Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα: Ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα δεν έφτασε τόσο κοντά στο πυρηνικό ολοκαύτωμα

Ποτέ άλλο­τε η ανθρω­πό­τη­τα δεν έφτα­σε τόσο κοντά στο πυρη­νι­κό ολο­καύ­τω­μα. Αφορ­μή στά­θη­κε η «κρί­ση των πυραύ­λων » στην Κού­βα. Ας πάρου­με, όμως, τα γεγο­νό­τα με τη σειρά.

Μετά την επι­κρά­τη­ση της επα­νά­στα­σης στην Κού­βα, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες άρχι­σαν τις επι­χει­ρή­σεις για την ανα­τρο­πή της. Η πιο γνω­στή επι­χεί­ρη­ση ήταν η προ­σπά­θεια από­βα­σης στον Κόλ­πο των Χοί­ρων, τον Απρί­λη του 1961, που κατέ­λη­ξε σε οδυ­νη­ρό φιά­σκο για τους Αμε­ρι­κα­νούς. Μετά απ’ αυτό οι μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες των ΗΠΑ επε­ξερ­γά­στη­καν το σχέ­διο εισβο­λής με την ονο­μα­σία «Operation Moongoose». Η κου­βα­νι­κή επα­νά­στα­ση οργα­νώ­νει την άμυ­νά της και ζητά­ει τη βοή­θεια της Σοβιε­τι­κής Ενωσης.

Στις 22 Οκτώ­βρη 1962, ο Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζον Κένε­ντι, σε τηλε­ο­πτι­κό του διάγ­γελ­μα προς τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, ανα­κοι­νώ­νει ότι από κατα­σκο­πευ­τι­κά αερο­πλά­να εντο­πί­στη­καν στην Κού­βα βάσεις σοβιε­τι­κών πυραύ­λων , ικα­νών να φέρουν πυρη­νι­κές κεφα­λές. Κάνει λόγο για το ενδε­χό­με­νο πυρη­νι­κού πολέ­μου αν απει­λη­θεί η ασφά­λεια των ΗΠΑ και ανα­κοι­νώ­νει το ναυ­τι­κό απο­κλει­σμό της Κούβας.

Στις 23 του Οκτώ­βρη συνέρ­χε­ται στη Μόσχα το Υπουρ­γι­κό Συμ­βού­λιο και ο υπουρ­γός Αμυ­νας ανα­κα­λεί όλες τις άδειες των στρα­τιω­τι­κών της ΕΣΣΔ. Την επο­μέ­νη η Ουά­σιγ­κτον ανα­κοι­νώ­νει την ανά­κλη­ση των αδειών των ανδρών της Στρα­τη­γι­κής Αερο­πο­ρι­κής Διοί­κη­σης, της δύνα­μης που είναι επι­φορ­τι­σμέ­νη με τη διε­ξα­γω­γή ολο­κλη­ρω­τι­κού πυρη­νι­κού πολέμου.

Στις 25 του Οκτώ­βρη ο Πρό­ε­δρος της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, Ν. Χρου­στσόφ, απο­δέ­χε­ται την πρό­τα­ση του ΓΓ του ΟΗΕ, Ου Θαντ, για «ανα­κω­χή» δυο-τριών βδο­μά­δων. Ο Κένε­ντι απορ­ρί­πτει την πρόταση.

Το Σάβ­βα­το 27 του Οκτώ­βρη είναι η χει­ρό­τε­ρη μέρα της κρί­σης . Ο Χρου­στσόφ με επι­στο­λή του στον Κένε­ντι προ­τεί­νει την ταυ­τό­χρο­νη απο­μά­κρυν­ση των σοβιε­τι­κών πυραύ­λων από την Κού­βα και των αμε­ρι­κα­νι­κών από την Τουρ­κία. Την ίδια ώρα, όμως, ένα αμε­ρι­κα­νι­κό κατα­σκο­πευ­τι­κό αερο­πλά­νο U‑2 εισβάλ­λει στο σοβιε­τι­κό ενα­έ­ριο χώρο, πάνω από τη χερ­σό­νη­σο Τσου­κότ­κα, όπου είναι εγκα­τα­στη­μέ­νοι οι διη­πει­ρω­τι­κοί πύραυ­λοι της ΕΣΣΔ. Δίνε­ται συνα­γερ­μός για το ενδε­χό­με­νο πυρη­νι­κής επί­θε­σης και τα σοβιε­τι­κά «Μιγκ» απο­γειώ­νο­νται για να το καταρ­ρί­ψουν. Οι Αμε­ρι­κα­νοί υπο­χω­ρούν και λίγο αργό­τε­ρα ο Κένε­ντι δια­τυ­πώ­νει πρό­τα­ση συμ­βι­βα­σμού, σύμ­φω­να με την οποία η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση θα απο­σύ­ρει τους πυραύ­λους απ’ την Κού­βα και οι ΗΠΑ θα άρουν τα μέτρα απο­κλει­σμού και θα δηλώ­σουν ότι δε θα εισβά­λουν στην Κούβα.

Στις 28 του Οκτώ­βρη ανα­κοι­νώ­νε­ται η συμφωνία.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο