του ΥπΕξ (Dirección General de Asuntos Multilaterales y Derecho Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores), υπο­γραμ­μί­ζει τη δέσμευ­ση της Κού­βας με την επι­κύ­ρω­ση των διε­θνών σχε­τι­κών συμ­φω­νιών, για την πραγ­μα­τι­κή εξά­λει­ψη όλων των μορ­φών δια­κρί­σε­ων εις βάρος των γυναι­κών, που εγκρί­θη­καν το 1979 και που τέθη­καν σε ισχύ το 1981.
Η Κού­βα, ήταν το πρώ­το έθνος που υπέ­γρα­ψε, ήδη από το 1980 (επί του παρό­ντος, υπάρ­χουν 189 συμβαλλόμενοι).
Στην Παγκό­σμια Διά­σκε­ψη των Γυναι­κών, όπου η Κού­βα συμ­με­τεί­χε με ευρεία αντι­προ­σω­πεία υπό την προ­ε­δρία της Vilma Espín υιο­θε­τή­θη­κε η λεγό­με­νη πλατ­φόρ­μα δρά­σης του Πεκί­νου, που θεω­ρεί­ται το πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νο έγγρα­φο που υιο­θε­τή­θη­κε σε διά­σκε­ψη του Οργα­νι­σμού των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τα δικαιώ­μα­τα των γυναικών.

timeline womenunite es ONU

Όσον αφο­ρά τα απο­τε­λέ­σμα­τα που νομι­κά επί­πε­δο επι­διώ­κει το πρό­γραμ­μα, η Rosabel Gamón Verde, υφυ­πουρ­γός το Υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης, εξή­γη­σε ότι ένα από τα πλε­ο­νε­κτή­μα­τά της είναι ακρι­βώς ότι ορί­ζει συγκε­κρι­μέ­νο κανο­νι­στι­κού νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο, κατά της έμφυ­λης βίας.
Φυσι­κά η νομι­κή πλευ­ρά δεν έλυ­σε ποτέ από μόνη της τα προ­βλή­μα­τα.
Πέρα από το συνε­χή έλεγ­χο, οι στό­χοι δεν θα υλο­ποι­η­θούν εάν όλος ο λαός, οι μαζι­κές οργα­νώ­σεις και ο κάθε πολί­της ξεχω­ρι­στά δεν αισθαν­θούν μέρος αυτών των απα­ραί­τη­των αλλα­γών.

Las mujeres cubanas sonΚάποια στα­τι­στι­κά για τις κουβανέζες:

  • 4.400.000 (~ 80%) είναι συν­δι­κα­λι­σμέ­νες και αποτελούν
  • 53,22% του εργα­τι­κού δυνα­μι­κού στον κρα­τι­κό τομέα
  • 49% των επι­στη­μό­νων, της τεχνο­λο­γί­ας και της και­νο­το­μί­ας
  • 53% του ερευ­νη­τι­κού προ­σω­πι­κού (στοι­χεία 2019), ενώ κατέ­χει το
  • 68% των εδρών της Εθνοσυνέλευσης

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από granma.cu & cubadebate


Δεί­τε και

MUJER CUBANA

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο