Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η κυβέρνηση αναβαθμίζει την παρουσία της στην κηδεία του Κωνασταντίνου Γλύξμπουργκ

Η κυβέρ­νη­ση θα εκπρο­σω­πη­θεί στην κηδεία του τέως Βασι­λιά Κων­στα­ντί­νου από τον Αντι­πρό­ε­δρό της Πανα­γιώ­τη Πικραμ­μέ­νο και την Υπουρ­γό Πολι­τι­σμού Λίνα Μεν­δώ­νη, ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­ση το πρωί της Παρα­σκευ­ής το Μέγα­ρο Μαξίμου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι αρχι­κά η κυβέρ­νη­ση είχε ανα­κοι­νώ­σει πως θα εκπρο­σω­πη­θεί μόνο από την κ. Μενδώνη.

Η παρου­σία του κ. Πικραμ­μέ­νου συνι­στά επί της ουσί­ας μια «ανα­βάθ­μι­ση» της κυβερ­νη­τι­κής παρου­σί­ας στην εξό­διο ακολουθία.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο