Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κρίση ζωντάνεψε την street art της Αθήνας

Στην εξαι­ρε­τι­κή άνθη­ση που σημεί­ω­σε η τέχνη του δρό­μου στην ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα τα τελευ­ταία χρό­νια ανα­φέ­ρε­ται αντα­πό­κρι­ση του ειδη­σε­ο­γρα­φι­κού δικτύ­ου n‑tv. Όπως σημειώ­νει στην ιστο­σε­λί­δα του (n‑tv.de), η σοβα­ρή οικο­νο­μι­κή κρί­ση στην Ελλά­δα πλήτ­τει αισθη­τά και την Αθή­να. Ωστό­σο παρά τη δυσχε­ρή κατά­στα­ση ‑ή ειδι­κά εξαι­τί­ας αυτής- η αθη­ναϊ­κή καλ­λι­τε­χνι­κή σκη­νή ανα­κα­λύ­πτει τον εαυ­τό της εκ νέου. Κατά κύριο λόγο ανθεί η street art».

«“Κάθε πρό­σο­ψη εγκα­τα­λειμ­μέ­νου κτη­ρί­ου είναι για εμάς ένας καμ­βάς”, λέει ο Cacao Rocks. Αυτός έχει αφή­σει τα ίχνη του σε πολ­λούς τοί­χους – είναι ένας από τους πιο γνω­στούς καλ­λι­τέ­χνες γκρα­φί­τι στην Αθή­να. Όμως σε καμία περί­πτω­ση δεν είναι ο μόνος. Η οικο­νο­μι­κή και εν συνε­χεία η προ­σφυ­γι­κή κρί­ση έκα­ναν την ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα να εξε­λι­χθεί σε σημείο συνά­ντη­σης της διε­θνούς street art σκη­νής, λέει. Το κέντρο της πόλης με όλα τα άδεια μαγα­ζιά και τις πολυ­κα­τοι­κί­ες αλλά και τα χαμη­λά ενοί­κια προ­σέλ­κυ­σε καλ­λι­τέ­χνες και τους έδω­σε χώρο να πει­ρα­μα­τι­στούν», γρά­φει το δημοσίευμα.

Το n‑tv σημειώ­νει ότι στο απο­κο­ρύ­φω­μα της κρί­σης τα γκρα­φί­τι έγι­ναν μέσο έκφρα­σης «της εξα­θλί­ω­σης, της απο­γο­ή­τευ­σης και της οργής των Ελλή­νων, τις οποί­ες μετέ­φε­ραν μέσω των ΜΜΕ σε όλον τον κόσμο. Καλ­λι­τέ­χνες του δρό­μου όπως οι iNO, Lotek, Cacao Rocks και WD, έγι­ναν έτσι επώ­νυ­μοι και αξιο­ποιούν το γεγο­νός ότι έχουν γίνει γνω­στοί προ­κει­μέ­νου να εικο­νο­γρα­φή­σουν την καθη­με­ρι­νό­τη­τα της σημε­ρι­νής Ελλά­δας. Στο μετα­ξύ τα έργα τους έχουν γίνει πιο πολύ­χρω­μα και φου­του­ρι­στι­κά», παρα­τη­ρεί το δημο­σί­ευ­μα, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η αθη­ναϊ­κή street art τρα­βά πλέ­ον και το ενδια­φέ­ρον των ξένων του­ρι­στών που επι­σκέ­πτο­νται την ελλη­νι­κή πρωτεύουσα.

Πηγή: Deutsche Welle

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο