Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κρήτη και οι Κυκλάδες από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Μια μαγευ­τι­κή φωτο­γρα­φία της Κρή­της από (πολύ) ψηλά, από τον Διε­θνή Δια­στη­μι­κό Σταθ­μό, ανήρ­τη­σε πριν λίγες ημέ­ρες στον λογα­ρια­σμό του στο Twitter o Ιτα­λός αστρο­ναύ­της του Ευρω­παϊ­κού Οργα­νι­σμού Δια­στή­μα­τος (ESA), Λού­κα Παρ­μι­τά­νο, ο οποί­ος βρί­σκε­ται σε τροχιά.

Στη φωτο­γρα­φία δια­κρί­νο­νται επί­σης το νότιο Αιγαίο από ψηλά, οι Κυκλά­δες και μέρος της Αττι­κής και της Εύβοιας.

«Η λάμ­ψη του ήλιου υπο­γραμ­μί­ζει την αλλη­λε­πί­δρα­ση μετα­ξύ θάλασ­σας και γης» γρά­φει χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Παρ­μι­τά­νο ενώ η φωτο­γρα­φία του , που δημο­σιεύ­θη­κε στις 8 Δεκεμ­βρί­ου, έγι­νε viral.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο